Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/2010 z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się dnia 21 kwietnia 2010 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/2010

 

z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się dnia 21 kwietnia 2010 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 14 Radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXXIII sesji Rady, powitał  obecnych, a następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010r.

 Przechodząc do pkt.2 obrad przedstawił proponowany  porządek  sesji:

 

1.      Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

4.      Sprawozdania z działalności za 2009 rok:

·        SP ZOZ

·        GOPS

·        GOK

5.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2009.

6.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2009 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowie  absolutorium za 2009 rok.

8.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

9.      Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

10.  Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uwagi do porządku obrad.

Głos zabrał Wójt Gminy wnioskując o zdjęcie 5 pkt obrad tj. „Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Borowie za rok 2009” z powodu, iż nie jest obecny kierownik Posterunku Policji w Borowiu oraz nikt w zastępstwie nie został wydelegowany do przedstawienia informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Więcej uwag nie zgłoszono. Po czym odbyło się głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 

1.      Otwarcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

4.      Sprawozdania z działalności za 2009 rok:

·        SP ZOZ

·        GOPS

·        GOK

5.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2009 rok.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowie  absolutorium za 2009 rok.

7.   Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

8.   Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

9.   Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem o uwagi do Protokołu z XXXII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosił o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXII sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu Pana Edwarda Dąbrowskiego o przedstawienie sprawozdania z działalności SP ZOZ za 2009 rok.

Pan Edward Dąbrowski przedstawił sprawozdanie z działalności SP ZOZ, sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Mariolę Ryniewicz o przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS w Borowiu za 2009 rok.

Pani Mariola Ryniewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS za 2009 rok, sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu Panią Beatę Reda o przedstawienie sprawozdania z działalności GOK w Borowiu i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2009 rok.

Pani Beata Reda przedstawiła sprawozdanie z działalności GOK za 2009 rok, sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionych sprawozdań.

Wójt Gminy zwrócił się do Kierownika SP ZOZ w Borowiu z pytaniem o przyczyny spadku liczby pacjętów zapisanych do SP ZOZ w Borowiu. W poprzednich latach zapisanych pacjętów było ponad 5 000zł, a w chwili obecnej jest tylko 4 859.

W odpowiedzi kierownik SP ZOZ wyjaśnił, iż systematycznie spada ilość zapisanych pacjętów z uwagi na większą ilość zgonów niż urodzeń w Gminie Borowie. Część pacjętów wypisuje się z SP ZOZ w Borowiu ale na to miejsce podobna liczna pacjętów zapisuje się do SP ZOZ i nie ma to większego znaczenia na ogólną liczbę zapisanych pacjętów.

Następnie Wójt Gminy podziękował kierownikowi SP ZOZ w Borowiu za roczną pracę, za wynik finansowy który osiągnięto w 2009 roku w kwocie ponad 200 000zł. Kondycja zakładu pracy jest bardzo dobra i z stąd można sobie pozwolić na przeprowadzenie modernizacji budynku oraz wyposażenia SP ZOZ.

W dalszej kolejności Wójt Gminy zwrócił się do kierownika GOPS w Borowiu, pytając ile spośród 8 osób uczestniczących w realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych” znalazło zatrudnienie.

W odpowiedzi Pani Mariola Ryniewicz wyjaśniła, iż sytuacja ta jest na bieżąco monitorowana i w chwili obecnej spośród 8 osób przeszkolonych pracę znalazły 3 osoby.

Wójt Gminy podziękował Pani Marioli Ryniewicz szczególnie za pracę socjalną wśród podopiecznych GOPS.

