Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVIII/186/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 września 2010 roku w sprawie przyjęcia od Gminy Miastków Kościelny zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Miastków Kościelny uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVIII/186/2010

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 30 września 2010 roku

 

w sprawie przyjęcia od Gminy Miastków Kościelny zadania
własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Miastków Kościelny uczęszczających do
przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Borowie

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 12 w związku z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)

Rada Gminy Borowie postanawia co następuje:

 §1

1.   Wyraża zgodę na   przyjęcie od Gminy Miastków Kościelny  zadania własnego gminy    w zakresie    opieki    przedszkolnej nad    dziećmi    z   Gminy   Miastków Kościelny uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

2.   Szczegółowe zasady przyjęcia zadania,  o którym  mowa w ustępie  1   określi porozumienie zawarte pomiędzy Wójtem Gminy   Miastków Kościelny i   Wójtem Gminy Borowie zawierane na każdy rok budżetowy.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się   Wójtowi Gminy.

 

§3

Uchwała   wchodzi   w   życie   z dniem   podjęcia   z   mocą   obowiązującą od   dnia 01 września 2010 roku.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-11-19
Data publikacji:
2010-11-19
Data ostatniej zmiany:
2010-11-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)