Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLI/2014 z obrad XLI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 października 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

Zbieranie statystyk

 P R O T O K Ó Ł nr XLI/2014

 

z obrad XLI sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 30 października 2014 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska otworzyła obrady XLI sesji Rady, a następnie powitała Pana Wiesława Gąskę Wójta Gminy, Pana Adama Zboinę Radnego Powiatowego, Radnych Rady Gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów oraz  wszystkich przybyłych gości.

  Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

1.          Otwarcie XLI sesji Rady Gminy.

2.          Przyjęcie porządku obrad.

3.          Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.

5.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 28 października 2010 roku Nr XXXIX/195/2010 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

10.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

11.     Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

13.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok.

14.  Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2014 roku.

15.   Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.

16.   Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

17.   Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy.

 

Uwag do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XL sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XL sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.

 

Wójt Gminy poinformował, iż na poprzedniej sesji radni zostali zapoznani z wnioskiem Dyrektora SP ZOZ w Garwolinie o dofinansowanie zakupu karetki reanimacyjnej w kwocie do 10 000zł. Radni na poprzedniej sesji wstępnie zaakceptowali wniosek o udzielenie dotacji dlatego na dzisiejszą sesję został przygotowany projekt uchwały. Wójt Gminy zwrócił się do radnych z prośbą o przyjęcie proponowanej uchwały w sprawie dofinansowania zakupu karetki reanimacyjnej dla SP ZOZ w Garwolinie w kwocie 10 000zł.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy Borowie o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę z dnia 28 października 2010 roku Nr XXXIX/195/2010 w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Pani Hanna Ośko poinformowała iż w obecnej uchwale z 2010 roku jest osiem jednostek budżetowych tj. PSP w Brzuskowoli, PSP w Iwowem, Publiczne Gimnazjum w Borowiu, PSP w Borowiu, Publiczne Gimnazjum w Głoskowie, PSP w Głoskowie, Publiczne Przedszkole w Borowiu i Publiczne Przedszkole w Głoskowie. W związku, iż od 2012 roku Zespół Szkół w Głoskowie i Zespół Oświatowy w Borowiu uzyskały numer REGON i stały się jednostkami zatrudniającymi pracowników dlatego dla potrzeb sprawozdawczości oraz uchwalania budżetu proponuje się zmniejszyć liczbę jednostek budżetowych do czterech tj. 1. Zespół Oświatowy w Borowiu, 2. Zespół Szkół w Głoskowie, 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzuskowoli i 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran Kierownika Wydziału Finansów i Budżetu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.

Pani Izabela Baran przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2015 ustalił średnia cenę żyta w kwocie 61,37zł/1dt. Dodała również, iż jest propozycja podjęcia uchwały w sprawie obniżki ceny żyta do kwoty 40zł/1dt i wówczas podatek rolny wynosiłby 100zł za 1ha przeliczeniowy gruntów gospodarstw rolnych, czyli tyle ile wynosi w obecnym roku.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.

Pani Izabela Baran poinformowała, iż proponuje się obniżyć średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  z dnia 20 października 2014 roku z 188,85zł za 1 m3 do kwoty 155,00zł za 1m3. Po obniżce ceny drewna do 155zł za 1m3 podatek za 1 ha lasu wynosiłby tyle samo co w 2014 roku, czyli  34,10zł. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pani Izabela Baran na wstępie poinformowała, iż podatek od nieruchomości nie może przekroczyć maksymalnych stawek przyjętych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku. Następnie przedstawiła proponowane stawki podatku od nieruchomości dla Gminy Borowie.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Pani Izabela Baran poinformowała, iż proponuje się ustalić stawkę od posiadania psów w wysokości 50zł od jednego psa oraz 30zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Następnie poinformowała, iż zwalnia się z opłaty od posiadania 2 psów gospodarstwa rolne oraz za posiadanie jednego psa właścicieli nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10.  Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.

