Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXXIX/222/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

 UCHWAŁA   NR XXXIX/222/2014

Rady Gminy Borowie

z dnia 26 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

I.       Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

010

  
  

 

  
  

 

  
  

Rolnictwo   i łowiectwo

  
  

1 435 418,28

  
  

42 000,00

  
  

1 477 418,28

  
  

 

  
  

01010

  
  

 

  
  

Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi

  
  

1 321 039,00

  
  

42 000,00

  
  

1 363 039,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6610

  
  

Dotacje   celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na   podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

  
  

0,00

  
  

42 000,00

  
  

42 000,00

  
  

700

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   mieszkaniowa

  
  

721 020,00

  
  

43 400,00

  
  

764 420,00

  
  

 

  
  

70005

  
  

 

  
  

Gospodarka   gruntami i nieruchomościami

  
  

721 020,00

  
  

43 400,00

  
  

764 420,00

  
  

 

  
  

 

  
  

0750

  
  

Dochody   z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek   samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów   publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

  
  

102 655,00

  
  

43 400,00

  
  

146 055,00

  
  

750

  
  

 

  
  

 

  
  

Administracja   publiczna

  
  

170 767,00

  
  

- 33 800,00

  
  

136 967,00

  
  

 

  
  

75023

  
  

 

  
  

Urzędy   gmin (miast i miast na prawach powiatu)

  
  

132 195,00

  
  

- 33 800,00

  
  

98 395,00

  
  

 

  
  

 

  
  

0750

  
  

Dochody   z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu   terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów   publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

  
  

33 800,00

  
  

- 33 800,00

  
  

0,00

  
  

751

  
  

 

  
  

 

  
  

Urzędy   naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz   sądownictwa

  
  

19 368,00

  
  

7 735,00

  
  

27 103,00

  
  

 

  
  

75108

  
  

 

  
  

Wybory   do Sejmu i Senatu

  
  

4 311,00

  
  

7 735,00

  
  

12 046,00

  
  

 

  
  

 

  
  

2010

  
  

Dotacje   celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu   administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

  
  

4 311,00

  
  

7 735,00

  
  

12 046,00

  
  

756

  
  

 

  
  

 

  
  

Dochody   od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających   osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

  
  

3 659 613,00

  
  

9 565,00

  
  

3 669 178,00

  
  

 

  
  

75618

  
  

 

  
  

Wpływy   z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na   podstawie ustaw

  
  

52 100,00

  
  

9 565,00

  
  

61 665,00

  
  

 

  
  

 

  
  

0590

  
  

Wpływy   z opłat za koncesje i licencje

  
  

0,00

  
  

9 565,00

  
  

9 565,00

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata   i wychowanie

  
  

393 622,41

  
  

2 400,00

  
  

396 022,41

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły   podstawowe

  
  

9 600,00

  
  

- 9 600,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

 

  
  

0750

  
  

Dochody   z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek   samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów   publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

  
  

9 600,00

  
  

- 9 600,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

80104

  
  

 

  
  

Przedszkola   

  
  

209 947,00

  
  

12 000,00

  
  

221 947,00

  
  

 

  
  

 

  
  

0970

  
  

Wpływy   z różnych dochodów

  
  

0,00

  
  

12 000,00

  
  

12 000,00

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska

  
  

912 752,55

  
  

13 489,00

  
  

926 241,55

  
  

 

  
  

90002

  
  

 

  
  

Gospodarka   odpadami

  
  

0,00

  
  

13 489,00

  
  

13 489,00

  
  

 

  
  

 

  
  

2700

  
  

Środki   na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów   (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

0,00

  
  

13 489,00

  
  

13 489,00

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

16 919 691,24

  
  

84 789,00

  
  

17 004 480,24

  

 

II.    Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

010

  
  

 

  
  

 

  
  

Rolnictwo   i łowiectwo

  
  

5 625 541,54

  
  

32 565,00

  
  

5 658 106,54

  
  

 

  
  

01010

  
  

 

  
  

Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi

  
  

5 501 694,26

  
  

32 565,00

  
  

5 534 259,26

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

5 000,00

  
  

- 4 000,00

  
  

1 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup   usług remontowych

  
  

5 000,00

  
  

- 4 000,00

  
  

1 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4530

  
  

Podatek   od towarów i usług (VAT).

  
  

5 000,00

  
  

- 1 435,00

  
  

3 565,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

5 484 394,26

  
  

42 000,00

  
  

5 526 394,26

  
  

700

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   mieszkaniowa

  
  

50 700,00

  
  

0,00

  
  

50 700,00

  
  

 

  
  

70005

  
  

 

  
  

Gospodarka   gruntami i nieruchomościami

  
  

50 700,00

  
  

0,00

  
  

50 700,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

14 000,00

  
  

- 2 800,00

  
  

11 200,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4430

  
  

Różne opłaty   i składki

  
  

10 700,00

  
  

- 1 200,00

  
  

9 500,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4530

  
  

Podatek   od towarów i usług (VAT).

