Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXVII/2017 z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 października 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXVII/2017

 

z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 30 października 2017 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXVII sesji rady, a następnie powitała wójta gminy Wiesława Gąskę, radnych rady powiatu garwolińskiego Martę Serzysko oraz Adama Zboinę, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad przewodnicząca rady gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1.  
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Iwowem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.
 10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borowie za pierwsze półrocze 2017 roku.
 11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

 

W  wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXV sesji Rady Gminy. W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4. Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Radna Beata Pasternak poinformowała, iż na poprzedniej sesji zwróciła się z pytaniem do wójta o koszty utrzymania budynku po byłej szkole w Brzuskowoli. W odpowiedzi wójt poinformował, iż na koszty utrzymania składają się opłaty za prąd oraz koszty ogrzewania z uwagi, iż temperatura w budynku powinna być odpowiednia. Następnie radna zwróciła się jeszcze raz z pytaniem o wysokość kosztów utrzymania budynku. Wójt odpowiedział, iż nie wie, nie pamięta jakie są to koszty.

Głos zabrał wójt gminy pytając jakie to ma znaczenie w sprawie.

Beata Pasternak poinformowała, iż brakuje jej zdania w protokole.

Wójt wyjaśnił iż, radna ma uprawnienia wnioskować o uzupełnienie protokołu w przypadku gdy coś zostało powiedziane, a protokół tego nie uwzględnia.

Beata Pasternak poinformowała, iż chciała się zapytać czy wójt to pamięta.

W odpowiedzi wójt oświadczył, iż nie wie. Jeśli radna ma uwagi do protokołu to są odpowiednie procedury.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się do Beaty Pasternak, że jeśli ma uwagi do protokołu to niech je wyjaśni, a protokolant naniesie je do protokołu. 

Beata Pasternak poinformowała, iż w protokole jest napisane: „Radna Beata Pasternak zapytała, jakie są obecnie koszty utrzymania tego obiektu. Wójt poinformował, iż na koszty utrzymania składają się opłaty za prąd oraz w okresie zimowym koszty ogrzewania budynku”. Radna Beata Pasternak zwróciła uwagę, iż nie o to pyta tylko o koszty utrzymania, o pieniądze, a nie o temperaturę. Na co wójt odpowiedział, że nie wie.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się do Beaty Pasternak o to, jak powinno być to zanotowane w protokole.

Radna Beata Pasternak zaproponowała, iż jeśli jest taka możliwość to nawet w tej chwili możemy odsłuchać nagranie z poprzedniej sesji lub może radni pamiętają tę sytuację.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się do radnych co o tym sądzą i czy ktoś z radnych pamięta tę sytuację.

Radny Jakub Wiechetek poinformował, iż był taki przypadek.

Wójt zapytał w czym jest problem.

Beata Pasternak odpowiedziała, iż należy zamieścić w protokole stwierdzenie, którego obecnie nie ma.

Wójt poinformował, iż procedury są jasne, jeśli radna uważa że czegoś brakuje w protokole to zgłasza wniosek.

Przewodnicząca rady gminy odczytała fragment protokołu: „Radna Beata Pasternak zapytała, jakie są obecnie koszty utrzymania tego obiektu. Wójt poinformował, iż na koszty utrzymania składają się opłaty za prąd oraz w okresie zimowym koszty ogrzewania budynku.” Następnie zwróciła się do Beaty Pasternak co chciałaby dodać w tym miejscu do protokołu.

Radna Beata Pasternak poinformowała, iż nie jest w stanie słowo w słowo tego powtórzyć. Sens wypowiedzi brzmiał:  „Że nie o to pyta, ale o wysokość kosztów, a nie o temperaturę”. Wójt odpowiedział na to że: „Nie pamięta”.

Radna Beata Pasternak poinformowała, iż jeśli będzie naniesiona ta poprawka do protokołu to nie ma więcej zastrzeżeń.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się do radnych czy są za przyjęciem protokołu z zaproponowanymi przez radną Beatę Pasternak poprawkami czyli dopisaniem pytania i odpowiedzi.

W wyniku głosowania protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt. 5 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Martę Serzysko Sekretarza Gminy Borowie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Iwowem.

Marta Serzysko zwróciła się z pytaniem czy może jednocześnie omówić trzy kolejne projekty uchwał oświatowych ponieważ dotyczą jednej kwestii.

