Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W BOROWIU

Zbieranie statystyk

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY W BOROWIU

 

Rozdział  I

Postanowienia  ogólne

 

 

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Borowiu zwany dalej „Regulaminem” określa:

 1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy w Borowiu ,      zwanego dalej „ Urzędem”,
 2. organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania      Urzędu,
 3. zakres działania i kompetencji kierownictwa Urzędu, poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk,
 4. tryb  pracy  Urzędu- stanowiący Załącznik  nr 1       do  niniejszego  Regulaminu,
 5. zasady   i       tryb  postępowania  przy       opracowywaniu  i  wydawaniu aktów prawnych- stanowiący      Załącznik Nr 2 do  niniejszego  Regulaminu,
 6. organizacja       przyjmowania,       rozpatrywania  indywidualnych  spraw       obywateli- stanowiący Załącznik Nr 3 do  niniejszego  Regulaminu,    
 7. organizację działalności  kontrolnej stanowiący Załącznik Nr 4      do  niniejszego  Regulaminu, 
 8. zasady       podpisywania  pism  i       decyzji -  stanowiący      Załącznik Nr 5 do  niniejszego  Regulaminu.

 

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1. Gminie         - należy przez to rozumieć Gminę Borowie

2. Radzie         -należy przez to rozumieć Radę Gminy Borowie

3. Wójcie         - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Borowie

4. Sekretarzu   - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Borowie

5. Skarbniku    - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Borowie

 

§ 3

 

 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy
 2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Borowie
 3. W skład Urzędu wchodzi Urząd Stanu Cywilnego w      Borowiu zwany dalej „USC” . Funkcję kierownika USC pełni Wójt 

 

 

 

 

 

Rozdział II

Zakres działania i zadania Urzędu

 

§ 4

 

Urząd działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie      gminnym / tekst jednolity : Dz. U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591 z      późniejszymi zmianami /
 2. Ustawy z dnia 21 listopada 2008  roku o pracownikach samorządowych /Dz.      U. Nr 223  poz. 1458 /
 3. Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i      kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a      organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr      34 poz. 198 z późniejszymi zmianami/
 4. Statutu Gminy Borowie uchwalonego przez Radę Gminy      w dniu 22 lutego 2002 roku uchwałą Nr XXXIII/178/2002
 5. Niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

 

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania powierzonych Gminie:

 1. zadań własnych,
 2. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z      organami administracji rządowej ( zadań powierzonych ),
 4. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze      porozumienia międzygminnego,
 5. zadań dotyczących przygotowania i przeprowadzenia      wyborów powszechnych , referendów i spisów.   

§ 6

 

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań      i kompetencji , w szczególności :

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do      podejmowania uchwał , wydawania decyzji , postanowień i innych aktów  z zakresu administracji publicznej oraz      podejmowania innych czynności przez organy Gminy,
 2. wykonywanie       - na podstawie udzielonych upoważnień – czynności prawnych      wchodzących w zakres zadań Gminy, 
 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania ,      rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
 4. realizacja innych obowiązków i uprawnień      wynikających z przepisów prawa oraz uchwał , zarządzeń i postanowień      organów Gminy,
 5. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania      sesji Rady, posiedzeń jej komisji,

 

 

 

 1. gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa      miejscowego w siedzibie Urzędu.

 

Rozdział III

Organizacja wewnętrzna i zasady funkcjonowania Urzędu

 

§ 7

 

1.W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne

1)   Wydział Finansów i Budżetu – „F”

      2)   Wydział Oświaty , Geodezji , i Rozwoju Gospodarczego -„ RG”

3)   Wydział   Społeczno - Organizacyjny  i  Sportu – „OK”, „ORG”, „ZR”

4)   Urząd Stanu Cywilnego  -  „ SO” ,

5)   Stanowisko  pracy ds. obronnych,  obrony cywilnej i  zarządzania  kryzysowego,        kancelaria  tajna – „ OC”

6)   Radca Prawny

2. Wydziałami kierują  Kierownicy Wydziałów

3. Schemat struktury organizacyjnej Urzędu:

 

 

4).WYDZIAŁ FINANSÓW  I BUDŻETU

 

 •  Kierownik Wydziału, realizujący  zadania       przypisane stanowisku ds. księgowości  budżetowej
 • stanowisko      ds. planowania i księgowości budżetowej
 • stanowisko      ds. wymiaru podatku i opłat  lokalnych
 • stanowisko  ds. księgowości  podatkowej
 • stanowisko      ds. płac , kontroli wewnętrznej oraz informacji niejawnych
 • stanowisko   kasjera   

 

5).WYDZIAŁ OŚWIATY, GEODEZJI I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

 •  Kierownik      Wydziału, realizujący zadania przypisane       stanowisku ds.  oświaty  i       zamówień  publicznych
 • stanowisko ds.  gospodarki gruntami
 • stanowisko ds. gospodarki komunalnej , rolnictwa i      ochrony środowiska
 • stanowisko ds. infrastruktury technicznej i planowania      przestrzennego
 • stanowisko ds. przygotowania  i       zarządzania  projektami.

