Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLI/233/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA   Nr XLI/233/2014

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 30 października 2014 roku

 

w sprawie określeniawysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40ust.1, art.41 ust.1  ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,poz.594z późn. zm.), art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach iopłatach  lokalnych 1) ( tekstjednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.849 ) w związku z obwieszczeniami MinistraFinansów z dnia 7 sierpnia 2014 r.  wsprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r. poz.718) i z dnia 10 października 2014r. r. w sprawie stawek podatku od środków transportowychobowiązujących w 2015 r.( M. P. z 2014 r. poz. 895)

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie :

1.       od samochodu ciężarowego odopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :  

·        powyżej3,5 tony do 5,5 tony  włącznie    -    650,00 zł                

·        powyżej5,5 ton do 9 ton    włącznie         -1 200,00 zł                 

·        powyżej9 ton do poniżej 12 ton                - 1 400,00zł                             

 

2.      od samochodu ciężarowego odopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż  12 t , stawki podatku określone są  w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.      od ciągnika siodłowego i balastowegoprzystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnejmasie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej   12 ton      -1 700,00 zł               

 

4.  od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łączniez naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówrównej lub wyższej niż 12 t , stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 doniniejszejuchwały.

 

5.  od przyczep i naczep , które łączniez pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanychwyłącznie z działalnością rolniczą prowadzonąprzez podatnika podatku rolnego  - 1 500,00 zł                

 

6. od przyczep i naczep , którełącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie zdziałalnościąrolniczą   prowadzoną przezpodatnika podatku rolnego stawki podatku określone są wzałączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.                               

 

7.      od autobusu w zależności od liczbymiejsc do siedzenia :

- mniejszej niż 30 miejsc do siedzenia                     -1 400,00 zł               

- równej lub wyższej niż 30 miejscdo siedzenia  - 2 000,00 zł               

 

 § 2.

 Traci moc uchwała Nr XXXIII/177/2013 Rady Gminy w Borowiuz dnia 22 listopada 2013 r.  w sprawieokreślenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 § 3.

 

 Wykonanieuchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia wDzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 01 stycznia2015 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-04
Data publikacji:
2014-12-04
Data ostatniej zmiany:
2014-12-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)