Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXII/167/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej i siłowni.

Zbieranie statystyk

 

UCHWAŁA Nr XXXII/167/2010

Rady Gminy Borowie

Z dnia 29 marca 2010 roku

 

 

 

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2008  roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania
z  hali sportowej i siłowni.

 

 

 

 

         Na podstawie art.18 ust. 1, art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.),

Rada Gminy Borowie postanawia co następuje;

 

 

§ 1

 

W Uchwale Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2008 roku  wprowadza się następujące zmiany:     

1) tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała w sprawie uchwalenia. Regulaminu korzystania z hali sportowej, siłowni i kręgielni”,

2) tytuł  załącznika  do  Uchwały  otrzymuje  brzmienie „ Regulamin  korzystania z  hali  sportowej,  siłowni  i kręgielni”,

3) w załączniku  do  w/w Uchwały  wprowadza  się  dodatkowy  rozdział  pt. ”Regulamin korzystania z kręgielni” o następującej  treści:

 

Regulamin korzystania z kręgielni

 

I. Część ogólna.

 

1. Osoby przebywające na terenie kręgielni  zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.

2.  Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli.

3. Osoby korzystające z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Ustalanie odpłatności za korzystanie z kręgielni, każdorazowo powierza się Wójtowi Gminy.

4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.

5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu mogą być usuwane z terenu obiektu.

6. Teren kręgielni jest monitorowany w sposób ciągły.

II. Zasady korzystania z kręgielni.

 

1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.

2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.

3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo jeden gracz.

4. Gracze obowiązani są do korzystania wyłącznie z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle udostępnionego każdorazowo bezpłatnie lub zakupionego we własnym zakresie.

5. Na terenie Kręgielni zabrania się:

      a) wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,

      b) wchodzenia na elementy konstrukcyjne,

   c) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

      d) wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,

   e) wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,

      f) spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,

      g) niszczenia wyposażenia, urządzeń.

6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieka osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie, odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.

7. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni.

8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.

9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością ( lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).

10.Wszelkie skaleczenia, urazy należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi kręgielni.

11.W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.

12. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

 

III. Odpowiedzialność i kary.

1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.

2. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty lub pieniądze.

3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu można odebrać w pokoju administracyjnym pracowników obsługi.

4. Administrator obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

 

IV. Rezerwacja torów bowlingowych.

 

1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.

2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.

3. Rezerwacje przyjmowane są na czas pełnej godziny ( godzin).

4. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji obiektu na imprezy zamknięte ( spotkania rodzinne,  integracyjne).

5. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.

6. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.

7. Administrator  obiektu  nie  odpowiada  za  opóźnienia  wynikające  z  awarii  technicznych bowlingu.”

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
2010-05-13
Data publikacji:
2010-05-13
Data ostatniej zmiany:
2010-05-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)