 

 

 

 

6)  WYDZIAŁ    SPOŁECZNO – ORGANIZACYJNY  I  SPORTU

 

·        Kierownik  Wydziału, realizujący  zadania przypisane  do  stanowiska ds. organizacyjno – administracyjnych, kadr  i  ewidencji  działalności  gospodarczej

·        stanowisko ds. świadczeń  rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnego

·        stanowisko  informatyka,  realizujące  zadania  obsługi  Rady  Gminy

·        stanowisko – pomoc  administracyjna :

-   pracownik  hali  sportowej

-   pracownik  kręgielni

·        stanowiska  obsługi:

-  woźna

-  pracownik gospodarczy

 

                       

7). URZĄD STANU CYWILNEGO

 

·        Kierownik USC,  którym  każdorazowo  jest  Wójt  Gminy  Borowie.           

·        Z-ca Kierownika USC realizujący zadania i kompetencje  stanowiska pracy  ds.  obywatelskich  , wojskowych a  także sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych  

 

 

8). SAMODZIELNE  STANOWISKA

 

 • Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej  i       zarządzania       kryzysowego,  kancelaria  tajna
 • Radca prawny      

 

 

§ 8

 

Urząd działa w oparciu o następujące zasady :

 1. praworządności     
 2. służebności      wobec społeczności lokalnej
 3. racjonalnego      gospodarowania mieniem publicznym
 4. jednoosobowego      kierownictwa
 5. kontroli      wewnętrznej
 6. podziału      zadań pomiędzy kierownictwo urzędu i poszczególne stanowiska pracy oraz      wzajemnego współdziałania .

 

 

§ 9

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań  działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania .

 

§ 10

 

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków są zobowiązani do :

 1. sumiennego , sprawnego i bezstronnego działania,
 2. zachowania uprzejmości i życzliwości z kontaktach z      obywatelami,
 3. przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnej      stanowiącej tajemnicę służbową,
 4. przestrzegania zasad ochrony danych osobowych przed      nieuprawnionym ujawnieniem,
 5. przestrzegania zasad dostępu obywateli  do dokumentów dotyczących wykonywania      przez Gminę zadań publicznych , określonych przez Radę w statucie gminy,
 6. przestrzegania prawa zamówień publicznych w      zakresie prowadzonych spraw,
 7. przekazywania informacji publicznych do publikacji      w biuletynie informacji publiczne,
 8. udziału       w  realizacji  zadań       obronnych.

 

 

§ 11

 

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w      sposób racjonalny , celowy         i      oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu      mieniem komunalnym.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są zgodnie z      przepisami prawa zamówień publicznych .

 

§ 12

 

 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i      Skarbnika , którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację      swoich zadań .
 2. Kierownicy poszczególnych wydziałów kierują i      zarządzają nimi oraz sprawują bezpośredni nadzór nad podległymi      pracownikami i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem .
 3. Wydziały i poszczególni pracownicy są zobowiązani      do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi poprzez wzajemne      konsultacje i sprawną wymianę informacji .

 

 

Rozdział IV

Zakres działania i kompetencji kierownictwa Urzędu , poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk

 

§ 13

 

 

1.Wójt jest organem wykonawczym gminy

2.Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa,

 

3.Do zadań Wójta należy w szczególności:  

      1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie  Urzędem, reprezentowanie  

      Gminy i   jej Urzędu na zewnątrz,

2)  przedkładanie Radzie Gminy  projektów uchwał ,

3)  określanie sposobu wykonywania uchwał,

4)  gospodarowanie mieniem komunalnym,

5)  wykonywanie budżetu,

6)  zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

7)  zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej

     kwotach  wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

8)  dokonywanie wydatków budżetowych,

9)  zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy,

     10)  dysponowanie rezerwami budżetu Gminy,

     11)  blokowanie środków budżetowych w przypadkach określonych w ustawach,

     12)  emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez organ

      Gminy,

13)  wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

14) podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy  

       w  obowiązującym trybie,

15) podejmowanie innych decyzji należących do kompetencji Urzędu , podpisywanie   

       pism  i   dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu,

16) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,

      powiatowej i  wojewódzkiej i pozostawanie w kontakcie z terenowymi organami  tej

      administracji ,

17) upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Wójta Gminy decyzji,

18) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w

      stosunku  do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek

      organizacyjnych,

19) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności  pracowników Urzędu,

20) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników,

21) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu,

22) ogłaszanie budżetu Gminy oraz  sprawozdania  z  jego  wykonania,

23) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy ,

24) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

25) kierowanie  wykonywaniem  zadań  obronnych,

26) informowanie wojewody o zamiarze przystąpienia Gminy do związku

       międzygminnego ,

      27)  składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu.

 

§ 14

 

1. Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania  Urzędu , a w

    szczególności:         

1) sprawowanie  nadzoru  nad  organizacją  pracy,  przestrzeganiem  wewnętrznego    porządku  pracy,  prawidłowym  wykonywaniem  czynności  kancelaryjnych  i  obiegiem  informacji,    

 2)  współpraca z Radą Gminy i nadzór nad pracą biura Rady Gminy,
     a) przygotowywanie projektów uchwał,
     b) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia komisji i   sesje Rady

         Gminy,
    c)  nadzór nad  kompletowaniem  dokumentacji z prac Rady Gminy,

 3)  podejmowanie działań i podpisywanie decyzji w zakresie udzielonego przez  Wójta   upoważnienia,              

4)   kierowanie Urzędem podczas nieobecności Wójta  w  ramach  udzielonych  upoważnień,

