Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIX/190/2010
Rady Gminy Borowie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 Nr106 poz. 675), art. 18a i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza na terenie Gminy Borowie opłatę od posiadania psów. 

§ 2. 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego psa oraz 30,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną. 

§ 3. 

1) Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 

2) Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 4. 

1) Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy w Borowiu. 

2) Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi. 

§ 5. 

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego. 

§ 6. 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu. 

§ 7. 

Zwalnia się z opłaty za jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego, od której jest ustalony podatek od nieruchomości. 

§ 8. 

Traci moc uchwała Nr XXIX/147/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011r. 

          
  

 

  
  

 

  
  

1) Niniejsza   ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących   dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia   7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla   niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi   (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.). 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia   17 czerwca 1999r. W sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych   typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187   z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,   zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez   Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą   ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie   specjalne. 

  
  

 

  
  

 

  

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-11-19
Data publikacji:
2010-11-19
Data ostatniej zmiany:
2010-11-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)