Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 05 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXXI/161/2010

RADY GMINY BOROWIE
z dnia 05 marca 2010 roku

 

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

 

 

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami), w związku z § 41 ust. 3 pkt. 3 Statutu Gminy Borowie przyjętego uchwałą Nr XXIII/196/2002 Rady Gminy Borowie z dnia 22 lutego 2002 roku (Dz. Urz. z 2002 roku Nr 130 poz. 2932 z póz. zm. Dz. Urz. z 2003 roku Nr 50 poz. 1339, Dz. Urz. z 2006 roku Nr 87 poz. 2885).        

RADA GMINY BOROWIE postanawia co następuje:

 

 

§1.

 

 

Przyjmuje plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 w brzmieniu określonym
w
załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

 

§3.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXXI/161/2010
Rady Gminy Borowie
z dnia 05 marca 2010 roku

 

 

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
NA
2010 ROK

 

 

 

                                                                  
  

L.p.

  
  

Tematyka   posiedzenia

  
  

Termin

  
  

1.

  
  

·    Sprawozdanie z   działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.

  

·    Ustalenie planu   pracy.

  
  

luty

  
  

2. .

  
  

·    Analiza   działalności SP ZOZ pod względem:

  

-   udzielania   podstawowych świadczeń zdrowotnych,

  

-   prawidłowości gospodarowania mieniem SP ZOZ

  

-  wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2009 rok.

  
  

marzec

  
  

3.

  
  

·    Analiza informacji z   wykonania budżetu za 2009 rok (wniosek absolutoryjny).

  
  

kwiecień

  
  

4.

  
  

·    Wizytacja placówek   oświatowych z terenu gm. Borowie:

  

-  Zespołu Szkół w Głoskowie,

  

-  Zespołu Oświatowego w Borowiu,

  

-  Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli,

  

-  Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem.

  
  

maj

  
  

5.

  
  

·    Analiza działalności   finansowej i stopnia realizacji przyjętych zadań Gminnego Ośrodka Kultury za   rok 2009.

  
  

lipiec

  
  

6.

  
  

·    Wizytacja   placówek oświatowych – ocena stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku   szkolnego.

  
  

sierpień

  
  

7.

  
  

·    Analiza   działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu w tym ocena stopnia   udzielanych świadczeń mieszkańcom Gminy.

  
  

wrzesień

  
  

8.

  
  

·    Ocena   realizacji zadań inwestycyjnych Gminy.

  
  

październik

  
  

9.

  
  

·    Analiza   projektu budżetu gminy na 2011 rok.

  
  

listopad

  
  

10.

  
  

·    Podsumowanie prac Komisji –  przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za rok 2010.

  
  

grudzień

  

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-04-01
Data publikacji:
2010-04-01
Data ostatniej zmiany:
2010-04-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)