Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXI/165/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 5 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr   XXXI/165/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 5 marca 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 ) , art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku  o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz.1664)

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

  

§ 1

 

I.     Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy

           
 

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

758

  
  

 

  
  

 

  
  

Różne rozliczenia

  
  

6 989 853,00

  
  

215 648,00

  
  

7 205 501,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75801

  
  

 

  
  

Część oświatowa   subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

  
  

4 248 733,00

  
  

215 648,00

  
  

4 464 381,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2920

  
  

Subwencje ogólne z   budżetu państwa

  
  

4 248 733,00

  
  

215 648,00

  
  

4 464 381,00

  
  

 

  
  

852

  
  

 

  
  

 

  
  

Pomoc społeczna

  
  

1 785 300,00

  
  

349,00

  
  

1 785 649,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85212

  
  

 

  
  

Świadczenia rodzinne,   świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  
  

1 636 000,00

  
  

349,00

  
  

1 636 349,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

0920

  
  

Pozostałe odsetki

  
  

0,00

  
  

9,00

  
  

9,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2910

  
  

Wpływy ze zwrotów   dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej   wysokości

  
  

0,00

  
  

340,00

  
  

340,00

  
  

 

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

  
  

120 000,00

  
  

62 252,00

  
  

182 252,00

  
  

 

  
  

 

  
  

90095

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

0,00

  
  

62 252,00

  
  

62 252,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

0970

  
  

Wpływy z różnych   dochodów

  
  

0,00

  
  

62 252,00

  
  

62 252,00

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

19 844 135,00

  
  

278 249,00

  
  

20 122 384,00

  
  

 

  

  

II.    Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport i łączność

  
  

6 394 742,00

  
  

135 000,00

  
  

6 529 742,00

  
  

 

  
  

 

  
  

60014

  
  

 

  
  

Drogi publiczne   powiatowe

  
  

0,00

  
  

100 000,00

  
  

100 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6620

  
  

Dotacje celowe   przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na   podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

  
  

0,00

  
  

100 000,00

  
  

100 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi publiczne gminne

  
  

6 394 742,00

  
  

35 000,00

  
  

6 429 742,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

42 000,00

  
  

35 000,00

  
  

77 000,00

  
  

 

  
  

700

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   mieszkaniowa

  
  

13 600,00

  
  

20 000,00

  
  

33 600,00

  
  

 

  
  

 

  
  

70005

  
  

 

  
  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami

  
  

13 600,00

  
  

20 000,00

  
  

33 600,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4430

  
  

Różne opłaty i składki

  
  

2 600,00

  
  

20 000,00

  
  

22 600,00

  
  

 

  
  

750

  
  

 

  
  

 

  
  

Administracja   publiczna

  
  

1 964 018,00

  
  

- 30 000,00

  
  

1 934 018,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75023

  
  

 

  
  

Urzędy gmin (miast i   miast na prawach powiatu)

  
  

1 685 193,00

  
  

- 30 000,00

  
  

1 655 193,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

172 491,00

  
  

- 30 000,00

  
  

142 491,00

  
  

 

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata i wychowanie

  
  

6 727 106,00

  
  

110 648,00

  
  

6 837 754,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły podstawowe

  
  

4 820 821,00

  
  

100 000,00

  
  

4 920 821,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

1 776 684,00

  
  

50 000,00

  
  

1 826 684,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

279 406,00

  
  

- 80 000,00

  
  

199 406,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4120

  
  

Składki na Fundusz   Pracy

  
  

45 202,00

  
  

- 10 000,00

  
  

35 202,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług remontowych

  
  

75 700,00

  
  

140 000,00

  
  

215 700,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80110

  
  

 

  
  

Gimnazja

  
  

1 119 633,00

  
  

10 648,00

  
  

1 130 281,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4010

  
  

Wynagrodzenia osobowe   pracowników

  
  

732 834,00

  
  

25 648,00

  
  

758 482,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki na   ubezpieczenia społeczne

  
  

118 842,00

  
  

- 15 000,00

  
  

103 842,00

  
  

