Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2011 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr III/9/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia  28 grudnia 2010 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,  art. 217,  art. 235,  art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje;

 

§ 1.

 

1.      Ustala się dochody     w  łącznej kwocie         18 128 034 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie                      14 384 055 zł,

b) majątkowe w kwocie                   3 743 979 zł,

 

                zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 1.

 

2.      Ustala się wydatki     w  łącznej  kwocie           17 023 034 

z tego :

a) bieżące w kwocie                        10 802 200 zł,

b) majątkowe w kwocie                     6 220 834 zł,

 

                 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 2.


3.      Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały  tabelą nr 1a i nr 2a.

 

4.      Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały  tabelą nr 2 b.

 

5.      Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załączoną  do niniejszej uchwały tabelą nr 2c.

 

6.      Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą  nr 3.

 

7.      Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

    1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości  1 105 000 zł z  przeznaczeniem na:

a)  planowaną  spłatę rat pożyczek w kwocie 405 000 zł,

b)  planowany wykup obligacji  w kwocie 700 000 zł.

 

     2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie  1 105 000 zł,  z następujących tytułów;

a)     spłaty otrzymanych pożyczek  w kwocie       405 000 zł,

b)     wykupu papierów wartościowych                  700 000 zł

 

            zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3.   Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł, w tym  z tytułu:

    - zaciąganych kredytów w kwocie  1 000 000 zł.

 

4.  Ustala się limity zobowiązań :

a) na spłatę kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych  z lat ubiegłych w kwocie określonej  w § 2 ust. 2 lit. a, b.


 

§ 3.

 

1.         Ustala się rezerwę ogólną  w wysokości      97 000 zł .           

2.         Ustala się rezerwy celowe  w wysokości      23 000. zł  ,   z tego ;  

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości    23 000 zł.

 

§ 4.

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  zgodnie   z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Ustala się plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych   w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7.

 Upoważnia się Wójta do:

 

1.         Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do  wysokości określonej   w § 2 ust. 3  niniejszej uchwały.

 

2.    Zaciągania zobowiązań:

a)    na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 1 do  niniejszej uchwały,

b)    mających pokrycie ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do kwoty jednorazowo  2 259 919 zł.

 

3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami
w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.

 

4.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu  gminy.

 

§ 8.

 

1.      Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2011-01-28
Data publikacji:
2011-01-28
Data ostatniej zmiany:
2011-01-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)