Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXX/2009 z obrad XXX sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 29 grudnia 2009 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXX/2009

z obrad XXX sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 29 grudnia 2009 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 14 Radnych, co stanowi 93% składu Rady, co oznacza, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXX sesji Rady, powitał  obecnych następnie poprosił o minutę ciszy by uczcić pamięć zmarłego sołtysa ze wsi Gózd Leszka Kalinowskiego.

Przechodząc do pkt. 2 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek sesji:

1.      Otwarcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Górzno zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Górzno uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Parysów zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Borowie uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Parysów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na 2010 rok

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

10.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

11.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

12.  Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wpłynął od Wójta Gminy wniosek o zdjęcie z porządku punktu 4 „Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej” oraz wprowadzenie do porządku obrad następujących punktów:

-        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Borowie Nr XXIX/146/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

-        Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

 

Więcej uwag nie zgłoszono, w wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 

1.      Otwarcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.

4.     Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Górzno zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Górzno uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Parysów zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Borowie uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Parysów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na 2010 rok.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Borowie Nr XXIX/146/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

11.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

12.  Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

13.  Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXIX sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił Radnych o głosowanie nad przyjęciem protokołu. Protokół z XXIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.

Wójt Gminy poinformował, iż sprawa tworzenia funduszu sołeckiego była omawiana na posiedzeniach komisji Rady Gminy. Nadzór prawny wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o wyodrębnieniu bądź nie wyodrębnieniu środków finansowych w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok z przeznaczeniem na fundusz sołecki. Wójt Gminy poinformował, iż wnioskuje aby Rada Gminy nie wyodrębniła w budżecie gminy na 2010 rok środków finansowych na tworzenie funduszu sołeckiego ze względu na brak środków finansowych. Koszty utworzenia funduszu sołeckiego to około 100 000zł. Wójt Gminy dodał, iż jeśli w przyszłych budżetach znajdą się środki finansowe wówczas będzie mógł być tworzony fundusz sołecki. Następnie Wójt Gminy przedstawił treść projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania.

Pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2009 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały, część opisową do projektu budżetu gminy Borowie na rok 2010 rok oraz załącznik Nr 4 do projektu budżetu „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne” Następnie przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach  z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu i prognozie długu. Następnie Pani Hanna Ośko odnosząc się do zawartych uwag w przedstawionej opinii RIO co do przeprowadzenia przez Gminę Borowie zadań inwestycyjnych na działkach i obiektach nie będących własnością Gminy Borowie wyjaśniła, iż plac pod budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego w Borowiu stanowi działkę nr 452/1 która jest własnością Gminy Borowie, również zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iwowem i Izby Pamięci w Lalinach” będzie realizowane na obiektach i działkach będących własnością Gminy Borowie. Pani Hanna Ośko oświadczyła, iż na wniosek Wójta Gminy zadanie pn. „Wykonanie projektu prac budowlano – konserwatorskich zabytkowego obiektu nieczynnego kościoła w Borowiu” zostaje wycofane z budżetu gminy, a środki finansowe zaplanowane na to zadanie zostały przeniesione na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia” w kwocie 25 434zł oraz pozostała kwota w wysokości 9 566zł została przeniesiona do działu 921 „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby” paragraf 427. Pani Hanna Ośko poinformowała, iż w zadaniu pn. „Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia” zostały pominięte koszty inwestorskie i promocji w związku z tym zaszła konieczność powiększenia kosztów realizacji tego zadania o kwotę 9 058zł i zostanie ona pokryta z powiększonej o tę kwotę dotacji z SP ZOZ.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy wyjaśniając, iż tylko dlatego wycofuje z budżetu gminy zadanie pn. „wykonanie projektu prac budowlano – konserwatorskich zabytkowego obiektu nieczynnego kościoła w Borowiu”, że jest zapowiedź uchylenia części budżetu dotycząca tego zadania co by spowodowało że cały budżet nie mógłby być wykonywany. Wójt Gminy poinformował, iż na najbliższej sesji będą zmiany w budżecie dotyczące wprowadzenia przyznanej dotacji na budowę „Orlika” i wówczas zostanie ponownie wprowadzone zadanie pn. „wykonanie projektu prac budowlano – konserwatorskich zabytkowego obiektu nieczynnego kościoła w Borowiu”. W dalszej części wypowiedzi Wójt Gminy omówił inwestycje zaplanowane do realizacji w 2010 roku przedstawiając Tabelę nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” oraz Załącznik nr 1 „Limit wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012”.

