Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXVI/2017 z obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 28 września 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXVI/2017

 

z obrad XXXVI  nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 28 września 2017 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji rady, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę oraz radnych.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

  1. Otwarcie XXXVI nadzwyczajnejsesji rady gminy,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Borowie.
  4. Zamknięcie XXXVI nadzwyczajnej sesji rady gminy.

 

W  wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt. 3 Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Borowie.

Wójt gminy poinformował, iż poprosił o zwołanie sesji nadzwyczajnej ponieważ chcemy sfinalizować podpisanie umowy na wydzierżawienie budynku po byłej szkole w Brzuskowoli. Zbliża się okres zimowy i nie chcemy ponosić kosztów ogrzewania i utrzymania budynku. W dniu 25 września 2017 roku została złożona oferta na wydzierżawienie budynku na 10 lat począwszy od 1 października 2017 roku. Firmie wydzierżawiającej zależy, aby jak najszybciej wydzierżawić obiekt ponieważ chce go dostosować do zmiany formy jego użytkowania. Procedura przetargowa na wydzierżawienie budynku natomiast zajmie ponad miesiąc. Wcześniej były ogłoszone dwa przetargi na wydzierżawienie budynku. Ogłoszenie było opublikowane w Tygodniku „Rzeczpospolita” oraz „Tygodniku Siedleckim” oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i żaden oferent się nie zgłosił. Złożona oferta jest korzystna  cenowo i w formie zagospodarowania. Minimalna cena wynajmu nieruchomości z poprzednich przetargów wynosiła 2,5 tys. plus podatek VAT. Wynajmujący proponuje w okresie dwóch miesięcy adaptacji budynku płacić czynsz w wysokości 2,5 tys. zł plus VAT, po tym okresie miesięczny czynsz wzrośnie do 3,5 tys. zł plus VAT. Wójt gminy dodał, iż być może podczas negocjacji przed podpisaniem umowy uda się wynegocjować wyższą cenę wynajmu.

Oferent proponuje przeznaczyć obiekt na hotel pracowniczy. W Polsce jest bardzo dużo inwestycji, pracowników dowozi się z różnych krańców Polski. Firma wynajmująca zajmuje się taką działalnością w całej Polsce i dostosowuje budynki na hotele dla pracowników, którzy są dowożeni na miejsce pracy, a potem z powrotem na odpoczynek do hotelu. Wójt gminy dodał, iż taka forma zagospodarowania obiektu jest odpowiednia i nie jest uciążliwa dla mieszkańców. W procesie dochodowym będą uczestniczyły również firmy transportowe, ponieważ pracowników będzie trzeba dowozić do pracy.

Radny Janusz Zawadka zapytał czy adaptacja budynku na pokoje sypialne będzie wymagała przebudowy budynku.

W odpowiedzi wójt gminy wyjaśnił, iż ze złożonej oferty wynika że oferent na swój koszt wykona prace związane z adaptacją istniejącego budynku. Z oferty również wynika, iż zostanie adaptowane również poddasze na pokoje hotelarskie.

Radna Beata Pasternak poprosiła o wskazanie, kto jest wynajmującym, czy jest to prywatna osoba czy firma.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż ofertę złożył przedstawiciel firmy. Dodał, iż w chwili obecnej nie ma oferty przy sobie, dlatego nie jest w stanie wskazać nazwy firmy.

Radna Beata Pasternak zapytała, czy zna nazwisko osoby z którą rozmawiał w sprawie wydzierżawienia budynku szkoły?

Wójt poinformował, iż nie ma przy sobie złożonej oferty, dlatego nie jest w stanie przekazać takiej informacji. Ofertę złożył przedstawiciel firmy.

Radny Krzysztof Osiak wyraził przekonanie, iż nie jest ważna nazwa firmy bądź nazwisko osoby. Ważne jest to, iż ktoś zainteresował się wynajęciem tego budynku i złożył ofertę.

