Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XL/223/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XL/225/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XL/224/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXXIX/222/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXIX/221/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu w Głoskowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXXIX/220/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przedłużenia ulic w miejscowości Borowie

Zbieranie statystyk

U C H W A Ł A Nr XXXIX/219/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2014 roku zmieniająca uchwałę nr XVII/99/2004 z dnia 4.08.2004r w sprawie powołania składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głosków na lata 2014 - 2021”

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/216/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/215/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXVIII/214/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Borowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXXVIII/213/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA NR XXXVIII/212/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Borowie za rok 2013

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXVIII/211/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy Borowie.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)