Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Budżet Gminy Borowie na rok 2003

Zbieranie statystyk
 

UCHWAŁA Nr V/31/2003

RADY GMINY W BOROWIU

 

z dnia 25 marca 2003 roku

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na rok 2003.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r Nr 13, poz.  74 z późn. zm.) oraz art.109, 122, 124 i 128 ust.2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014  z późn. zm.),-

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2003, zgodnie z załącznikiem  nr 1,

     ogółem na kwotę  7 261 742 zł

     w tym:

a)  dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami,  

      zgodnie z załącznikiem nr 1a w wysokości  396 575 zł

                      

 

2.  Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2003, zgodnie z załącznikiem nr 2,

      ogółem na kwotę        6 874 342 zł

      w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 2a, w wysokości                                                 396 575 zł

 

 

§ 2.

 

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 387 400 zł przeznacza się na:

 

     -   spłatę otrzymanych kredytów krajowych            -                   88 800 zł

     -   spłatę otrzymanych pożyczek krajowych            -                  298 600 zł

 

§ 3.

 

 

1. Określa się rozchody budżetu Gminy na kwotę  387 400 zł.

związane ze spłatą kredytów i pożyczek , zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

2. Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4.

 

§ 4 .

 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40 000 zł do dyspozycji Wójta Gminy , która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 5.

 

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 406 111 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości  3 500 000 , z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów , zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6.

 

Określa się plany przychodów i wydatków  środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6

6a, 6b, 6c.

 

§ 7.

 

1. W planie wydatków budżetowych określa się,  zgodnie z załącznikiem nr 7, kwoty i zakres  

    dotacji dla:

samorządowych instytucji kultury ;

 

2. Zmiana wielkości  dotacji określonych w załączniku nr 7 następuje w drodze uchwały Rady  

    Gminy.

 

§ 8.

 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty w załączniku nr 8.

 

§ 9.

 

Zatwierdza się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu zawarty w załączniku nr 9.

 

§ 10.

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 33 000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 33 000 zł.

 

§ 11.

 

1.   Upoważnia się Wójta Gminy do:

dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków  

między działami oraz zwiększaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i majątkowe.

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy, do     

      dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyjątkiem zwiększeń wydatków  

      na wynagrodzenia i wydatków majątkowych.

 

O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o 

      których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ramach:

informacji o przebiegu wykonywania budżetu za I półrocze 2003 roku, której przedstawienie przewiduje art.135 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy przedkładanego w myśl art.136 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 12.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy.

Suma zaciągniętych zobowiązań,  o których mowa w ust 1, nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł .

Zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1, podlegają    spłacie w roku budżetowym.

 

§ 13.

 

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 200 000 zł.

§ 14.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Gminy.

 

§ 15.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 16.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:

Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-06-16
Data ostatniej zmiany:
2003-06-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)