5)  kontrola wykonania postanowień regulaminu organizacyjnego Urzędu,

      6)  kontrola wykonania postanowień regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania,

7)  sprawowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie bądź podejmowanie działań w celu

      dokonywania kontroli przez stanowisko ds. kontroli,

8)  nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, przepisów jednolitego

      rzeczowego wykazu akt, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

9)   nadzór nad pracą i realizacją zadań oraz wykonywanie obowiązków bezpośredniego

      przełożonego  pracowników Urzędu,

10)   nadzór nad kancelarią tajną,

11) organizowanie pracy Urzędu oraz jego prawidłowe funkcjonowanie,

12) organizowanie prawidłowej procedury załatwiania skarg i wniosków,

13)  przyjmowanie interesantów w godzinach pracy Urzędu,

14)  nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,

15)  zgłaszanie wniosków o nagrody, wyróżnienia, awans i kary pracowników,

16)  przygotowanie Zarządzeń Wójta Gminy,

17)  nadzór nad praktykami  uczniów  i  studentów,

18)  opracowanie  zakresu czynności pracowników i przedstawianie ich do zatwierdzenia 

       Wójtowi,

19)  nadzór  nad  przeprowadzaniem  służby  przygotowawczej  pracowników,

20)   wydawanie wiążących poleceń dla pracowników Urzędu oraz kierowników    

        nadzorowanych jednostek,

 21)  wykonywanie  zadań  związanych  z  wyborami,  w  szczególności  nadzorowanie  i  koordynowanie  prac  związanych  z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  wyborów,

22)  wykonywanie innych zadań poleconych przez Wójta,

23)  używanie przy oznaczaniu spraw symbolu  „S”.

 

 

§ 15

 

Do zakresu działania Skarbnika Gminy  należą w  szczególności:

1)  prowadzenie  rachunkowości  jednostki,

2)  wykonywania  dyspozycji  środkami  pieniężnymi,

3)  dokonywania  wstępnej  kontroli:

     a) zgodności  operacji  gospodarczych  i  finansowych  z  planem  finansowym,

     b) kompletności  i  rzetelności  dokumentów  dotyczących  operacji  gospodarczych  i  finansowych.

 


 § 16

Do zakresu działania Wydziału Finansów  i  Budżetu  należy w szczególności:

 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy,

2) opracowywanie układu wykonawczego budżetu Gminy,

3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Gminy,

4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

5) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

7)przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości budżetowej,

8) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

9) rozliczanie inwentaryzacji,

10) opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia gospodarki kasowej, zakładowego planu kont, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowych, instrukcji w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów,

11) dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

13) prowadzenie spraw wynagrodzeń za pracę pracowników Urzędu  i  jednostek  oświatowych,

14) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,

15) obsługa finansowa funduszy gminnych,

16) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bankiem prowadzącym bankową obsługę Gminy,

17)  obsługa  kredytów  i  pożyczek,

18)  opracowanie  projektów  uchwał  dotyczących  podatków,

19) wymiar  i  pobór  podatków  i  opłat  lokalnych, 

20) prowadzenie  analitycznej  ewidencji  podatków  i  opłat  lokalnych,

21) prowadzenie  spraw  związanych  z  udzielaniem  ulg,  odroczeń,  umorzeń,  rozkładaniem  na  raty  płatności  w  zakresie  podatków  i  opłat  stanowiących  dochody  Gminy,

22) sporządzanie  sprawozdawczości  w  zakresie  podatków  i  opłat  lokalnych,

23) pobór  i  windykacja  należności  cywilnoprawnych,

24) naliczenie  i  zwrot  podatku  akcyzowego  do  paliwa  dla  rolników,  a  także  sprawozdawczość  w  tym  zakresie,

25) prowadzenie  archiwum  zakładowego,

26) używanie  przy  oznaczaniu  spraw  symbolu  „F”.

 

§ 17

 

Do zakresu działania Wydziału Oświaty  Geodezji i Rozwoju Gospodarczego należy  w  szczególności:

 

1)   wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych , systemie  oświaty i Karty Nauczyciela,

       2)    planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów,

 3)   opracowywanie planów remontów w placówkach oświatowych w Gminie,

4)  ogłaszanie przetargów na remonty w placówkach oświatowych i sprawowanie nadzoru nad   tymi remontami i prawidłowe ich rozliczanie,

        5)   współdziałanie z dyrektorami placówek oświatowych,

  6) dokonywanie zakupów materiałów potrzebnych do realizacji prac remontowych prowadzonych przez pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjny,

 7) sprawy infrastruktury komunalnej , zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz administracji architektoniczno-budowlanej na terenie Gminy a także sprawy dróg gminnych i transportu gminnego,

 8) współpraca z Zarządem Dróg Publicznych oraz Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w zakresie utrzymania , budowy  i konserwacji dróg ,

        9) przygotowywanie projektów  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykraczających poza obszar jednostek podziału administracyjnego,

10) ewidencjonowanie budynków , scalanie i podział nieruchomości oraz prowadzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej  a także sprawy gospodarowania nieruchomościami Gminy oraz komunalizacji mienia i gospodarowanie nim.

