Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXX/2013 z obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 21 sierpnia 2013 roku w Urzędzie Gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXX/2013

 

z obrad XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 21 sierpnia 2013 roku

w Urzędzie Gminy Borowie. 

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 11 Radnych, co stanowi 73% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXX nadzwyczajnej sesji Rady, powitała obecnych.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

1.       Otwarcie XXX nadzwyczajnej  sesji rady gminy,

2.       Przyjęcie porządku obrad,

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Europejskiego Funduszu   Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chromin”,

4.       Podjęcie uchwały w sprawie zamian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok,

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej gminy Borowie na lata 2013 – 2022.

6.       Zamknięcie obrad XXX nadzwyczajnej sesji rady gminy.

 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chromin”.

 Pani Hanna Ośko poinformowała, iż Gmina Borowie ubiega się o pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w kwocie 900 000zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chromin”.  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie udziela pożyczek na preferencyjnych warunkach. Nie pobiera prowizji organizacyjnej, a oprocentowanie na dzień dzisiejszy wynosi 2,70% bez dodatkowej marży. Zaletą pożyczek EFRWP  jest to, że udzielane są  na 100% wartości zadania brutto wynikającej z podpisanej umowy z wykonawcą inwestycji. Trwa obecnie realizacja zadania. Inwestycja ta w budżecie gminy miała być finansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 455 609zł oraz dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 381 977zł. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w tym przypadku nie byłaby umarzana i udzielona byłaby na 80% kosztów kwalifikowalnych nie objętych dotacją PROW.  Koszty zaciągnięcia pożyczki są porównywalne do pożyczki z EFRWP. Okres spłaty pożyczki z EFRWP w kwocie 900 000zł przewiduje się na lata 2014-2018.

Skarbnik Gminy dodała, iż podjęcie tej uchwały w znacznym stopniu wspomogłoby kondycję finansową budżetu gminy, ponieważ przyznana dotacja z PROW do budżetu gminy wpłynie dopiero po wykonaniu zadania inwestycyjnego i złożeniu wniosku o płatność.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013 – 2022.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2013 – 2022. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 6. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXX sesję Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XXX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

  

  

      Protokolant                         Przewodnicząca Rady Gminy

Krzysztof Wągrodzki                         Alicja Szaniawska

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2013-08-29
Data publikacji:
2013-08-29
Data ostatniej zmiany:
2013-08-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)