Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/189/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIX/189/2010
Rady Gminy Borowie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 Nr106 poz. 675) i art. 15 ust. 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz.613, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 55, poz. 755) Rada Gminy Borowie, postanawia co następuje: 

§ 1. 

Ustala dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w następujący sposób: 

1) Przy sprzedaży artykułów branży przemysłowej: 

a) opłata dzienna do 10 m² zajętej powierzchni - 10,00 zł 

b) za każdy następny rozpoczęty metr powyżej 10 m² - 1,00 zł 

2) Przy sprzedaży kwiatów: 

a) opłata dzienna - 10,00 zł 

3) Przy sprzedaży przez indywidualnych producentów sprzedających warzywa i owoce: 

a) opłata dzienna - 2,00 zł 

4) Przy sprzedaży ze straganu: 

a) opłata dzienna do 10 m² zajętej powierzchni - 20,00 zł 

b) za każdy następny metr powyżej 10 m² - 1,00 zł 

§ 2. 

Wysokość opłaty targowej wymienionej w § 1 pkt. 1 i 4 nie może przekroczyć 699,27 złotych dziennie. 

§ 3. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 4. 

Pobór opłaty targowej zarządza się w drodze inkasa. 

§ 5. 

1) Wyznaczenie inkasenta opłaty targowej oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określona została w Uchwale Rady Gminy Borowie Nr XIV/87/2004 z dnia 31 marca 2004 roku. 

2) Inkasent dokonując poboru opłaty targowej każdorazowo potwierdza pobranie opłaty biletem opłaty targowej będący drukiem ścisłego zarachowania. 

3) Inkasent pobierający opłatę targową rozlicza się przekazując wpływy z opłaty targowej do kasy Urzędu Gminy w każdy ostatni dzień roboczy miesiąca za dany miesiąc. 

§ 6. 

Traci moc uchwała NR XXX/160/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłaty ustalonej na 2011 rok. 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-11-19
Data publikacji:
2010-11-19
Data ostatniej zmiany:
2010-11-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)