11) sprawy rolnictwa z zakresu właściwości Gminy , czystości i porządku w Gminie , nadzoru nad utrzymaniem urządzeń komunalnych, w tym wysypiska nieczystości stałych , ochrony przeciwpożarowej , ochrony wód , powietrza, sprawy wodno-melioracyjne oraz nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych , wojennych i miejsc pamięci narodowej,

12) współpraca z instytucjami samorządowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z Unii Europejskiej,

       13)  popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, inicjatywach, normach i standardach unijnych,

       14) prowadzenie punktu informacji europejskiej,

       15) przygotowywanie wniosków o przyznanie funduszy unijnych,

       16) współpraca z  organizacjami  pozarządowymi,

       17)  używanie  przy  oznaczaniu  spraw  symbolu  „RG”.

 

 

§  18

 

Do  zakresu  działania   Wydziału    Społeczno – Organizacyjnego  i  Sportu  należy  w  szczególności:

 

     1) obsługa  sekretariatu Urzędu oraz  prowadzenie  spraw  kadrowych  oraz  ewidencji  działalności  gospodarczej,

     2) zarządzanie  systemem  informatycznym,  obsługa  sieci  internetowej  i  Biuletynu  Informacji  Publicznej,

     3) obsługa  kancelaryjno – biurowa  w zakresie  zleconym  i  merytorycznym  Rady  Gminy

      4)  nadzór  nad  funkcjonowaniem  Biura  Obsługi  Interesanta

5)  wykonywanie  zadań  związanych  z  realizacją  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnym  oraz  pomocy  socjalnej  dla  uczniów,

6)  nadzór  nad  funkcjonowaniem  hali  sportowej oraz  pracownikami  hali,

      7) prowadzenie   dokumentacji  w  zakresie  działalności   Gminnej  Komisji         Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,

       8)  używanie  przy  oznaczaniu  spraw  symbolu  „OK” i  „ORG”, „ ZR”

       9)  organizacja  przewozu  osób  niepełnosprawnych,

 10) obsługa  gospodarcza  Urzędu  oraz  nadzór  nad   pracownikami  obsługi.

 

 

§ 19

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w  szczególności:

1)  rejestracja urodzeń, małżeństw , zgonów,

2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3) prowadzenie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych,

4) organizacja uroczystości związanych z zawarciem związku małżeńskiego i długoletnim pożyciem małżeńskim,

5)  prowadzenie  spraw  związanych  z  prowadzeniem  stałego  spisu  wyborców,

6)  wydawanie  zezwoleń  w  sprawie  organizacji  imprez  masowych,

7)  wydawanie  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych,

8)  udzielanie  informacji  o  danych  osobowych,

9)  nadzór  i  koordynacja  spraw  związanych  z  funkcjonowaniem SPZOZ,

10) prowadzenie  rejestru  instytucji  kultury  działających  na  terenie  gminy,

11) koordynacja  spraw związanych  z  działalnością  Rady  Programowej  przy  GOK

8) realizacja  zadań   ds. obywatelskich,  wojskowych.

9) używanie  przy  oznaczaniu  spraw  symbolu  „SO”, „USC”

 

§ 20

 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. obronnych, obrony cywilnej i  zarządzania  kryzysowego,  kancelaria  tajna – OC należą sprawy  dotyczące zadań  obronnych, obrony cywilnej , ochrony ludności i zabezpieczenia  zarządzania  kryzysowego,  których  wykonanie  nadzoruje  Wojewoda  Mazowiecki  przy  pomocy  Wydziału  Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego  oraz  Starosta  Powiatu  Garwolińskiego.

Stanowisko  przy  oznaczaniu  spraw  używa  symbolu „OC”.

 

§ 21

 

Wójt Gminy na podstawie niniejszego Regulaminu , Statutu Gminy oraz innych obowiązujących  przepisów prawa ustala szczegółowe zakresy przydziału obowiązków każdemu zatrudnionemu pracownikowi na danym stanowisku pracy.

 

 

                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                              do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                              Urzędu Gminy w Borowiu

 

 

T R Y B   P R A C Y   U R Z Ę D U

§ 1

Określenie czasu pracy.

Wprowadza się następujący rozkład i wymiar czasu pracy Urzędu:

1)  na  stanowiskach w  Urzędzie  Gminy:

a)    8 - godzinny dzień pracy od poniedziałku do piątku,

b)  Biuro  Obsługi  Interesanta rozpoczyna pracę o  godz.700 a  kończy  o  godz. 1700 zachowując   harmonogram  pracy  40  godzinny,

c)   pracownicy Urzędu  rozpoczynają  dzień  pracy  o  godz. 800  a  kończą  o  godz. 1600 .

d) sekretarz gminy  organizuje pracę w Urzędzie w sposób zapewniający  sprawną  obsługę     interesantów,

e)   czas pracy pracowników samorządowych nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i     8 godzin  na dobę,

f)   Wójt  na podstawie wydanego zarządzenia może wprowadzić  jeden   raz   w   tygodniu wydłużony dzień pracy  o 1 godzinę , wówczas pracownicy rozpoczynają  dzień    pracy o 1 godzinę  później,

g)   czas pracy należy wykorzystać w pełni na pracę zawodową, zgodnie z przydziałem

      czynności    na danym stanowisku pracy,

h)  praca w Urzędzie odbywa się bez  stałych  przerw wypoczynkowych,

     i) każdy z pracowników ma prawo spożyć posiłek w godzinach pracy wykorzystując  na  to  15  minutowa  przerwę  stanowisk  pracy, co nie może zakłócić  normalnego toku pracy i sprawnej obsługi interesantów.

