Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XL/198/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Głoskowie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr  XL/198/2010

RADY GMINY BOROWIE
z dnia 10 listopada 2010 roku

 w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Głoskowie

 

Na podstawie § l ust. 4 Ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 póz. 624 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Borowie uchwala co następuje:

 §1

 1.             Nadaje Publicznej Szkole Podstawowej w Głoskowie imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

2.             Pełna nazwa brzmi „Zespół Szkół w Głoskowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego".

 §2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 §3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)