Przewodnicząca rady gminy wyraziła zgodę.

Marta Serzysko poinformowała, iż projekty uchwał dotyczą potwierdzenia przekształcenia wszystkich trzech szkół podstawowych sześcioletnich w ośmioletnie szkoły podstawowe. Trzy uchwały dotyczą tego samego i stanowią akt założycielski ośmioletnich szkół podstawowych. Paragraf 2 uchwał określa obwody szkół. Obwody te nie ulegają zmianie. Obwód Publicznej Szkoły w Iwowem obejmuje miejscowości: Iwowe i Laliny. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu w Zespole Oświatowym w Borowiu obejmuje miejscowości: Borowie, Nową Brzuzę, Starą Brzuzę, Chromin, Jaźwiny, Gózd, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Łopacianka, Kamionka, Brzuskowola, Gościewicz i Filipówka. Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Głoskowie obejmuje miejscowości: Głosków, Dudka, Łętów i Wilchta.

Sekretarz gminy dodała, iż ustawa wprowadzająca prawo oświatowe nałożyła obowiązek na radnych gminy podjęcia takich uchwał do 30 listopada 2017 roku. Stąd też projekty uchwał zostały skierowane na dzisiejsze posiedzenie Rady Gminy.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionych projektów uchwał.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Iwowem.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 6 Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Sasimowskiego w  Borowiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Aleksandra Sasimowskiego w Borowiu.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 7 Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Głoskowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Głoskowie.

 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 8 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Skarbnika Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz zawarte umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.

Przewodnicząca rady gminy Borowie poinformowała, iż na dzisiejszą sesje przybyli pracownicy KRUS Garwolin, aby przeprowadzić konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie.

Następnie przewodnicząca rady gminy zapoznała z wynikiem analizy oświadczeń majątkach osób zobowiązanych do ich złożenia.

Radny powiatowy Adam Zboina zwrócił się z pytaniem do wójta gminy w sprawie podpisanej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Brzuskowoli. Stwierdził, iż mieszkają tam już ludzie. Zapytał jaką budynek przyjął formę, od kiedy obowiązuje długoletnia umowa dzierżawy oraz czy ludzie tam mieszkający mieszkają legalnie na dzisiaj. Adam Zboina dodał, iż na wniosek mieszkańców interweniował w sprawie nielegalnego wypalania śmieci. Na miejscu w tej sprawie był również dzielnicowy, który miał za zadanie uczulić na tego typu zdarzenia.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż podpisana została umowa na okres 10 lat. Z umowy wynika, że budynek będzie przeznaczony na noclegownię. Zostały w niej określone wzajemne prawa i obowiązki. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana. Podane są w niej warunki na jakich zasadach i kiedy może być rozwiązana. O wypalaniu śmieci Urząd Gminy był poinformowany, poproszono również dzielnicowego aby uczulił i pouczył dzierżawców aby w przyszłości takie zdarzenia nie miały miejsca. Dzierżawca poinformował, iż zostały opracowane wspólne relacje co do kontaktów z Policją. Wójt poinformował, iż też dowiedział się że ludzie tam już mieszkają, czy legalnie czy nielegalnie na ten czas trudno odpowiedzieć. Z umowy wynika zobowiązanie przekształcenia budynku. Więcej informacji nie posiada. Wójt gminy poinformował, iż w dniu jutrzejszym jest umówiony na spotkanie z sołtysem i radą sołecką. Na początku w każdym środowisku jest jakieś zaniepokojenie, jednak ono z niczego nie wynika. Ludzie tam pracują, nie chodzą po wsi i nie naprzykrzają się. Na razie nie dzieje się tam nic złego i nigdy nie będzie się działo. Ludzie rano są dowożeni do pracy, a wieczorem przywożeni na nocleg. 2,5 miliona Polaków również pracuje na całym świecie. Jeśli byłyby jakiekolwiek kłopoty to jesteśmy w stanie rozwiązać taką umowę. Wójt poinformował, iż być może w przyszłości sami będziemy korzystać z ich usług. Zdarza się, że na okres zimowy odwozimy niektórych mieszkańców gminy do ośrodków pomocy społecznej. Może okazać się że noclegownia w Brzuskowoli będzie tańszym rozwiązaniem. Instruujemy dzierżawcę, żeby z tym środowiskiem umiał współpracować. Dzierżawca sam wcześniej deklarował współpracę finansową i w rozwoju miejscowości. Po rozmowie z sołtysem nic niepokojącego nie padło.