2) na stanowiskach  pracy  w  Hali  Sportowej w  godz. 1400 – 2200 / wg harmonogramu  ustalanego na  każdy  miesiąc/,

3) na  stanowisku  sprzątaczki -  w  godz. 600 – 1000  i  1500 – 1900,

4) na  stanowiskach  pozostałych  pracowników  obsługi:   w godz.   od  730 – 1530

 

§ 2

Obsługa interesantów.

 

            Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 10-ej do 13-ej i od godz. 14-ej do 1630.

             Sekretarz gminy oraz pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w każdy dzień tygodnia  w godzinach urzędowania.

 

§ 3

 

Obowiązki pracownika i zakładu pracy.

 

1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o

    wykonywanie  zdań  publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu

    państwa oraz   indywidualnych interesów obywateli.

2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1)  przestrzeganie prawa ,

2)  wykonywanie zadań sumiennie , sprawnie i bezstronnie ,

  3) informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie im     dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,

4)  zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo

     przewidzianym,

5)  zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami,  

     podwładnymi,    współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,

6)  zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

 

3. Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne i staranne wypełnianie poleceń  przełożonego:

 

1) jeżeli w przekonaniu pracownika samorządowego polecenie przełożonego jest niezgodne z  prawem, pracownik ten powinien przedstawić mu swoje zastrzeżenia; w razie pisemnego potwierdzenia polecenia, powinien je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Wójta o tych zastrzeżeniach,

2) pracownikowi  samorządowemu nie wolno wykonywać poleceń, których wykonanie według jego przekonania stanowiłoby przestępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami,

3) sposób postępowania Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu, który odmówił  kontrasygnaty regulują przepisy ustawy o finansach publicznych,

       4)   pracownik samorządowy  podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym,

            na  zasadach określonych  w  ustawie,

      5)   pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć , które pozostawałyby w             

             sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość ,

       6)   pracownik samorządowy  jest zobowiązany na żądanie kierownika zakładu pracy

             złożyć  oświadczenie o stanie majątkowym,

       7)  pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosownie do

            zajmowanego  stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych,

       8)  pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę- nagroda 

             jubileuszowa w  wysokości  określonej  w  art.38 ust.1 ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  roku  o  pracownikach  samorządowych.  Warunki  i  tryb  wypłacania  dodatku  reguluje  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  roku  w  sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych,

9)  pracownikowi  przechodzącemu  na  emeryturę  lub  rentę  z  tytułu  niezdolności  do  pracy  przysługuje  odprawa  w  wysokości  określonej  w  art. 38 ust.3  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  roku  o  pracownikach  samorządowych. Warunki  ustalania  prawa  do  jednorazowej  odprawy  regulują  przepisy  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  roku  w  sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych.

       10) pracownikowi samorządowemu przysługują świadczenia emerytalne i rentowe na  

             zasadach  określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym

            pracowników i ich  rodzin,

      11) w sprawach nieuregulowanych w/w Regulaminem stosuje się przepisy prawa  pracy powszechnie  obowiązujące .

 

§  4

 

Dyscyplina pracy.

 

 1. Każdy pracownik potwierdza przybycie do pracy  złożeniem podpisu w liście obecności. Dotyczy      to  także pracowników zatrudnianych      w niepełnym wymiarze pracy.
 2. Lista obecności powinna być udostępniona      pracownikom do potwierdzenia przybycia       do pracy co najmniej na 15 minut przed rozpoczęciem pracy.

3.      Obecność pracowników w pracy potwierdza kierownik zakładu pracy bądź sekretarz gminy poprzez złożenie w liście obecności swojego podpisu. Listę przedkłada mu do podpisu 5 minut po rozpoczęciu pracy pracownik d/s kadr.   Do zakresu tego pracownika należy także odnotowywanie w liście obecności przyczyn niestawienia się pracownika do pracy zgodnie z symbolami;

 

     O      -   sprawy osobiste,

     U      -   pozostałe nieobecności usprawiedliwione,

     N      -   nieobecności nieusprawiedliwione,

     W     -   urlop wypoczynkowy,

     D      -   delegacje,

     C      -   zwolnienie lekarskie / leczenie w domu /,

     Cs    -   zwolnienie lekarskie / leczenie szpitalne /,

     M    -    urlop macierzyński,

     K     -    zwolnienie lekarskie / opieka nad chorym /,

     S      -   urlop szkoleniowy,

     Uo   -   urlop okolicznościowy / opieka przysługująca ustawowo /,

     P      -   zwolnienia do prac społecznych ,

     Sp    -   spóźnienia  usprawiedliwione,

     Spn  -   spóźnienia nieusprawiedliwione,

4.  Niedziele, święta i soboty wykreśla się w liście obecności kolorem czerwonym stawiając 

     linię ciągłą.

5.  W przypadku konieczności wyjścia z pracy dla załatwienia spraw służbowych lub

     ważnych spraw osobistych pracownik powinien uzyskać zgodę  kierownika zakładu

     pracy lub  Sekretarza,  a  w  razie  ich  nieobecności Kierownika Wydziału. Fakt ten    powinien  być  odnotowany w książce - ewidencji wyjść służbowych lub  prywatnych wpisując godzinę wyjścia a następnie powrotu.

