Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/194/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr   XXXIX/194/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 28 października 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

I.       Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

010

  
  

 

  
  

 

  
  

Rolnictwo i łowiectwo

  
  

434 536,00

  
  

- 48 000,00

  
  

386 536,00

  
  

 

  
  

 

  
  

01010

  
  

 

  
  

Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi

  
  

358 000,00

  
  

- 48 000,00

  
  

310 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

0970

  
  

Wpływy z różnych   dochodów

  
  

333 000,00

  
  

- 48 000,00

  
  

285 000,00

  
  

 

  
  

700

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   mieszkaniowa

  
  

371 738,00

  
  

- 138 000,00

  
  

233 738,00

  
  

 

  
  

 

  
  

70005

  
  

 

  
  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami

  
  

371 738,00

  
  

- 138 000,00

  
  

233 738,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

0770

  
  

Wpłaty z tytułu   odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego   nieruchomości

  
  

320 000,00

  
  

- 138 000,00

  
  

182 000,00

  
  

 

  
  

756

  
  

 

  
  

 

  
  

Dochody od osób   prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających   osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

  
  

2 770 626,00

  
  

3 122,00

  
  

2 773 748,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75618

  
  

 

  
  

Wpływy z innych opłat   stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

  
  

45 400,00

  
  

3 122,00

  
  

48 522,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

0480

  
  

Wpływy z opłat  za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

  
  

29 400,00

  
  

3 122,00

  
  

32 522,00

  
  

 

  
  

758

  
  

 

  
  

 

  
  

Różne rozliczenia

  
  

7 285 501,00

  
  

50 000,00

  
  

7 335 501,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75801

  
  

 

  
  

Część oświatowa   subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

  
  

4 544 381,00

  
  

50 000,00

  
  

4 594 381,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2920

  
  

Subwencje ogólne z   budżetu państwa

  
  

4 544 381,00

  
  

50 000,00

  
  

4 594 381,00

  
  

 

  
  

852

  
  

 

  
  

 

  
  

Pomoc społeczna

  
  

1 993 439,00

  
  

11,00

  
  

1 993 450,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85212

  
  

 

  
  

Świadczenia rodzinne,   świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  
  

1 681 354,00

  
  

11,00

  
  

1 681 365,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

0920

  
  

Pozostałe odsetki

  
  

14,00

  
  

11,00

  
  

25,00

  
  

 

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

  
  

496 050,56

  
  

186 000,00

  
  

682 050,56

  
  

 

  
  

 

  
  

90003

  
  

 

  
  

Oczyszczanie miast i   wsi

  
  

325 000,00

  
  

186 000,00

  
  

511 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

0690

  
  

Wpływy z różnych opłat

  
  

325 000,00

  
  

186 000,00

  
  

511 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

18 388 861,61

  
  

53 133,00

  
  

18 441 994,61

  
  

 

  

 

 

 

 

II.    Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy:     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport i łączność

  
  

3 985 382,92

  
  

- 266 219,00

  
  

3 719 163,92

  
  

 

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi publiczne gminne

  
  

3 885 382,92

  
  

- 266 219,00

  
  

3 619 163,92

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6059

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

775 964,85

  
  

- 266 219,00

  
  

509 745,85

  
  

 

  
  

750

  
  

 

  
  

 

  
  

Administracja   publiczna

  
  

2 004 605,00

  
  

- 42 416,00

  
  

1 962 189,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75023

  
  

 

  
  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

  
  

1 660 993,00

  
  

- 42 416,00

  
  

1 618 577,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4140

  
  

Wpłaty na Państwowy   Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  
  

20 476,00

  
  

6 584,00

  
  

27 060,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

50 000,00

  
  

- 49 000,00

  
  

1 000,00

  
  

 

  
  

754

  
  

 

  
  

 

  
  

Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  
  

134 610,00

  
  

5 645,00

  
  

140 255,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75412

  
  

 

  
  

Ochotnicze straże   pożarne

  
  

110 992,00

  
  

5 645,00

  
  

116 637,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup energii

  
  

8 450,00

  
  

3 295,00

  
  

11 745,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4430

  
  

Różne opłaty i składki

  
  

5 050,00

  
  

2 350,00

  
  

7 400,00

  
  

 

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata i wychowanie

  
  

6 891 900,00

  
  

346 397,00

  
  

7 238 297,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły podstawowe

  
  

4 868 658,00

  
  

221 625,00

  
  

5 090 283,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

3020

  
  

Wydatki osobowe   niezaliczone do wynagrodzeń

  
  

104 222,00

  
  

12 686,00

  
  

116 908,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

1 766 607,00

  
  

121 300,00

  
  

1 887 907,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

234 980,00

  
  

37 639,00

  
  

272 619,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

153 600,00

  
  

50 000,00

  
  

203 600,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80103

  
  

 

  
  

Oddziały przedszkolne   w szkołach podstawowych

  
  

112 098,00

  
  

15 476,00

  
  

127 574,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

76 060,00

  
  

14 376,00

  
  

90 436,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

13 886,00

  
  

1 100,00

  
  

14 986,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80104

  
  

 

  
  

Przedszkola

  
  

304 619,00

  
  

45 100,00

  
  

349 719,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

198 708,00

  
  

39 200,00

  
  

237 908,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

31 425,00

  
  

5 900,00

  
  

37 325,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80110

  
  

 

  
  

Gimnazja

  
  

1 174 128,00

  
  

32 096,00

  
  

1 206 224,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

741 032,00

  
  

24 596,00

  
  

765 628,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

113 902,00

  
  

7 500,00

  
  

121 402,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80148

  
  

 

  
  

Stołówki szkolne i   przedszkolne

  
  

231 675,00

  
  

32 100,00

  
  

263 775,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

173 044,00

  
  

