Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Borowie

                  

                   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

że w dniu 12 września 2018 roku, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin z dnia 21.06.2018 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 ÷ 4+435, które zgodnie z §  3  ust. 1 pkt  60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr ewid. 270/2 w obrębie  Wilchta, 254 w obrębie Dudka, 197 w obrębie Kamionka, gmina Borowie oraz 525/1 w obrębie Oziemkówka, gmina Miastków Kościelny.

                   Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie oraz postanowieniem Wójta Gminy Borowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Borowie, ul. A. Sasimowskiego 2, pok. 5 w godz. 8.00-16.00.

                   Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zawiadomienie stron o powyższym następuje przez obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Borowie, Urzędu Gminy Miastków Kościelny, sołectw Wilchta, Dudka, Kamionka i Oziemkówka.

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:

  1. Urząd Gminy Borowie – tablica ogłoszeń przy ul. A. Sasimowskiego 2.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Borowie: www.borowie.eobip.pl
  3. Sołtys wsi Wilchta – tablica ogłoszeń.
  4. Sołtys wsi Dudka – tablica ogłoszeń.
  5. Sołtys wsi Kamionka – tablica ogłoszeń.
  6. Urząd Gminy Miastków Kościelny – tablica ogłoszeń przy ul. Rynek 6
  7. Sołtys wsi Oziemkówka – tablica ogłoszeń.
Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-09-12
Data publikacji:
2018-09-12
Data ostatniej zmiany:
2018-09-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)