Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXII/117/2004 RADY GMINY BOROWIE z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na rok 2005.

Zbieranie statystyk
UCHWAŁA Nr XXII/117/2004

UCHWAŁA Nr XXII/117/2004

RADY GMINY  BOROWIE

 

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na rok 2005.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 i 10  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.109, 122, 124 i 128 ust.2 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014  z późn. zm.),-

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.  Ustala się dochody budżetu Gminy Borowie na rok 2005, zgodnie z załącznikiem  nr 1,

     ogółem na kwotę                                                                                           8 187 610 zł

     w tym:

a)  dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami,  

      zgodnie z załącznikiem nr 1a w wysokości                                            643 330 zł

                      

 

2.  Ustala się wydatki budżetu Gminy Borowie na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 2,

      ogółem na kwotę                                                                                          9 011 310 zł

      w tym:

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 2a, w wysokości                                  643 330 zł

 

 

§ 2.

1. Deficyt budżetu Gminy stanowiący różnicę między dochodami  a wydatkami

    wynosi                                                                                                               823 700 zł

    Natomiast wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu wynoszą  1 000 000

    i zostaną sfinansowane kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych.

2. W planie dochodów budżetu zabezpiecza się kwotę                                           176 300 zł

    na przypadające w 2005 roku spłaty zobowiązań z tytułu:                          

      -     zaciągniętych kredytów krajowych                  -                                           88 800 zł

-         zaciągniętych pożyczek krajowych                  -                                           87 500 zł

                                                                                                                                            

§ 3.

 

1. Określa się:

a) przychody budżetu Gminy na kwotę                             1 000 000                                 

b) rozchody budżetu Gminy na kwotę                         176 300 zł.

związane z sfinansowaniem deficytu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

2. Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik nr 4.

§ 4 .

 

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40 000 zł do dyspozycji Wójta Gminy , która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

§ 5.

 

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 1 910 000 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 6 000 000 , z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów , zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6.

 

Określa się plany przychodów i wydatków  środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 6

6a, 6b, 6c.

 

§ 7.

 

1. W planie wydatków budżetowych określa się,  zgodnie z załącznikiem nr 7, kwoty i zakres  

    dotacji dla:

-         samorządowych instytucji kultury ;

 

2. Zmiana wielkości  dotacji określonych w załączniku nr 7 następuje w drodze uchwały Rady  

    Gminy.

 

§ 8.

 

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty w załączniku nr 8.

 

§ 9.

 

Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu zawarty w załączniku nr 9.

 

§ 10.

 

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 28 350 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 28 350 zł.

 

§ 11.

 

1.   Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)      dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków  

między działami oraz zwiększaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i majątkowe.

 

2.      O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o 

      których mowa w ust.1 pkt 1 i 2, Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ramach:

a)       informacji o przebiegu wykonywania budżetu za I półrocze 2005 roku, której przedstawienie przewiduje art.135 ust.1 ustawy o finansach publicznych,

b)      sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy przedkładanego w myśl art.136 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

 

§ 12.

 

  1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy.
  2. Suma zaciągniętych zobowiązań,  o których mowa w ust 1, nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł .
  3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1, podlegają    spłacie w roku budżetowym.

 

§ 13.

 

Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 200 000 zł.

§ 14.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Gminy.

 

§ 15.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 16.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-01-14
Data ostatniej zmiany:
2006-07-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)