27 400,00

  
  

200 444,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

28 012,00

  
  

4 700,00

  
  

32 712,00

  
  

 

  
  

851

  
  

 

  
  

 

  
  

Ochrona zdrowia

  
  

1 291 794,13

  
  

3 122,00

  
  

1 294 916,13

  
  

 

  
  

 

  
  

85154

  
  

 

  
  

Przeciwdziałanie   alkoholizmowi

  
  

26 400,00

  
  

3 122,00

  
  

29 522,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

4 000,00

  
  

3 122,00

  
  

7 122,00

  
  

 

  
  

852

  
  

 

  
  

 

  
  

Pomoc społeczna

  
  

2 134 361,00

  
  

11,00

  
  

2 134 372,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85212

  
  

 

  
  

Świadczenia rodzinne,   świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  
  

1 676 354,00

  
  

11,00

  
  

1 676 365,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4560

  
  

Odsetki od dotacji   oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych   z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych   nienależnie lub  w nadmiernej wysokości

  
  

14,00

  
  

11,00

  
  

25,00

  
  

 

  
  

854

  
  

 

  
  

 

  
  

Edukacyjna opieka   wychowawcza

  
  

143 218,00

  
  

6 593,00

  
  

149 811,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85415

  
  

 

  
  

Pomoc materialna dla   uczniów

  
  

29 205,00

  
  

6 593,00

  
  

35 798,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

3240

  
  

Stypendia dla uczniów

  
  

21 145,00

  
  

6 593,00

  
  

27 738,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  

 

  

Razem:

  
  

19 588 861,61

  
  

53 133,00

  
  

19 641 994,61

  
  

 

  

 

 

 

 

    § 2

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku   do niniejszej uchwały

 

 

    § 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

    § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010 rozdział 01010 § 0970 o kwotę 48 000,00 zł oraz w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 o kwotę 138 000,00 zł w związku z przewidywanym brakiem wykonania dochodów w roku budżetowym.

            Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 rozdział 75618 o kwotę 3 122,00 zł z uwagi na osiągnięcie wyższych od planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki pochodzące z tego tytułu przeznacza się na realizację działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

            Zwiększenia planu dochodów  w dziale 758 rozdział 75801  o kwotę 50 000,00 zł dokonuje się
w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej ogólnej na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia sprzętu szkolnego.

Zwiększenia w planach dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 11,00 zł dokonuje się w związku z wpłatą odsetek pobranych od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

            Zwiększenie   planu  dochodów w dziale 900 rozdział 90003 o kwotę 186 000,00 zł  dotyczy wpływów za przyjęcie nieczystości stałych na gminne  składowisko odpadów.

            Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 6059 o kwotę
266 219,00 zł w związku z dostosowaniem planu do harmonogramu wydatków dla projektu
 p.n. „ Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno – gospodarczej gminy Borowie” ( poz. nr 6 w załączniku do niniejszej uchwały).

            Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 6050 o kwotę 49 000,00 zł dla zadania p.n. „ Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy w Borowiu”( poz. nr 7 w załączniku do niniejszej uchwały). Kwota powyższa zostaje przesunięta na 2011 rok. Ogólna kwota zadania nie ulega zmianie.

            Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 § 4140 o kwotę 6 584,00 zł wynika z obowiązku przekazywania wpłat do PFRON.

            Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4260 o kwotę 3 295,00 zł na finansowanie dostawy energii elektrycznej do strażnic OSP z terenu gminy.

Natomiast zwiększenie planu w § 4430 o kwotę 2 350,00 zł dotyczy ubezpieczenia samochodów strażackich.

 

            Dokonuje się zmian w planach wydatków dziale 801  w następujący sposób:

 1. zwiększa      się plan w rozdziale 80101 § 3020 o kwotę 12 686,00 zł na  wypłatę dodatków mieszkaniowych i      wiejskich dla nauczycieli,
 2. zwiększa      się plan w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 121 300,00 zł z przeznaczeniem      na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych,
 3. zwiększa      się plan w rozdziale 80101 §       4110  o kwotę 37 639,00 zł na      składki zus naliczone od wynagrodzeń,
 4. zwiększa      się plan w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 14 376,00 zł na wynagrodzenia      nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
 5. zwiększa      się plan w rozdziale 80103 §  4110 o      kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na składki zus naliczone od      wynagrodzeń,
 6. zwiększa      się plan w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę       39 200,00 zł na wynagrodzenia pracowników Publicznego Przedszkola w      Borowiu i w Głoskowie,
 7. zwiększa      się plan w rozdziale 80104 § 4110 o kwotę 5 900,00 zł na odprowadzenie      składek zus naliczonych od wynagrodzeń,
 8. zwiększa      się plan w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 24 596,00 zł z przeznaczeniem na      wynagrodzenia pracowników Gimnazjum w Borowiu i w Głoskowie,
 9. zwiększa      się plan w rozdziale 80110 § 4110 o kwotę 7 500,00 zł na odprowadzenie      składek zus naliczonych od wynagrodzeń,
 10. zwiększa      się plan w rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 27 400,00 zł na wynagrodzenia      pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,
 11. zwiększa      się plan w rozdziale 80148 § 4110 o kwotę 4 700,00 zł na odprowadzenie      składek zus.

 

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 6 593,00 zł dotyczy 20% udziału własnego w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

 

            Dokonuje się zmian w limicie wydatków inwestycyjnych dla zadania p.n. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny” ( poz. nr 4 w załączniku do niniejszej uchwały). Zwiększa się plan w 2011 roku o kwotę 32 355,00 zł w wyniku czego zwiększa się ogólny koszt zadania do kwoty 200 765,00 zł.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-11-19
Data publikacji:
2010-11-19
Data ostatniej zmiany:
2010-11-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)