Pani Izabela Baran poinformowała, iż wysokość opłaty targowej nie może przekraczać 767,68 zł dziennie, a następnie przedstawiła proponowane stawki opłaty targowej.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Izabelę Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Pani Izabela Baran omawiając projekt uchwały, poinformowała iż w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku górne stawki od środków transportowych wzrosły średnio o 0,4%. Następnie przedstawiając roczne stawki podatku od środków transportowy poinformowała, iż proponuje się pozostawić je bez zmian, na poziomie z 2014 roku. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 12 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko Skarbnika Gminy Borowie
o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2014-2024.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2013 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Hannę Ośko o przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za I półrocze 2014 roku.

Pani Hanna Ośko przedstawiła informację opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku, a następnie zapoznała z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2014 roku.

Przewodnicząca poprosiła o pytania i uwagi do przedstawionej informacji.

Pytań i uwag nie stwierdzono. Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2014 roku stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 16. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Pan Jan Kałasa radny ze Słupa Pierwszego zapytał, kto jest odpowiedzialny za wywieszanie obwieszczeń wyborczych.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż sołtysi otrzymują od pracowników Urzędu Gminy obwieszczenia do wywieszenia na tablicach informacyjnych.

Pan Jakub Wiechetek radny z Chromina zwrócił się z pytaniem czy wiadomo coś na temat oznaczenia przejścia dla pieszych w Chrominie.

Wójt Gminy poinformował, iż Gmina Borowie otrzymała pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informujące iż przejścia dla pieszych w Chromienie i Głoskowie zostaną oznaczone przy najbliższej zmianie organizacji ruchu drogowego. Wójt Gminy dodał, iż w najbliższym czasie zostanie przygotowane ponaglające pismo do GDDKiA w sprawie uwzględnienia dodatkowych przejść dla pieszych na drodze krajowej.

Pan Adam Zboina radny powiatu garwolińskiego podziękował Panu Arturowi Zielińskiemu inspektorowi ds. przygotowywania i zarządzania projektami za pomoc w przygotowani i rozliczeniu dokumentów dotyczących modernizacji świetlicy wiejskiej w Filipówce.

W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, iż  pan Artur Zieliński wykonywał tylko swoje obowiązki. Dodał również, iż wszyscy pracownicy Urzędu Gminy są do dyspozycji mieszkańców gminy ponieważ takie panują zasady w Urzędzie.

Następnie Wójt Gminy odnosząc się do nadchodzącego końca kadencji rady powiatu poinformował, iż nie jest zadowolony z pracy radnego powiatowego Pana Adama Zboiny. Pan Adam Zboina miał zabiegać o wykonanie modernizacji drogi powiatowej w Filipówce. Pomimo, iż Starostwo Powiatowe miało milion złotych oszczędności na wykonywanych inwestycjach nie udało się Panu radnemu doprowadzić do wykonania tej inwestycji.

Pan Adam Zboina wyjaśnił, iż pomimo silnych nacisków nie udało się wykonać remontu drogi w Filipówce. Dodał, iż Pan Starosta będzie gościł na najbliższej sesji i może wytłumaczy się dlaczego nie udało się przeprowadzić modernizacji drogi w Filipówce.

Pan Tomasz Rogala radny z Łopacianki zapytał, kto jest odpowiedzialny za montaż i kontrolę podliczników na wodę.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż jeśli ktoś zużywa dużo wody w gospodarstwie bądź do podlewania ogrodu powinien założyć sobie we własnym zakresie podlicznik na wodę.  Fakt ten musi zgłosić do admiratora wodociągu, który zaewidencjonuje licznik w swoim systemie i ta ilość zużytej wody będzie zwolniona z opłaty za odprowadzenie ścieków.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2013 rok Wójta Gminy oraz Przewodniczącej Rady Gminy. Następnie przedstawiła pisma z Urzędu Skarbowego w Garwolinie oraz Łukowa dotyczące analizy oświadczeń majątkowych za 2013rok radnych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych.

 

Ad. pkt. 17. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknęła XLI sesji Rady Gminy.

 

Na tym zakończono protokół z XLI sesji Rady Gminy.

 

  

      Protokolant                                                Przewodnicząca Rady Gminy

Krzysztof Wągrodzki                                                 Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-05
Data publikacji:
2014-12-05
Data ostatniej zmiany:
2014-12-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)