Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2011 - 2015

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr  III/10/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

                                                                 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2011 - 2015

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borowie na lata 2011 – 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej Uchwały.

 § 2

 Upoważnia się Wójta do:

1.      Zaciągania zobowiązań:

a) wiązanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej   uchwały;

b)   z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest   niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2011.

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 § 4

 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2011-05-10
Data publikacji:
2011-05-10
Data ostatniej zmiany:
2011-05-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)