 

  
  

852

  
  

 

  
  

 

  
  

Pomoc społeczna

  
  

1 926 222,00

  
  

349,00

  
  

1 926 571,00

  
  

 

  
  

 

  
  

85212

  
  

 

  
  

Świadczenia rodzinne,   świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia   emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

  
  

1 631 000,00

  
  

349,00

  
  

1 631 349,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2910

  
  

Zwrot dotacji   wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej   wysokości

  
  

0,00

  
  

340,00

  
  

340,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4560

  
  

Odsetki od dotacji   wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej   wysokości

  
  

0,00

  
  

9,00

  
  

9,00

  
  

 

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

  
  

505 643,00

  
  

7 252,00

  
  

512 895,00

  
  

 

  
  

 

  
  

90003

  
  

 

  
  

Oczyszczanie miast i   wsi

  
  

100 480,00

  
  

- 15 000,00

  
  

85 480,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

48 480,00

  
  

- 15 000,00

  
  

33 480,00

  
  

 

  
  

 

  
  

90015

  
  

 

  
  

Oświetlenie ulic,   placów i dróg

  
  

247 623,00

  
  

- 40 000,00

  
  

207 623,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup energii

  
  

199 023,00

  
  

- 40 000,00

  
  

159 023,00

  
  

 

  
  

 

  
  

90095

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

157 540,00

  
  

62 252,00

  
  

219 792,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

0,00

  
  

36 720,00

  
  

36 720,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

3 000,00

  
  

21 732,00

  
  

24 732,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

4 500,00

  
  

3 800,00

  
  

8 300,00

  
  

 

  
  

921

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura i ochrona   dziedzictwa narodowego

  
  

287 466,00

  
  

35 000,00

  
  

322 466,00

  
  

 

  
  

 

  
  

92109

  
  

 

  
  

Domy i ośrodki   kultury, świetlice i kluby

  
  

231 466,00

  
  

0,00

  
  

231 466,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup energii

  
  

0,00

  
  

2 800,00

  
  

2 800,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

13 466,00

  
  

- 2 800,00

  
  

10 666,00

  
  

 

  
  

 

  
  

92195

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

0,00

  
  

35 000,00

  
  

35 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

0,00

  
  

35 000,00

  
  

35 000,00

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

20 544 135,00

  
  

278 249,00

  
  

20 822 384,00

  
  

 

  

 

§ 2

 

            Uchyla się § 7 uchwały Nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok.

 

§ 3

 

            Uchyla się załącznik nr 8 do uchwały Nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok.

 

§ 4

           

            Środki zgromadzone na rachunku bankowym GFOŚ i GW podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy Borowie.

§ 5

 

Wprowadza się zmiany w załączniku  nr 6 do Uchwały Nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .        

 

§ 6

 

W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 wprowadza się zmiany do tabeli nr 2c do Uchwały
Nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.      

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

            Zwiększenia planu dochodów budżetu w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 o kwotę
215 648,00 zł dokonuje się na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10 w sprawie określenia subwencji ogólnej dla gminy na 2010 rok.

Z powyższym wprowadza się zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 50 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych, w  rozdziale 80101 § 4270 o kwotę
140 000,00 zł na remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Iwowem oraz w rozdziale 80110
§ 4010 o kwotę 25 648,00 zł na wynagrodzenia pracowników gimnazjum.

            Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 349,00 zł dokonuje się na wskutek poboru nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz odsetek. Kwota zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynosi 340,00 zł i została zarachowana po stronie dochodów  i wydatków do rozdziału 85212§ 2910 .  Odsetki wynoszą 9,00 zł i po stronie dochodów przyjęto je do rozdziału 85212§ 0920 natomiast po stronie wydatków do rozdziału 85212 § 4560.

            Wprowadza się plan w kwocie 100 000,00 zł dla działu 600 rozdział 60014 § 6620 w wyniku podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia porozumienia o udzielenie powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji drogi powiatowej nr 1301W Stara Prawda- Jamielne-Iwowe w miejscowości Iwowe.

            Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy według niżej wyszczególnionych pozycji planu finansowego:

1.       zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 § 4270 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na odśnieżanie dróg gminnych,

2.       zwiększa się plan wydatków w dziale 700 rozdział 70005 § 4430 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nabyte przez Gminę grunty pod drogi gminne,

3.       zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4110 o kwotę 30 000,00 zł,

4.       zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 § 4110 o kwotę 80 000,00 zł,

5.       zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80101 § 4120 o kwotę 10 000,00 zł,

6.       zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 rozdział 80110 § 4110 o kwotę 15 000,00 zł,

7.       zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł,

8.       zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 40 000,00 zł,

9.       zwiększa  się plan wydatków w dziale 921 rozdział 92109 § 4260 o kwotę 2 800,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rozdziału 92109 § 4270.

10.   Wprowadza się plan wydatków dla działu 921 rozdział 92195 § 6050 na kwotę 35 000,00 zł.

 

       W wyniku powyższych zmian wprowadza się zadanie inwestycyjne występujące pod poz. 12 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, pod nazwą „ Wykonanie projektu prac budowlano- konserwatorskich zabytkowego obiektu nieczynnego kościoła w Borowiu”.     

       W dniu 26 marca 2009 roku pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką  pod wezwaniem Trójcy Świętej w Borowiu – jako właścicielem nieruchomości położonej w Borowiu przy ul. Kościelnej a Gminą Borowie,  podpisana została umowa w sprawie użyczenia na okres 11 lat nieruchomości w której skład wchodzą:

ü      budynek po byłym kościele stanowiący zabytkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków,

ü      ogrodzenie nieruchomości wykonane z kamienia wraz z zabytkową dzwonnicą,

ü      budynek gospodarczy ( kostnica).

        Powyższe obiekty wpisane są do rejestru zabytków pod poz. A 303 prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.

        Zawarcie umowy użyczenia miało na celu umożliwienie gminie korzystania z w/w obiektu dla realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury.

       Gmina zamierza w budynku nieczynnego kościoła organizować koncerty organowe, występy i przeglądy chórów, wystawy malarstwa, realizować przedsięwzięcia z zakresu edukacji publicznej oraz inicjować spotkania ludzi kultury z mieszkańcami gminy a także wykorzystywać obiekt na inne cele służące zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

        Z uwagi na fakt, iż używany obiekt od lat był nieczynny, jego stan techniczny wymaga przeprowadzenia prac remontowo- budowlanych.  Doprowadzenie obiektu do właściwego stanu technicznego umożliwi gminie realizację zadań własnych, o których była wyżej mowa.

        Z tego względu w treści umowy Gmina zobowiązała się do sprawowania opieki nad zabytkami stanowiącymi przedmiot użyczenia a szczególności do finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy w/w zabytkach zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 9 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 71 ust.1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

Wymienione wyżej przepisy stanowią, iż ochrona zabytków i opieka nad nimi należy do zadań własnych gminy.

         Należy podkreślić, iż z zawartej umowy użyczenia wynika tytuł prawny gminy do w/w zabytków, co stwarza podstawę do wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy a także umożliwia ubieganie się przez gminę o środki zewnętrzne ( w tym dotacje unijne) z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tych zabytkach.

 

W załączniku nr 6 do  Uchwały Nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wprowadza się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych  dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Głoskowie ( rozdział 80101) w wysokości 300,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej.      

 

            W związku z likwidacją z dniem 1 stycznia 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadza się plan dochodów budżetu gminy w dziale 900 rozdział 90095 § 0970 w wysokości 62 252,00 zł dla środków zgromadzonych na rachunku bankowym GFOŚ i GW oraz dla wpływów z Zarządu Województwa .

Z powyższym wprowadza się  plan wydatków dla rozdziału 90095 § 4210 na kwotę 36 720,00 zł, zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 21732,00 zł oraz  w § 4300 o kwotę 3 800,00 zł na realizację  przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska na terenie gminy.      

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-04-01
Data publikacji:
2010-04-01
Data ostatniej zmiany:
2010-04-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)