Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XLII/238/2014 Rady Gminy w Borowiu z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie

Zbieranie statystyk

 Uchwała Nr XLII/238/2014

Rady Gminy w Borowiu

z dnia 10 listopada  2014 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 153) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Borowiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przystępuje do sporządzenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borowie.

 

§ 2

Granicami obszaru objętego Studium są granice administracyjne gminy Borowie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Borowie.

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLII/238/2014

Rady Gminy w Borowiu

z dnia 10 listopada 2014 roku

 

Na podstawie przeprowadzonej przez Wójta Gminy „Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków gospodarowania przestrzennego gminy Borowie” stwierdza się, że przystąpienie do sporządzenia Studium, w granicach administracyjnych gminy, jest w pełni uzasadnione i konieczne. Okres 13 lat jaki upłynął od uchwalenia Obowiązującego Studium, to okres intensywnych przemian społeczno – gospodarczych, co winno mieć swoje odzwierciedlenie w polityce przestrzennej gminy.

Obowiązujące Studium opracowane było pod rządami poprzedniej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres dokumentu i jego forma musi być dostosowana do wymogów obowiązującej Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

            Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy winno uwzględnić:

- aktualne zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,

- ustalenia strategii rozwoju,

- ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

- ponadlokalne cele publiczne.

            Dokument powinien kreować aktualną wizję rozwoju Gminy oraz wskazywać tereny do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyższego przedkłada się projekt uchwały do przyjęcia przez Wysoką Radę.

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)