Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XVII/89/2012 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borowie

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XVII/89/2012
Rady Gminy Borowie

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borowie

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591/ oraz art. 20 ust 3, art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 31,poz. 266, Rada Gminy Borowie, uchwala Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borowie na lata 2012 – 2020 w poniższym brzmieniu:

§ 1.

1. W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzą następujące lokale:

1) mieszkalne, znajdujące się w budynku komunalnym położonym w m. Borowie przy ul. Garwolińskiej 18 i w m. Iwowe 139,

2) mieszkalne, wynajmowane na czas trwania stosunku pracy, znajdujące się w budynku w m. Iwowe 141, w budynku w m. Głosków 29, w m. Borowie przy ul. Garwolińskiej 9, oraz w m. Borowie przy ul. A. Sasimowskiego 4a,

3) użytkowe, znajdujące się w budynku położonym w m. Borowie przy ul. Garwolińskiej 9, w m. Borowie przy ul.. A. Sasimowskiego 2, w budynku położonym w m. Iwowe 139,

2. Wykaz lokali, których mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały

§ 2.

Mieszkaniowym zasobem Gminy zarządza Wójt Gminy przy pomocy Wydziału Oświaty i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Borowie.

§ 3.

W gminie Borowie nie przewiduje się budowy nowych lokali mieszkalnych w latach 2012 – 2020.

§ 4.

Sprzedaż lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy może nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia z wnioskiem najemcy lokalu, po uzyskaniu zgody Rady Gminy.

§ 5.

Dotychczasowy stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy jest zadawalający i nie powoduje zagrożenia życia i zdrowia przebywających w nich ludzi. Ewentualne remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy będą prowadzone po uprzednim dokonaniu okresowego przeglądu i oceny stanu technicznego budynków i lokali przez Wójta Gminy, w tym zebraniu wniosków w tym zakresie od najemców i zabezpieczeniu na ten cel niezbędnych środków w budżecie Gminy w kolejnych latach.

§ 6.

Podstawowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są:

1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,

2) wpływy z czynszów za lokale użytkowe i inne pomieszczenia niemieszkalne ( np. pomieszczenia gospodarcze, garaże, magazyny itp.),

3) środki własne z budżetu gminy.

§ 7.

Wysokość planowanych wydatków związanych z bieżącą eksploatacją, remontami, modernizacją, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi a także wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Remonty i modernizacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy będą przeprowadzone w sytuacjach losowych.

§ 9.

Ustała się czynniki podwyższające stawki czynszu za wynajem lokalu dla:

1) lokali posiadających instalację wodną, bez łazienki i c.o. – o 15%

2) lokali z łazienką i w.c. bez c.o. – o 20%

3) lokali z łazienką, w.c. i c.o. – o 25%

4) lokali o współczesnym standardzie /posiadające c.o.i c.w./ – o 30%

§ 10.

W stosunku do najemcy, którego rodzina utrzymuje się jedynie z zasiłku pomocy społecznej wynajmujący w tym okresie obniży do wysokości 50% czynsz na najem lokalu.

§ 11.

Czynsz za najem lokalu uiszczany jest przez Najemcę lokalu z góry do 10-go każdego miesiąca w kasie Urzędu Gminy lub na wskazany rachunek, z wyjątkiem przypadków gdy strony umowy najmu ustaliły w umowie inne terminy i formę.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/89/2012
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Wykaz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Lp.

Położenie lokalu

Nr lokalu

Powierzchni użytkowa lokalu (m 2 )

Standard /wyposażenie / lokalu

0

1

2

3

4

1

Borowie, ul. Garwolińska 9

1

69,92

inst. wodna, łazienka, w.c, c.o.

2

Borowie, ul. Garwolińska 9

2

55,58

-//-

3

Borowie, ul. Garwolińska 9

3

50,13

-//-

4

Borowie, ul. Garwolińska 9

4

46,80

-//-

5

Borowie, ul. Garwolińska 9

5

41,65

-//-

6

Borowie, ul. Garwolińska 9

6

80,93

inst. wodna, c.o.

7

Borowie, ul. Garwolińska 9

7

24,00

inst., c.o.

8

Borowie, ul. Al. Sasimowskiego 4A

1

86,00

-//-

9

Borowie, ul. Al. Sasimowskiego 2

1

64,00

-//-

10

Borowie. ul. Al. Sasimowskiego 2

2

19,60

-

11

Borowie, ul. Garwolińska 18

1

33,75

inst. wodna bez łazienki i c.o.

12

Głosków 29

1

41,00

inst. wodna, łazienka, w.c. c.o.

13

Głosków 29

2

41,00

inst. wodna, łazienka, w.c. c.o.

14

Iwowe 139

1

50,43

inst. wodna, łazienka, w.c

15

Iwowe 139

3

25,30

-//-

16

Iwowe 139

4

48,48

-

17

Iwowe 141

1

42,20

inst. wodna z łazienką i w.c. bez .o.

18

Iwowe 141

2

42,20

-//-

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/89/2012
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Planowana wysokość wydatków związanych z bieżącą eksploatacją, remontami, modernizacją, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, a także wydatki inwestycyjne Gminy Borowie na lata 2012 - 2020

L.p.

Grupa kosztów

Planowane koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego
w poszczególnych latach ( w tyś. zł.)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Koszty bieżącej eksploatacji

1,50

2,20

2,56

3,20

3,42

3,50

3,75

4,00

4,50

2.

Koszty remontów oraz modernizacji lokali i budynków z zasobu gminy

10,00

11,00

13,00

14,50

16,00

17,50

19,00

21,00

25,00

3.

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,20

8,70

9,00

4.

Koszty administracyjno – biurowe

2,00

2,20

2,40

2,50

2,70

2,90

3,10

3,15

3,30

5.

Razem koszty utrzymania

18,50

20,90

23,96

26,70

29,12

31,40

34,05

36,85

41,80

6.

Kwota wpływów z tytułu opłat wnoszonych przez lokale

29,60

31,60

33,70

35,40

38,20

41,70

43,35

46,30

49,40

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Szaniawska

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2012-05-30
Data publikacji:
2012-05-30
Data ostatniej zmiany:
2012-06-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)