6.  Czas wyjścia z pracy w celach prywatnych pracownik obowiązany jest odpracować w

     dniu,  w którym korzystał z wyjścia lub w innym uzgodnionym z kierownikiem zakładu

     pracy   terminie.

7.   Fakt ten należy odnotować w rejestrze godzin do odpracowania.

8.  Opuszczając pomieszczenie biurowe / pokój / pracownik obowiązany jest każdorazowo    

     poinformować współpracowników z tego pokoju o miejscu swego pobytu i

     przewidywanym   terminie powrotu .

9. Wyjazdy służbowe odnotowuje się w książce ewidencji wyjazdów służbowych

     prowadzonej  przez pracownika Sekretariatu.

10. Pracownik prowadzący książkę wyjazdów służbowych obowiązany jest odnotować ten

      fakt  w liście obecności.

11.Wyjazdy służbowe przed ich rozpoczęciem wymagają uzyskania polecenia służbowego na 

     obowiązujących drukach.

 

§ 5

 

 

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień.

 

1.      Pracownik, który spóźnił się do pracy niezwłocznie po przybyciu obowiązany jest poinformować kierownika zakładu pracy lub sekretarza o przyczynach tego spóźnienia.

2.      Kierownik zakładu pracy lub Sekretarz może zażądać pisemnego  uzasadnienia przyczyn spóźnienia  od  pracownika .

3.      O nieobecności w pracy z uzasadnionej z góry wiadomej przyczyny pracownik powinien 

      powiadomić wcześniej kierownika zakładu pracy.

4.      W razie niestawienia się do pracy pracownik obowiązany jest zawiadomić przełożonego o   przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania  .

5.      Zaświadczenie lekarskie lub inny dokument usprawiedliwiający nieobecność w pracy 

pracownik jest zobowiązany dostarczyć w dniu przybycia do pracy jednak  nie później jak w terminie 7 dni.

6.      Niedotrzymanie powyższych terminów jest usprawiedliwione jeżeli zostało  spowodowane  szczególnymi  okolicznościami  uniemożliwiającymi pracownikowi zawiadomienie  pracodawcy  o przyczynach  nieobecności  i  czasie  jej  trwania .

7.      Podejmowanie decyzji  dotyczących spraw  pracowniczych  związanych z uznaniem nieobecności w pracy  , spóźnieniem, nie przybyciem do pracy  lub wcześniejszym 

      opuszczeniem stanowiska pracy  należy do Wójta  bądź  sekretarza.

 

 

§ 6

 

Zwolnienia od pracy.

 

1.      Załatwianie spraw osobistych, społecznych i innych nie związanych z pracą zawodową 

      powinno odbywać się poza czasem pracy .

2.      Załatwianie takich spraw  w  godzinach pracy jest dopuszczalne w razie konieczności w granicach i na zasadach   określonych w przepisach szczególnych.

3.  Urlopów okolicznościowych i innych zwolnień od pracy w wymiarze nie przekraczającym    

      jednego miesiąca na wniosek pracownika lub instytucji zainteresowanej udzieleniem   

      pracownikowi   takiego zwolnienia udziela Kierownik zakładu pracy.

4.   Zwolnienia od pracy, których udzielenie i wymiar zależą od decyzji Kierownika zakładu 

      pracy mogą być stosowane tylko wówczas , gdy zachodzi nieunikniona i należycie 

      uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia , oraz w granicach niezbędnych.

 

§ 7

Urlopy wypoczynkowe.  

 

1.  Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego   w wymiarze i na zasadach   określonych w obowiązujących przepisach.

2.   Urlop powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym  nabycia do niego prawa.

3.   Urlop może być dzielony na części tylko w uzasadnionych przypadkach, z tym że jedna 

      część nie może być mniejsza niż 10 dni roboczych.

4.   Na wniosek pracownicy należy udzielić jej urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po

      urlopie  macierzyńskim.

5. Ewidencję wykorzystania urlopów jak też wydanie kart urlopowych prowadzi  pracownik 

      do spraw  kadr .

6. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.

 

§ 8

Nagrody i wyróżnienia.

 

1.      W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w Urzędzie Gminy utworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji kierownika Urzędu.

2.      Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie 

      inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie

     do  wykonywania zadań zakładu pracy , mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

3.      Do nagród i wyróżnień zalicza się:

           1.   nagrodę pieniężną,

           2.   pochwałę pisemną,

           3.   inne wyróżnienia .

4.      Nagrody i wyróżnienia przyznaje kierownik zakładu pracy .

      Odpis pisma o przyznaniu nagród i wyróżnień składa się do akt osobowych pracownika.

 

§ 9

Premie.

 

1.        Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi  z  wyjątkiem pracowników Hali  Sportowej tworzy się, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia , fundusz premiowy.

2.        Wysokość funduszu premiowego, oraz warunki przyznawania i wypłacania określa kierownik Urzędu w Regulaminie premiowania.

 

                                                     § 10

Postanowienia  końcowe.

 

1. W kwestiach nie uregulowanych w ustawie o pracownikach samorządowych stosuje się 

    odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy.

2. Spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych rozpoznają sądy pracy.

 

 

                                                                                               Załącznik nr 2

do Regulaminu  Organizacyjnego

Urzędu Gminy w Borowiu

 

 

 

 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU

I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

 

 

 

§ 1

 

 

1.    Na podstawie uprawnień ustawowych samorządowi Gminy Borowie przysługuje prawo 

       stanowienia  przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy.

