Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLIII/2018 z obrad XLIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 27 kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLIII/2018

 

z obrad XLIII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 27 kwietnia 2018 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XLIII sesji Rady, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąskę, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie XLIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2017 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności SP ZOZ w Borowiu za 2017 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS w Borowiu za 2017 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z działalności GOK i GBP w Borowiu za 2017 rok.
 12. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 13. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

 

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Uwag nie stwierdzono.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XLII sesji Rady Gminy.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Na wstępie wójt gminy poinformował, iż projekt tej uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji na skutek tego, że ostatnio przyjęta w tym zakresie uchwała została zakwestionowana przez nadzór wojewody. Podjęta uchwała została uznana, iż wykracza poza zakres ustawowy kompetencji rady gminy. Dlatego została podjęta decyzja, że nie będziemy się w tej sprawie odwoływać do sądu, pomimo funkcjonowania podobnych uchwał w innych gminach podlegających pod jurysdykcję innych delegatur nadzoru prawnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z tym wójt zobowiązał się do wprowadzenia na kolejną sesję nowego projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Następnie wójt poinformował, iż zmiany do ustawy obligujące radę gminy do podjęcia tej uchwały weszły w życie od 1 stycznia 2018 roku. Uchwała powinna określać swym zakresem jedynie wysokość opłaty za wychowanie przedszkolne. Pozostałe ustalenia powinny być unormowane przez dyrektorów poszczególnych szkół w statutach przedszkoli. Wójt poinformował, iż w kwietniu były przyjmowane zgłoszenia do przedszkoli, w których rodzice deklarowali chęć zapisania dziecka i deklarowali w jakim zakresie ta opieka ma być sprawowana i w jakim czasie. Na podstawie tych wniosków dyrektorzy przygotowali projekt organizacji roku szkolnego na kolejny rok i w takim zakresie będą zatrudniani nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz pomoc nauczyciela. Przepisy prawne, które weszły w życie od 1 stycznia 2018 roku pozwalają na to aby opłaty za przedszkole naliczane były za określony czas zadeklarowany przez rodziców w złożonej deklaracji. Niezależnie od tego czy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola, opłata ta będzie naliczana jako opłata stała. Odliczenia będą jedynie za wyżywienie jeśli rodzic wystarczająco wcześnie zgłosi nieobecność dziecka. Opłata będzie stała ryczałtowa respektowana przez cały rok szkolny w wysokości 1 zł za godzinę poza pierwsze 5 godziny, które są bezpłatne. Wójt gminy dodał, iż w najbliższym czasie zwróci się do rad pedagogicznych o wprowadzenie zmian w statutach, aby dostosować je do obecnie obowiązujących przepisów. W chwili obecnej rodzice nie będą już podpisywać umów cywilnoprawnych, w których deklarowali ilość godzin przebywania dziecka w przedszkolu.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Wójt gminy poinformował, iż mamy obowiązek podjąć uchwałę w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w związku z tym projekt takiej uchwały został przygotowany pod dzisiejsze obrady. Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, iż nastąpiły pewne zmiany. Siedzibą obwodu nr 1 będzie Zespół Oświatowy w Borowiu – hala sportowa i swoimi granicami będzie obejmował: Chromin, Gózd, Jaźwiny, Słup Pierwszy, Słup Drugi. Siedzibą obwodu głosowania numer 2 będzie Świetlica Wiejska w Gościewiczu, zaś granice obwodu będą stanowiły Brzuskowola, Filipówka, Gościewicz oraz Łopacianka. Obwód Nr 3 mieścił będzie się w Zespole Szkół w Głoskowie, granice obwodu będą obejmowały Głosków, Dudka, Łętów, Wilchta. Obwód Nr 4 mieścił będzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem, granice obwodu będą obejmowały Iwowe i Laliny. Obwód Nr 5 mieścił będzie się w Zespole Oświatowym w Borowiu – sala gimnastyczna i będzie obejmował Borowie, Nową Brzuzę, Starą Brzuzę i Kamionkę. Wójt poinformował, iż zmiany w obwodach głosowania podyktowane są tym, iż Komisarz Wyborczy w Siedlcach nie zaopiniował pozytywnie wstępnego projektu podziału gminy Borowie na okręgi wyborcze. W związku z tym projekt tej uchwały nie mógł być poddany pod głosowanie na sesji rady gminy w terminie do 3 kwietnia. Dlatego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonał Komisarz Wyborczy w Siedlcach II postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2018 roku wzorując się na obowiązujących przepisach prawa. Następnie wójt gminy przedstawił treść uzasadnienia Komisarza Wyborczego w sprawie negatywnej opinii uchwały w sprawie podziału gminy Borowie na okręgi wyborcze. Kserokopia uzasadnienia stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części wójt gminy przedstawił treść postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach II w sprawie podziału gminy Borowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Kserokopia postanowienia stanowi załącznik do protokołu.