Adam Zboina poinformował, iż nie chodzi o to że okolica czy mieszkańcy są przeciwni. To jest pewne novum dlatego mieszkańcy są zaniepokojeni. Stąd pytania: jaką formę ma to przyjąć. Czy to będzie noclegownia i czy coś takiego prawnie w ogóle istnieje. Czy to będzie hotel dla pracowników. Czy na dzień dzisiejszy pobyt tych osób jest tam legalny. Z tego co wiadomo, gmina nie przygotowała zmiany przeznaczenia budynku.

W odpowiedzi wójt poinformował, iż z tego co wie, trwa szybka ścieżka dokumentacyjna. Wójt nie jest tym organem i służbą, który ma egzekwować to. Dzierżawca sam ponosi odpowiedzialność za to co robi. Jemu również zależy na tym, aby jak najszybciej załatwić formalne sprawy, aby było to zgodne z prawem.

Adam Zboina poprosił, aby na spotkanie z radą sołecką zaprosić również najemcę.

Wójt poinformował, iż sam zasugerował aby na to spotkanie zaprosić dzierżawcę, ale rada sołecka nie wyraziła chęci, aby w tym spotkaniu uczestniczył dzierżawca.

Następnie głos zabrał Jacek Walecki kierownik wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego informując, iż Gmina Borowie od ośmiu lat realizuje zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie. Na ten cel w 2017 roku pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacje zgodnie z umową nr 0589/17/OZ/D z dnia 26 września 2017 roku, która wyniosła 53 274,00zł. Realizację powyższego zadania przeprowadziła firma ALBAKOM Piotr Fic, Al. Wyzwolenia 71, 08-440 Pilawa wyłoniona w zapytaniu ofertowym. Wyroby zawierające azbest zostały odebrane od 45 osób w ilości 12 150m2 co wynosi 170,10Mg.

Sołtys z Filipówki Leon Zawadka zapytał o sprawę odbierania odpadów wielkogabarytowych przez firmę EKOLIDER. Na wiosnę podczas pierwszej zbiórki  odpadów wielkogabarytowych był problem z odbiorem min. niektórych rodzajów opon. Podczas zbiórki jesiennej również nie wszystkie odpady zostały zabrane. Leon Zawadka poprosił aby następnym razem ustalić jakie odpady będą konkretnie odbierane. Ludzie powystawiali opony od ciągników, a okazało się że to nie jest odpad gospodarczy i nie został odebrany.

W odpowiedzi wójt poinformował, iż uważa że wszystkie opony powinny być odbierane. W tej chwili sprawa ta jest wyjaśniana. Ostatecznie sięgniemy po środki przymusu bo z umowy wynika, że firma powinna odebrać wszystkie odpady. Uważamy, że dwa razy w roku firma powinna odebrać wszystkie odpady jakie powstają w gospodarstwie.

Radny Sylwester Kaliński zwrócił się z pytaniem do radnych powiatowych co się dzieje z drogą powiatową Iwowe-Jamielne oraz czy gwarancja obejmuje jeszcze chodnik przy szkole w Iwowem, ponieważ chodnik się rozsypuje.

Adam Zboina poinformował, iż sprawa praw własności gruntów pod drogę utknęła u Ministra Infrastruktury. Nie mamy w tej sprawie żadnej odpowiedzi. Poprzez Posła również nie udało się wyjaśnić. Adam Zboina poinformował, iż sprawę naprawy chodnika już zgłosiła Marta Serzysko.

Następnie głos zabrała Marta Serzysko informując, iż na komisji rozwoju gospodarczego zgłosiła do Marka Jończaka Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie sprawę naprawy chodnika przy drodze powiatowej w Iwowem. Marek Jończak obiecał, iż w najbliższym czasie w ramach gwarancji chodnik zostanie poprawiony.

 

Ad. pkt. 12. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXVII sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XXXVII sesji Rady Gminy.

   

 

 

       Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

           

Krzysztof Wągrodzki                                                                Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-11-06
Data publikacji:
2017-11-06
Data ostatniej zmiany:
2017-11-06

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)