Radny Pan Krzysztof Osiak opuścił salę obrad.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu budżetu.

Pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6 i pkt 7. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Górzno zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Górzno uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Borowie.

Głos zabrał Wójt Gminy informując, iż pozwoli sobie przedstawić jednocześnie dwa projekty uchwał: „uchwałę w sprawie przyjęcia od Gminy Górzno zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Górzno uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Borowie” oraz „uchwałę w sprawie przekazania Gminie Parysów zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Borowie uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Parysów” z uwagi na to, że obydwie uchwały wiążą się ze sobą w pewnym zakresie. W przypadku pierwszej uchwały przyjmujemy zadanie w zakresie opieki przedszkolnej od gminy Górzno. Zostanie zawarte porozumienie między gminą Borowie, a Gminą Górzno w wyniku którego samorząd gminy Górzno będzie przekazywał środki finansowe na utrzymanie w chwili obecnej dwoje dzieci w przedszkolu w Borowiu. W przypadku drugiej uchwały zostanie zawarte porozumienie pomiędzy gminą Borowie i gminą Parysów dotyczące przekazania środków finansowych na utrzymanie 1 dziecka z gminy Borowie w przedszkolu w Parysowie.

Radny Pan Krzysztof Osiak powrócił na salę obrad.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionych projektów uchwał.

Radny Pan Andrzej Rosiński opuścił salę obrad.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie na przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Górzno zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Górzno uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Parysów zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Górzno uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Parysów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Marzenę Nowak Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2010.

Pani Marzena Nowak na wstępie poinformowała, iż plan pracy komisji na 2009 rok został w pełni zrealizowany, a następnie oświadczyła iż na posiedzeniu członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych postanowili nie wprowadzać zmian w planie pracy komisji na 2010 rok w stosunku do planu z 2009 roku. W planie pracy komisji znajdują się wszystkie zadania przewidziane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości jak również wszystkie wytyczne jakie zostały na rok 2010 zawarte przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny Pan Ryszard Przybysz opuścił salę obrad.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie.

Pytań i uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

Radny Pan Andrzej Rosiński i radny Pan Ryszard Przybysz powrócili na salę obrad.

Pani Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały.

Przewodniczący poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy informując, iż na poprzedniej sesji była podejmowana uchwała o opłacie targowej jednak Regionalna Izba Obrachunkowa zgłosiła kilka zastrzeżeń do treści tej uchwały. W związku z tym zanim Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdzi nieważność podjętej uchwały, jest propozycja Wójta aby Rada Gminy podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej. Wysokość stawek opłaty targowej nie zmieni się w stosunku do uchwały podjętej 27 listopada 2009 roku, dodatkowo określona została dzienna stawka maksymalna opłaty targowej która wynosi 681,54 zł, termin płatności opłaty targowej. W §6 uchwały jest zapis unieważniający uchwałę Nr XXIX/146/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok.

Przewodniczący poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań i uwag nie wniesiono. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Radny Pan Henryk Gołędowski opuścił salę obrad.

 

Ad pkt 11. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie z działalności między sesjami.

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

Radny Pan Henryk Gołędowski powrócił na salę obrad.

 

Ad pkt 12. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

Pani Ewa Wielgosz sołtys ze Słupa Pierwszego poinformowała o skargach mieszkańców na wcześnie gaszone lampy światła ulicznego.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż w całej gminie lampy uliczne są gaszone o tej samej godzinie tylko w Borowiu lampy uliczne są zapalone całą noc ze względu na odbywające się dyskoteki. W pozostałych miejscowościach lampy uliczne są gaszone o 23.30 i zapalane o 3.30. Wójt Gminy poprosił aby zgłaszać do Urzędu Gminy takie przypadki gdzie lampy uliczne palą się w innych godzinach niż wyznaczone.

