Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLII/237/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XLII/237/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ),

 Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą składa właściciel nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1.    Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Borowie. w terminie 30 dni od dnia zamieszkania w nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

2.    Zmiany danych dotyczących podstawy ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się poprzez złożenie kolejnej deklaracji w Urzędzie Gminy Borowie w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3.    Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Borowie w terminie do 31 stycznia 2015 roku.

§ 3

 Określa warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  1. format elektroniczny deklaracji określony      jest w formacie danych DOC, ODT, PDF, XML,
  2. deklaracja jest przesyłana z      wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,      zwanej dalej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW ( http      ) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW ( ssl) ,
  3. deklaracja jest opatrywana:

a)      bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późniejszymi zmianami ) albo

b)      podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. N r 64, poz. 565 późniejszymi zmianami ).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XLII/237/2014

Rady Gminy Borowie
z dnia 10 listopada 2014 roku

 

DEKLARACJA

 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna:    Ustawa z dnia 3 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2013 roku, poz. 1399).

Składający:                Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Borowie.

Termin składania:     30 stycznia 2015 roku

Miejsce składania:     Urząd Gminy, 08 – 412 Borowie, ul. Aleksandra Sasimowskiego 2

Deklarację należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.

1.    OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

 Pierwsza deklaracja            Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji

2.    SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

 Właściciel            Współwłaściciel             Użytkownik wieczysty

 Jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkownik

3.    DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa / Imię i Nazwisko:

..................................................................................................................................................

Pesel ......................................... Regon ..................................

Województwo .......................... Powiat .................................. Gmina ........................................

Ulica ......................................... Nr domu:.............................. Nr lokalu ....................................

Miejscowość: ............................ Kod pocztowy:..................... Poczta: .......................................

Telefon kontaktowy: .............................. mail: .........................................

4.    ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Województwo ............................ Powiat .................................. Gmina ................................

Ulica .......................................... Nr domu: .............................. Nr lokalu ............................

Miejscowość: ............................. Kod pocztowy: ..................... Poczta: ...............................

Nr ewidencyjny nieruchomości w rejestrze gruntów:............................................................


5.    DOTYCZY TYLKO WŁAŚCICIELI ZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w punkcie 4 niniejszej deklaracji zamieszkuje .................... osób (należy podać liczbę mieszkańców).

Odpady komunalne gromadzone są w sposób:

selektywny

 


nieselektywny

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi łącznie ....................   ( słownie zł: ......................................................................................... )

 

6.    PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ  

 


..............................................................                                ........................................................

                   (miejscowość i data)                                                                                     (czytelny podpis)

7.    ADNOTACJE ORGANU

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015).

Objaśnienia:

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w Urzędzie Gminy Borowie w terminie 7 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w Urzędzie Gminy Borowie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 7 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-31
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)