Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/226/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/226/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 30 października 2014 roku

 

w sprawie udzielenia  dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie

  

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594  z późn. zm.), art. 219 ust.  2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 114 ust.1 pkt 3 w związku z art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.217 z późn. zm.) Rada Gminy  Borowie uchwala, co następuje:

§ 1

Udzielić z budżetu Gminy Borowie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie powiatu garwolińskiego.

 § 2

Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji celowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy SP ZOZ w Garwolinie, a Gminą Borowie.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 września 2014 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe na zakup nowej specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego dla mieszkańców miast i gmin powiatu garwolińskiego.

Uzasadnieniem wystąpienia o wsparcie jest wysoki koszt zakupu karetki, znacznie przewyższający środki zabezpieczone  na ten cel w budżecie SP ZOZ.

            Mając na uwadze dobro mieszkańców gminy Borowie oraz w trosce o ich zdrowie uznaje się za zasadne udzielenie pomocy w wysokości 10 000,00 zł.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-12-04
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)