Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/2013 z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 22 listopada 2013 roku w Zespole Oświatowym w Borowiu

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/2013

 

z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 22 listopada 2013 roku

w Zespole Oświatowym w Borowiu

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXIII sesji Rady, a następnie powitała Pana Wiesława Gąskę Wójta Gminy, Pana Adama Zboinę Radnego Powiatowego, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów oraz  wszystkich przybyłych gości.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 

1.        Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy.

2.        Przyjęcie porządku obrad.

3.        Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnia cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

12.   Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

13.   Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

14.   Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXII sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Pani Izabela Baran omawiając projekt uchwały, poinformowała iż w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku górne stawki od środków transportowych wzrosły średnio o 0,9%. Następnie przedstawiając roczne stawki podatku od środków transportowy poinformowała, iż proponuje się pozostawić je bez zmian, na poziomie z 2013 roku.  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Pani Izabela Baran poinformowała, iż proponuje się ustalić stawkę od posiadania psów w wysokości 50zł od jednego psa oraz 30zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Następnie poinformowała, iż zwalnia się z opłaty od posiadania 2 psów gospodarstwa rolne oraz za posiadanie jednego psa właścicieli nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.

Pani Izabela Baran poinformowała, iż wysokość opłaty targowej nie może przekraczać 764,62 zł dziennie, a następnie przedstawiła proponowane stawki opłaty targowej.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pani Izabela Baran na wstępie poinformowała, iż podatek od nieruchomości nie może przekroczyć maksymalnych stawek przyjętych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku. Następnie przedstawiła proponowane stawki podatku od nieruchomości dla Gminy Borowie.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.

Pani Izabela Baran przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ustalił średnia cenę żyta w kwocie 69,28zł/1dt. Dodała również, iż jest propozycja podjęcia uchwały w sprawie obniżki ceny żyta do kwoty 40zł/1dt i wówczas podatek rolny wynosiłby 100zł za 1ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych, czyli tyle ile wynosi w obecnym roku.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.

 

Pani Izabela Baran poinformowała, iż proponuje się obniżyć średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 21 października 2013 roku z 186,42zł za 1 m3 do kwoty 155,00zł za 1m3. Po obniżce ceny drewna do 155zł za 1m3 podatek za 1 ha lasu wynosiłby tyle samo co w 2013 roku, czyli  34,10zł.  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pan Jakub Wiechetek radny z Chromina zapytał na jakiej podstawie została oszacowana kwota zużycia energii w Zabytkowym Kościele.

Pani Hanna Ośko wyjaśniła, iż otrzymaliśmy fakturę za gaz w wysokości około 200zł oraz za energię elektryczną w kwocie 100zł dlatego zarezerwowana kwota 1000zł w budżecie gminy powinna wystarczyć na pokrycie kosztów zakupu energii w Zabytkowym Kościele w Borowiu do końca tego roku.

 

Więcej pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 11 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013-2022.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wyniki analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia nadesłanych przez Wojewodę Mazowieckiego, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Garwolinie oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łukowie.

 

Ad. pkt. 14. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXXIII sesji Rady Gminy.

 

  

    Protokolant                                  Przewodnicząca Rady Gminy

       Krzysztof Wągrodzki                                  Alicja Szaniawska 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2013-11-29
Data publikacji:
2013-11-29
Data ostatniej zmiany:
2013-11-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)