Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXI/162/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  Nr  XXXI/162/2010

RADY  GMINY  BOROWIE

z  dnia 05 marca 2010 roku

 

 

w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminy  Borowie

 

            Na  podstawie  art.3 ust.1,  art.18 ust.2 pkt 1 i  art.40 ust.2 pkt 1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie gminnym    /  tekst  jednolity  z  2001  roku  Dz. U.  Nr  142 poz.1591  z  póź.  zm./,

Rada  Gminy  Borowie  postanawia  co  następuje:

 

§ 1

 

Uchwala  Statut  Gminy  Borowie  o  treści  stanowiącej  załącznik  do  niniejszej  uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

 

§ 3.

 

Traci  moc  uchwała  Rady  Gminy  Nr  XXXIII/196/2002  z  dnia 22  lutego  2002  roku    w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminy  Borowie,  uchwała  Nr  IV/18/2002  z  dnia  30  grudnia  2002  roku  w  sprawie  zmian  w  Statucie  Gminy  Borowie  oraz  uchwała  Nr XXIV/159/2006  z   dnia  22  lutego  2006  roku  w  sprawie  zmian  w  statucie  Gminy  Borowie.

 

§ 4.

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-04-01
Data publikacji:
2010-04-01
Data ostatniej zmiany:
2010-04-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)