Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  Nr  XIII/66/2008

RADY  GMINY  BOROWIE

z dnia 24 stycznia 2008 roku. 

 

w  sprawie  przystąpienia  do Stowarzyszenia Lokalna  Grupa  Działania – Forum  Powiatu  Garwolińskiego

 

                        Na  podstawie  art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 roku  o  samorządzie  gminnym ( Dz.U. z  2001 roku  Nr 142 poz. 1591  z  póź. zm.), art.9  ustawy  z  dnia  7 kwietnia  1989 roku   prawo  o  stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001 roku Nr 79 poz. 855 z póź. zm.)  oraz  art.15 ustawy  z  dnia  7  marca  2007 roku  o  wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskich  z  udziałem  środków  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich ( Dz.U. Nr 64 poz.427) 

Rada  Gminy  Borowie,  uchwala  co  następuje;

 

§ 1

 

Gmina  Borowie  przystępuje  do  Stowarzyszenia  o  nazwie  Lokalna  Grupa  Działania – Forum  Powiatu  Garwolińskiego  zwanego   dalej  „Stowarzyszeniem”

 

§ 2

 

Organizację,  zadania oraz  tryb  pracy  Stowarzyszenia  określa  statut  stanowiący  załącznik   do  uchwały,  który  Gmina  zobowiązuje  się  przestrzegać  oraz  zobowiązuje  się  aktywnie  uczestniczyć  w  działalności  stowarzyszenia.

 

§ 3

 

Ustala  się,     Gminę  Borowie  w  wymienionym   § 1  Stowarzyszeniu będzie  reprezentował  każdorazowo  Przewodniczący  Rady  Gminy.

 
§ 4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (Krzysiek)
Data wytworzenia:
2008-06-16
Data publikacji:
2008-06-16
Data ostatniej zmiany:
2008-06-16

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)