Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/228/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/228/2014

RADY GMINY  BOROWIE

z dnia 30 października 2014 roku

 

 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa

 do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M. P. z dnia 23 października 2014r.  poz. 935)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 (M. P. z dnia 23 października 2014r. poz. 935)  z kwoty    61,37 zł za 1dt do kwoty   40,00 zł za 1dt.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-04
Data publikacji:
2014-12-04
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)