Radna Beata Pasternak poinformowała, iż uzasadnienie do projektu uchwały jest jej ubliżające oraz wszystkim radnym. Stwierdzenie w uzasadnieniu, iż „Oferta cenowa jest korzystna dla gminy” jest niewystarczające. Rozumie, iż sesja była przygotowywana w szybkim trybie, ale decyzji nie powinno się podejmować w 5 minut.

Wójt gminy oświadczył, iż poinformował na jakich warunkach finansowych będzie wydzierżawiany obiekt. Dodał również, iż odbyły się wcześniej dwa przetargi na wydzierżawienie nieruchomości i nikt do przetargów nie przystąpił, nie było zainteresowania. W poprzednio ogłoszonych przetargach widniała minimalna cena za wynajem w wysokości 2,5 tys. plus VAT, dlatego obecna oferta jest korzystna.

Radna Beata Pasternak poinformowała, iż nie była zainteresowana tymi przetargami i nie miała informacji o ich szczegółach.

Radny Albert Baran wyjaśnił, iż wszystkie informacje dotyczące przetargów są dostępne na stronach internetowych Urzędu Gminy.

Wójt poinformował, iż informacja o przetargach była przedstawiana również na sesjach rady gminy.

Radny Jakub Wiechetek zapytał, czy mieszkańcy okolicznych wsi są poinformowani o planowanym wydzierżawieniu nieruchomości.

Wójt gminy wyjaśnił, iż budynek jest własnością gminy i nie ma obowiązku informować mieszkańców o zamiarach wydzierżawienie budynku po byłej szkole. Wolą mieszkańców było aby nie sprzedawać tego budynku tylko wynająć. W budynku nic uciążliwego dla mieszkańców nie będzie się działo. Jeśli radni zdecydują, iż budynek ma nadal stać niewykorzystany to tak będzie.

Radna Beata Pasternak zapytała, czy etap negocjacji ceny jest już zakończony.

Wójt gminy wyjaśnił, iż poinformował tylko o wpłynięciu takiej oferty.

Radna Beata Pasternak zapytała co będzie z terenem wokół szkoły.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż teren ten będzie wydzierżawiony razem z budynkiem szkoły.

Radny Stanisław Michna zapytał czy mieszkańcy będą mieli dostęp do placu zabaw.

Wójt wyjaśnił, iż teren zajęty pod plac zabaw jest wydzielony i ogrodzony. Jest osobne wejście od ulicy i mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z placu zabaw.

Radny Krzysztof Kania zapytał czy firma ma już taki hotel w powiecie garwolińskim.

Wójt wyjaśnił, iż firma ta w powiecie garwolińskim nie ma podobnego obiektu.

Radny Albert Baran wyraził przekonanie, iż na utworzeniu hotelu pracowniczego skorzystają także okoliczne sklepy.

Radna Beata Pasternak zapytała, jakie są obecnie koszty utrzymania tego obiektu.

Wójt poinformował, iż na koszty utrzymania składają się opłaty za prąd oraz w okresie zimowym koszty ogrzewania budynku.

Radny Janusz Zawadka zapytał, czy wydzierżawiający będzie ponosił wszystkie koszty utrzymania budynku.

Wójt wyjaśnił, iż zawsze jest tak, że koszty utrzymania obiektu ponosi dzierżawca.

Radna Beata Pasternak zapytała, kto będzie ponosił koszty opłat utrzymania obiektu przez pierwsze 2 miesiące, w których będzie trwała adaptacja budynku.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż koszty te będą po stronie wynajmującego. Będzie zawarta umowa od 1 października 2017 roku z której to wszystko będzie wynikało. 

Radna Beata Pasternak zapytała, czy firma wydzierżawiająca obiekt będzie wynajmowała hotel swoim pracownikom, czy też również innym osobom za odpłatnością.

Wójt wyjaśnił, iż takich szczegółów nie zna. Ta firma ma swoich pracowników, którym chce zapewnić zakwaterowanie.

Więcej pytań nie wpłynęło.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

 

W wyniku głosowania 12 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 4. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

   

 

      Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

           

Krzysztof Wągrodzki                                                                Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-10-04
Data publikacji:
2017-10-04
Data ostatniej zmiany:
2017-10-04

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)