Pan Tadeusz Baran z Jaźwin przedstawiciel Izb Rolniczych zapytał czy będą realizowane programy unijne dla OSP z programu LIDER.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż środki finansowe z programu LIDER  przeznaczone dla Gminy Borowie zostały przeniesione na przyszły rok. Gmina Borowie będzie miała do wykorzystania około 137 000zł, nabór wniosków będzie ogłoszony w lutym 2010 roku i każda organizacja zarejestrowana w KRS będzie mogła złożyć swój projekt.

Pan Tadeusz Baran zapytał czy jednostki OSP będą mogły liczyć na pomoc w przygotowaniu wniosków ze strony Urzędu Gminy.

Wójt Gminy poprosił o zgłaszanie pomysłów do Pana Artura Zielińskiego pracownika Urzędu Gminy, który pomoże w przygotowaniu wniosku. Wójt Gmin zwrócił uwagę, iż organizacje składające wniosku muszą pokryć w wysokości 25% wydatki związane z realizacją projektu.

Radny Pan Andrzej Rosiński poinformował, iż w latach ubiegłych rada sołecka wsi Chromin przekazywała fundusz sołecki dla OSP w Chrominie na budowę remizy. Gdyby w chwili obecnej istniał fundusz sołecki wówczas byłyby pieniądze na wkład własny przy składaniu wniosków o środki z programu LIDER.

Wójt Gminy wyjaśnił, iż w tym przypadku Rada Sołecka nie mogłaby przekazać środków z Funduszu Sołeckiego dla Jednostki OSP Chromin.

Radny Pan Jacek Bogusz poinformował, iż w sobotę w godzinach nocnych w przeciągu dwóch godzin miały miejsce 4 kolizje drogowe na ostrym zakręcie w Głoskowie. Pan Jacek Bogusz zawnioskował aby oświetlenie uliczne wzdłuż drogi krajowej w Gminie Borowie świeciło się przez całą noc w soboty i niedziele. Poprawiło by to w znacznym stopniu bezpieczeństwo.

Wójt Gminy poinformował, iż zgodnie z wnioskiem komisji rolnictwa i rozwoju gospodarczego zostanie umieszczone dodatkowe oznakowanie tego zakrętu. Wójt Gminy dodał, iż ustawienie innego czasu świecenia lamp w soboty i niedziele jest niemożliwe ze względów technicznych, a konserwator lamp ulicznych nie zgodzi się na co tygodniowe przeprogramowywanie czasu świecenia lamp.

Radny Pan Dominik Zawadka zwrócił uwagę, iż lampy uliczne w Borowiu świecą się przez całą noc nawet w te dni gdy nie ma dyskoteki w Borowiu.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Jarosława Kocielnika Kierownika Posterunku Policji w Borowiu o wypowiedzenie się w sprawie omawianego bezpieczeństwa.

Pan Jarosław Kocielnik oświadczył, iż nie ma najmniejszej wątpliwości o zasadności świecenia przez całą noc lamp ulicznych w Borowiu podczas dyskotek. Pan Jarosław Kocielnik stwierdził, iż nie wie czy od strony technicznej jest możliwość aby lampy uliczne zapalały się w kolejne dni tygodnia o różnych porach.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, iż lampy uliczne może przestawiać tylko osoba uprawniona znająca się na tych urządzeniach elektronicznych dlatego nie widzi możliwości cotygodniowego przeprogramowywania lamp ulicznych w Gminie Borowie.

Pan Jacek Bogusz poinformował, iż przy domu Pana Mirosława Lewandowskiego w Głoskowie stoi woda opadowa i przejeżdżające tą drogą samochody ochlapują pieszych.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż jest już zgłoszona przebudowa tam umiejscowionego odpływu wody opadowej.

Więcej pytań i uwag nie stwierdzono.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy dziękując radnym, sołtysom, kierownikom jednostek oraz pracownikom za współpracę w 2009 roku, dzięki której udało się zrealizować wiele inwestycji i przedsięwzięć. Następnie złożył życzenia noworoczne.  

Ad pkt 13. Przewodniczący podziękował za udział w obradach sesji Rady Gminy, po czym zamknął XXX sesję Rady Gminy w Borowiu.

Na tym zakończono protokół z XXX sesji Rady Gminy.

         

               Protokolant                   Przewodniczący Rady Gminy

   mgr Krzysztof Wągrodzki               mgr inż. Albert Baran

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-01-19
Data publikacji:
2010-01-19
Data ostatniej zmiany:
2010-01-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)