Następnie Wójt Gminy zwrócił się do kierownika GOK informując, iż od kilku lat obserwuje coraz gorsze wyniki pracy Gminnej Biblioteki Publicznej. Ze sprawozdań przygotowywanych przez Bibliotekę Wojewódzką która monitoruje oraz nadzoruje merytorycznie wszystkie biblioteki w województwie, wynika że wyniki pracy GBP w Borowiu z roku na rok są coraz gorsze. Statystyki jednoznacznie określają że GBP w Borowiu w zakresie księgozbiorów jest na przedostatnim miejscu, w zakupach nowości wydawniczych jesteśmy na ostatnim miejscu, w czytelnictwie oraz w ilości wypożyczeń również na ostatnim miejscu. Po przeliczeniu przekazanej dotacji dla biblioteki na ilość czytelników wynika, iż jeden czytelnik kosztuje Gminę Borowie około 150zł co jest bardzo dużą kwotą. Wójt Gminy dodał, iż w najbliższych tygodniach przedstawi komisji merytorycznej swoje działania w tym zakresie i najprawdopodobniej Gminna Biblioteka będzie odłączona od Gminnego Ośrodka Kultury i będzie podlegała pod nadzór Wójta Gminy. Były prowadzone wielokrotnie rozmowy z dyrektorem GOK w sprawie poprawy wyników GBP, lecz w tym zakresie nic się nie zmieniło. Są wydawane środki publiczne i nie mamy wpływu na to na co są wydawane dlatego to musi się zmienić. Zakupy nowych publikacji są dokonywane wyłącznie z dotacji która przysługuje wszystkim bibliotekom, natomiast GBP niewiele wykorzystuje środków własnych na ten cel. Pierwszą czynnością dyrektora GOK po uchwaleniu budżetu było wprowadzenie podwyżek płac od 2 stycznia 2010 roku co będzie miało nieodwracalne skutki dla realizacji budżetu. Późniejsze działania rady programowej spowodowały przebudowanie programu działalności GOK. Wójt Gminy dodał, iż GOK dobrze działa poza biblioteką, wychodzi z nowymi pomysłami, organizuje festyny, różnorakie turnieje. W niewielu gminach takie imprezy się odbywaja. Wójt Gminy poprosił panią Beatę Reda o skupieniu się w tym roku nad działalności biblioteki aby poprawić wyniki oraz podziękował za organizację wielu imprez w poprzednim roku.

Głos zabrała Pani Beata Reda mówiąc, iż w całym kraju odnotowujemy ciągły spadek czytelnictwa.

Więcej pytań i uwag do przedstawionych sprawozdań nie zadano.   

 

Ad pkt 5. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2009 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Wójta Gminy Borowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borowie za 2009 rok.

Pani Hanna Ośko przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2009 rok oraz zapoznała zgromadzonych z opinią RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Borowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o uwagi do przedstawionego sprawozdania. Uwag nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodniczący Rady Gminy poprosił Pana Krzysztofa Osiaka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Borowie oraz o przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok.

Pan Krzysztof Osiak przedstawił wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok oraz przedstawił pozytywną opinię RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2009.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borowie absolutorium za 2009 rok. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Wójt Gminy podziękował Komisji Rewizyjnej za cierpliwe analizowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, a następnie za sporządzenie bardzo dobrego wniosku o udzielenie absolutorium o czym świadczy opinia RIO. Następnie podziękował wszystkim za wspólną współpracę w 2009 roku oraz za udzielenie absolutorium.

 

Ad pkt 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

Wójt Gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz zawarte umowy.

Do przedstawionego sprawozdania uwag i pytań nie zgłoszono. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

Ad pkt 8. Zapytania i interpelacje oraz sprawy różne.

Pan Marek Obłoza radny z Lalin poprosił o odłowienie 2 bezpańskich psów we wsi Laliny.

Pani Alicja Szaniawska radna z Iwowego zapytała czy jest już rozstrzygnięty przetarg na usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Borowie oraz w jakiej kolejności będą one odbierane.

W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił iż ogłoszony przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, azbest będzie odbierany według kolejności jaka ściśle wynika z ustawy. Najpierw będzie zabierany azbest już zdjęty i składowany przez mieszkańców a w dalszej kolejności wyroby zawierające azbest  wynikłe ze szkód w wyniku huraganów i opadów śniegu. Wnioski na utylizację azbestu były skrupulatnie przyjmowane z uwzględnieniem daty oraz godziny złożenia.

Więcej spraw i pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 13. Przewodniczący Rady Gminy podziękował za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknął XXXIII sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXXIII sesji Rady Gminy. 

 

 

 

 

      Protokolant                        Przewodniczący Rady

 

mgr Krzysztof Wągrodzki         mgr inż. Albert Baran

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-04-27
Data publikacji:
2010-04-27
Data ostatniej zmiany:
2010-04-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)