3.        W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie 

       obowiązujących , Rada Gminy może wydawać  przepisy porządkowe, jeżeli jest to

       niezbędne  dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku,

       spokoju i    bezpieczeństwa publicznego.

3.    W sprawach przewidzianych ustawowo rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum 

       gminnego.

4.    Referendum może być prowadzone w każdej sprawie ważnej dla Gminy a jego tryb 

        przeprowadzenia określa ustawa.

 

§ 2

 

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały.

 

 

§ 3

 

1.  Rada Gminy ponadto podejmuje uchwały w innych sprawach przewidzianych przepisami 

     prawa i statutem Gminy.

2   Wójtowi Gminy przysługuje prawo wydawania zarządzeń w celu wykonania uchwał Rady 

     Gminy i zadań Gminy określonych przepisami prawa i statutem Gminy.

3.  Wójt Gminy wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń ,  decyzji, komunikatów i okólników. Akty  te nie posiadają mocy przepisów prawa miejscowego.

 

§ 4

 

2.  Projekt aktu prawnego wymaga również zaopiniowania przez radcę prawnego.

 

§ 5

 

1.Przepisy prawa miejscowego ogłasza się w trybie ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu

   aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr  17  poz.95),

2. Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu  znajdujących się w siedzibie Urzędu na stanowisku d.s. obsługi Rady.

4. Uchwały i zarządzenia organów samorządu nie stanowiące przepisów prawa miejscowego   

    mogą być  podane do publicznej wiadomości , o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

§ 6

 

1.   Projekty aktów prawnych wewnętrznego urzędowania tj. zarządzeń , komunikatów bądź    

      okólników opracowują pod  względem merytorycznym , prawnym i redakcyjnym

      właściwe  stanowiska  pracy.

2.   Przed przedłożeniem projektu dokumentu  do podpisu przez Wójta Gminy pracownik 

      opracowujący projekt uzgadnia go z sekretarzem gminy.

3.   Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta Gminy może być konsultowany  z

      organizacjami społecznymi , związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za

      konieczne bądź wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego.

4.   Uzgodnienia o których mowa w pkt.3 winny być potwierdzone podpisem złożonym na 

      oryginale projektu aktu prawnego.

5.  Opracowany projekt aktu prawnego , po dokonanych uzgodnieniach  należy przedłożyć    radcy prawnemu do zaopiniowania,  który  dokonuje  jego  akceptacji  pod  względem  formalno-prawnym.

6.   Po uzyskaniu wszystkich podpisów projekt aktu prawnego przedstawiony winien być 

     Wójtowi Gminy do podpisu.

 

 

§ 7

 

Po podpisaniu aktu prawnego przez Wójta Gminy, pracownik odpowiedzialny rejestruje akt prawny nadając mu kolejny numer i zatrzymuje 1 egzemplarz w oryginale do zbioru aktów prawnych.

 

§ 8

 

1.Pracownik odpowiedzialny, niezwłocznie , lecz nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania aktu prawnego przez Wójta Gminy przesyła  go do właściwych organów bądź jednostek.

2. Akt prawny  podlega  publikacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.

 

 

 

§ 9

 

Akt prawny podlegający ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 przygotowuje pod względem technicznym   do  publikacji  pracownik  zajmujący  się  obsługą  Rady  Gminy i przesyła go właściwej jednostce .

 

§ 10

 

Ewidencję i zbiór aktów prawnych organów władzy prowadzi Wydział  społeczno- organizacyjny  i  sportu, zaś kontrolę realizacji aktów wykonuje sekretarz gminy.

 

 

                                                                                               Załącznik nr 3

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Gminy w Borowiu

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA

INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI

W URZĘDZIE GMINY W BOROWIU

 

§ 1

 

1.   Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są bez zbędnej  zwłoki,  jednak  nie  później  niż w terminach określonych w Kodeksie    postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczególnych.

2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania    indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia 

      społecznego.

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw  obywateli ponoszą  kierownicy  wydziałów oraz samodzielne stanowiska   pracy zgodnie z ustalonymi   zakresami obowiązków.  

4. Kontrolę i koordynację działań stanowisk pracy Urzędu w zakresie załatwiania     indywidualnych spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków i interwencji sprawuje sekretarz gminy, który jest zobowiązany do dokonywania okresowych  ocen sposobu  załatwiania indywidualnych spraw obywateli i przedkładania ich Wójtowi  

      Gminy.

5.      Wewnętrzna kontrola stanowisk pracy w Urzędzie  a także w jednostkach   organizacyjnych podległych Gminie Borowie jest także przeprowadzana przez   stanowisko kontroli wewnętrznej na podstawie rocznego harmonogramu kontroli zatwierdzonego przez Wójta Gminy oraz polecenia kierownika zakładu pracy  przeprowadzenia  doraźnej kontroli.

