Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XLI/227/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku zmieniająca uchwałę z dnia 28 października 2010 roku Nr XXXIX/195/2010 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XLI/227/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia  30 października 2014 roku

 

zmieniająca uchwałę z dnia 28 października 2010 roku Nr XXXIX/195/2010 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 późn. zm.) art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, § 1 otrzymuje brzmienie:

 

„ § 1. Gminnymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody  ze źródeł określonych w § 2 są:

1.      Zespół Oświatowy w Borowiu,

2.      Zespół Szkół w Głoskowie,

3.      Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli,

4.      Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem.”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

  

Uzasadnienie

 Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/195/2010 z dnia 28 października 2010 r. zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zostały wykazane gminne jednostki oświatowe gromadzące na wydzielonym rachunku bankowym dochody i wydatki nimi finansowane.

Z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej jednostek oświatowych, wprowadza się także zmianę do wykazu jednostek.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-04
Data publikacji:
2014-12-04
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)