Wójt gminy poinformował, iż za 5 lat przy kolejnych wyborach okręgi mogą znów ulec zmianie ponieważ zmienia się liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach.

Wójt gminy dodał, iż w podziale gminy na obwody głosowania jest jeszcze jeden mankament. Mieszkańcy Kamionki pomimo że mają wspólny okręg wyborczy z Łętowem to będą głosować w obwodzie Nr 5 w Borowiu, a mieszkańcy Łętowa będą głosować w obwodzie Nr 3 w Głoskowie.

 

 Po przedstawieniu protokołów głosowania z tych obwodów, Gminna Komisja Wyborcza ustali wyniki głosowania i dokona wyboru radnego z okręgu wyborczego Nr 9. Jeśli chodzi o Łopaciankę po przeanalizowaniu drogi dojazdu do lokalu wyborczego w Borowiu i Gościewiczu, Komisarz Wyborczy uznał, iż zasadne jest włączenie wsi Łopacianka do obwodu głosowania w Gościewiczu. Zmiana siedziby obwodu głosowania Nr 2 nastąpiła dlatego, iż poprzednia lokalizacja była w szkole, a świetlica wiejska w Brzuskowoli z powodu zbyt małej powierzchni nie znalazła akceptacji Komisarza Wyborczego. Dlatego zapadła decyzja, iż lokal wyborczy zostanie przeniesiony do Gościewicza, gdzie świetlica jest większa i będzie można bezpiecznie przeprowadzić wybory.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie stwierdzono.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 6 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Skarbnika Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Tadeusza Baranka przewodniczącego komisji rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2017 rok.

Tadeusz Baranek przedstawił sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2017 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Edwarda Dąbrowskiego Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu o przedstawienie informacji z działalności SP ZOZ w Borowiu za 2017 rok.

Edward Dąbrowski przedstawił informację z działalności SP ZOZ w Borowiu za 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego sprawozdania.

Pytań nie wniesiono. 

Informacja z działalności SP ZOZ w Borowiu za 2017 rok stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Katarzynę Wirtek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu o przedstawienie informacji z działalności GOPS za 2017 rok.

Katarzyna Wirtek przedstawiła informację z działalności GOPS w Borowiu za 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego sprawozdania.

Pytań nie wniesiono. 

Informacja z działalności GOPS w Borowiu za 2017 rok stanowi złącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Katarzynę Iwaniec Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu o przedstawienie informacji z działalności GOK za 2017 rok.

Katarzyna Iwaniec przedstawiła informację z działalności GOK w Borowiu za 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego sprawozdania.

Pytań nie wniesiono. 

Sprawozdanie z działalności GOK za 2017 rok stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz podpisane umowy.  Wójt poinformował, iż w ostatnim czasie Gmina Borowie otrzymała dotację od Marszałka Województwa w kwocie 100 000zł na modernizację drogi gminnej od Łopacianki w kierunku Iwowego. Gmina otrzymała również dwie dotacje po 10 000zł na plac zabaw w Słupie Pierwszym i modernizację placu zabaw w Borowiu przy Zespole Oświatowym w Borowiu. Sprawozdanie wójta gminy stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Radny Janusz Zawadka zapytał, na jakim etapie jest sprawa wyłonienia wykonawcy napraw serwisowych solarów i w jakim terminie będą naprawiane usterki.

W odpowiedzi wójt poinformował, iż firma została już wyłoniona, podpisana została umowa. Z tego co wiadomo usterki są już usuwane. Pomimo, iż część usterek zostało naprawionych przez pracowników Urzędu Gminy to dość dużo poważnych usterek zostało jeszcze do naprawienia. Dodał, iż od chwili obecnej usterki będą już naprawiane na bieżąco.

Więcej spraw nie wniesiono.

 

Ad. pkt. 14. Przewodnicząca rady gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XLIII sesję Rady Gminy.

 

 Na tym zakończono protokół z XLIII sesji Rady Gminy.  

 

                 Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy      

   

   Krzysztof Wągrodzki                                                              Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-05-14
Data publikacji:
2018-05-14
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)