  
  

10 000,00

  
  

- 9 000,00

  
  

1 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

13 000,00

  
  

13 000,00

  
  

26 000,00

  
  

750

  
  

 

  
  

 

  
  

Administracja   publiczna

  
  

2 454 297,00

  
  

- 1 382,00

  
  

2 452 915,00

  
  

 

  
  

75095

  
  

 

  
  

Pozostała   działalność

  
  

147 024,00

  
  

- 1 382,00

  
  

145 642,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4040

  
  

Dodatkowe   wynagrodzenie roczne

  
  

4 405,00

  
  

- 1 382,00

  
  

3 023,00

  
  

751

  
  

 

  
  

 

  
  

Urzędy   naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz   sądownictwa

  
  

19 368,00

  
  

7 735,00

  
  

27 103,00

  
  

 

  
  

75108

  
  

 

  
  

Wybory   do Sejmu i Senatu

  
  

4 311,00

  
  

7 735,00

  
  

12 046,00

  
  

 

  
  

 

  
  

3030

  
  

Różne   wydatki na rzecz osób fizycznych

  
  

0,00

  
  

5 900,00

  
  

5 900,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki   na ubezpieczenia społeczne

  
  

0,00

  
  

183,09

  
  

183,09

  
  

 

  
  

 

  
  

4120

  
  

Składki   na Fundusz Pracy

  
  

0,00

  
  

26,23

  
  

26,23

  
  

 

  
  

 

  
  

4170

  
  

Wynagrodzenia   bezosobowe

  
  

0,00

  
  

1 070,68

  
  

1 070,68

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

1 250,00

  
  

555,00

  
  

1 805,00

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata   i wychowanie

  
  

5 519 146,41

  
  

1 382,00

  
  

5 520 528,41

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły   podstawowe

  
  

2 508 036,00

  
  

1 382,00

  
  

2 509 418,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4040

  
  

Dodatkowe   wynagrodzenie roczne

  
  

135 702,00

  
  

1 382,00

  
  

137 084,00

  
  

854

  
  

 

  
  

 

  
  

Edukacyjna   opieka wychowawcza

  
  

124 808,00

  
  

2 000,00

  
  

126 808,00

  
  

 

  
  

85412

  
  

 

  
  

Kolonie   i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także   szkolenia młodzieży

  
  

10 000,00

  
  

2 000,00

  
  

12 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

10 000,00

  
  

2 000,00

  
  

12 000,00

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska

  
  

1 662 498,29

  
  

42 489,00

  
  

1 704 987,29

  
  

 

  
  

90002

  
  

 

  
  

Gospodarka   odpadami

  
  

258 824,00

  
  

13 489,00

  
  

272 313,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

254 400,00

  
  

13 489,00

  
  

267 889,00

  
  

 

  
  

90015

  
  

 

  
  

Oświetlenie   ulic, placów i dróg

  
  

291 412,00

  
  

29 000,00

  
  

320 412,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup   usług remontowych

  
  

81 910,00

  
  

29 000,00

  
  

110 910,00

  
  

921

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura   i ochrona dziedzictwa narodowego

  
  

443 057,00

  
  

2 000,00

  
  

445 057,00

  
  

 

  
  

92109

  
  

 

  
  

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i kluby

  
  

269 636,00

  
  

2 000,00

  
  

271 636,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup   energii

  
  

6 700,00

  
  

2 000,00

  
  

8 700,00

  
  

926

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura   fizyczna

  
  

58 560,00

  
  

- 2 000,00

  
  

56 560,00

  
  

 

  
  

92601

  
  

 

  
  

Obiekty   sportowe

  
  

50 060,00

  
  

- 2 000,00

  
  

48 060,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4530

  
  

Podatek   od towarów i usług (VAT).

  
  

3 400,00

  
  

- 2 000,00

  
  

1 400,00

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

19 373 961,24

  
  

84 789,00

  
  

19 458 750,24

  

 

§ 2

 

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą                                                17 004 480,24 zł

w tym:

a)  dochody bieżące                     14 521 225,69 zł,

b)  dochody majątkowe                 2 483 254,55 zł.

 

2. Wydatki  ogółem po zmianach wynoszą                        19 458 750,24 zł

 w tym:

a) wydatki bieżące                       12 392 685,69 zł

b) wydatki  majątkowe                  7 066 064,55 zł

 

§ 3

 

Tabela nr 2c do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                                 

                                                                           

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 010 o kwotę  42 000,00 zł dotyczy przyjęcia od Gminy Garwolin zadania własnego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Puznów Stary w ramach zadania inwestycyjnego p. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach Chromin; Łopacianka; Głosków” (poz. nr 1 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

W dziale 010 ponadto w wydatkach bieżących zmniejsza się plany o 9 435,00 zł.

W planach dochodów dokonuje się przesunięcia planu z działu 750 w kwocie 33 800,00 zł i z działu 801 rozdział 80101 w kwocie 9 600,00 zł do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa. Zmiany dotyczą dochodów z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych  gminy. Poza tym w dziale 801 rozdział 80104 wprowadza się plan dochodów w kwocie 12 000,00 zł z tytułu wniesionych opłat za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach z terenu gminy Borowie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 751 o kwotę 7 735,00 zł w związku z zawiadomieniem z KBW, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP.

Zwiększenie plan dochodów w dziale 756 o kwotę 9 565,00 zł dotyczy opłaty wniesionej przez firmę Orlen Upstream na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 900 o kwotę 13 489,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie”.

Zmiany w planach wydatków w dziale 700 dotyczą wykupu nieruchomości po byłej zlewni mleka w miejscowości Gózd ( poz. 10 w zał. Nr 1 do niniejszej uchwały).

W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 382,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika przechodzącego na emeryturę.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 854 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu uczniów na koloniach letnich.

Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90015 o kwotę 29 000,00 zł dotyczy remontu i konserwacji oświetlenia ulicznego.

W dziale 921 zwiększa się plan wydatków o 2 000,00 zł na sfinansowanie dostawy energii do świetlic wiejskich.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-09-29
Data publikacji:
2014-09-29
Data ostatniej zmiany:
2014-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)