 

§ 2

 

 1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami      wniesionymi przez obywateli określa Kodeks postępowania administracyjnego,      instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne .
 2. Sprawy wnoszone  przez obywateli do Urzędu  składane         w  Biurze       Obsługi  Interesanta lub   sekretariacie  a       następnie   są ewidencjonowane w dzienniku wpływu      dokumentów prowadzonym przez sekretariat i teczkach spraw prowadzonych      przez poszczególne stanowiska pracy.
 3. Pracownik,       który  przyjął  dokument       od  obywatela  jest       zobowiązany       niezwłocznie,  jednak  nie       później  niż  w       tym  samym  dniu,  do       złożenia  go  w       Biurze  Obsługi  Interesanta  lub       sekretariacie  Urzędu.
 4. Fakt przyjęcia określonych dokumentów      pracownik otrzymujący je potwierdza w dzienniku wpływu dokumentów .
 5. Stanowisko pracy d.s.      organizacyjno-administracyjnych , kadr i działalności gospodarczej      prowadzi ogólny rejestr skarg i wniosków indywidualnych wpływających do      Urzędu oraz skarg zgłaszanych w czasie        przyjęć interesantów przez Wójta Gminy.

 

§ 3

 

 Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do :

 

1.  udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnieniu treści  

     obowiązujących przepisów,

2.  rozstrzygnięcia sprawy w miarę możliwości na miejscu a w pozostałych przypadkach do 

     określenia terminu załatwienia sprawy,

3.  informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy,

4.  powiadomienia o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy w przypadku zaistnienia 

     takiej konieczności,

5.  informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od 

     wydanych rozstrzygnięć,

6.  interesanci mają prawo uzyskiwać informacje w formie pisemnej , ustnej , telefonicznej ,

     telefaksem i e-mailem,

7. informowania  i  zapraszania  do  Urzędu  na  określony  dzień  i  godzinę,  w  celu  odbioru  osobistego  decyzji  lub  innego  dokumentu,  o  który  wnioskował.

 

                                                                                             Załącznik nr 4

                                                                                             do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                             Urzędu Gminy w Borowiu.

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI  KONTROLNEJ

 

 

 

§ 1

 

W Urzędzie  sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

 

§ 2

 

Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie sprawuje:

 

1.      Wójt Gminy i  sekretarz gminy

2.      Skarbnik Gminy - główny księgowy budżetu w zakresie przyznanych mu ustawowych upoważnień.

3.      Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej.

 

 

§ 3

 

Kontrolę zewnętrzną wykonują :

 

1.      Skarbnik Gminy - główny księgowy budżetu w zakresie przyznanych mu ustawowych upoważnień w stosunku do jednostek nadzorowanych w wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego dla zadań państwowych zleconych Gminie oraz prowadzenie działalności finansowej przez jednostki organizacyjne podporządkowane Gminie.

2.      Stanowisko do spraw kontroli.

3.      Pracownicy  Urzędu  na  podstawie przyznanych przez Wójta  pełnomocnictw w stosunku dla jednostek podporządkowanych Gminie, w zakresie właściwości rzeczowej.

 

§ 4

 

Stanowisko do spraw kontroli pomimo  funkcjonowania  w  Wydziale  Finansów  i  Budżetu podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Kontrole doraźne a także kontrole wynikające z  harmonogramu kontroli mogą być przeprowadzone jedynie na podstawie pisemnego zlecenia podpisanego przez Wójta Gminy.

 

                                                                         

 

 

  Załącznik nr 5

                                                                                                do Regulaminu Organizacyjnego

                                                                                                Urzędu Gminy w Borowiu.

 

 

 

 

ZASADY PODPISYWANIA PISM I DECYZJI

 

§ 1

 

Wójt Gminy podpisuje osobiście :

 

1)  zarządzenia, decyzje, regulaminy, komunikaty i okólniki,

2)  dokumenty kierowane do kierowników organów administracji rządowej i samorządowej ,

3)  pisma kierowane do przedstawicielstw dyplomatycznych oraz burmistrzów stolic Państw,

4)  odpowiedzi na interpelacje radnych i wniosków posłów na Sejm i senatorów,

5)  odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące podległych pracowników,

6)  pisma  zawierające  oświadczenia  woli  w  zakresie  bieżącej  działalności  Gminy,

7) pełnomocnictwa  i  upoważnienia  do  działania  w  jego  imieniu,  w  tym  pisma  wyznaczające  osoby   uprawnione  do podejmowania  czynności  z  zakresu  prawa  pracy  wobec  pracowników urzędu,

8)  pisma  zawierające  oświadczenia  woli  Urzędu  jako  pracodawcy,

9)  pełnomocnictwa  do  reprezentowania  Gminy  przed  sądami  i  organami  administracji,

10)  inne  pisma  zastrzeżone  dla  Wójta

 

§ 2

 

 

Sekretarz  gminy,  skarbnik  i  kierownicy  wydziałów  podpisują  pisma  i  decyzje  pozostające  w  zakresie  ich  zadań,  zgodnie  z  udzielonym  pełnomocnictwem  przez  Wójta  Gminy.

 

§ 3

 

  W dokumentach przedstawionych do podpisu  kierownictwu Urzędu powinna

   być   zamieszczona  adnotacja  zawierająca  imię  i nazwisko  oraz  stanowisko  i  numer  

   telefonu ,   pracownika  który  opracował  dokument.

 

§ 4

Wójt Gminy może upoważnić Sekretarza Gminy oraz pozostałych pracowników  do podpisywania korespondencji dotyczącej spraw pozostających w zakresie czynności pracowników z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej akceptacji .  

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Wągrodzki
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
2006-02-07
Data publikacji:
2006-02-07
Data ostatniej zmiany:
2010-07-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)