Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XXX/160/2009 RADY GMINY BOROWIE z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  NR  XXX/160/2009

RADY  GMINY  BOROWIE

 z  dnia  29 grudnia  2009  roku

w sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  opłaty  targowej

 

                Na  podstawie  art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy  z  dnia  08 marca 1990  roku  o  samorządzie  gminnym ( tekst  jednolity  z  2001 roku Dz.U.  Nr 142 poz.1591 z póź. zm.) ,  art.15 ust. 1 i 2,  art.19 pkt1 lit. a  ustawy  z  dnia  12  stycznia 1991  roku  o  podatkach  i opłatach  lokalnych ( tekst  jednolity  z  2006 roku  Dz.U. Nr 121 poz. 844 z  póź. zm.),  w  związku  z  Obwieszczeniem  Ministra  Finansów z  dnia  3  sierpnia 2009  roku  w  sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków i  opłat  lokalnych w  2010 roku ( M.P. Nr 52, poz. 742),-

Rada  Gminy  Borowie,  postanawia  co  następuje:

§ 1

 Ustala  dzienną  stawkę  opłaty  targowej  od  osób  fizycznych,  prawnych i jednostek  organizacyjnych nie posiadających  osobowości  prawnej  dokonujących  sprzedaży  na  targowiskach  w  następujący  sposób:

     1.  Przy  sprzedaży  artykułów  branży  przemysłowej:

            - opłata dzienna do 10 m2 zajętej  powierzchni          10,00 zł

            - za każdy następny rozpoczęty metr powyżej 10m2    1,00 zł

 

     2.  Przy  sprzedaży  kwiatów:

            -  opłata dzienna                                                             10,00 zł

 

     3.  Przy  sprzedaży  przez  indywidualnych  producentów

  sprzedających warzywa i owoce:                                   

     - opłata dzienna                                                               2,00 zł

 

4.  Przy  sprzedaży  ze  straganu

       - opłata dzienna do 10 m2  zajętej  powierzchni        20,00 zł

       - za każdy następny metr powyżej 10 m2                      1,00 zł

 

§ 2

Wysokość opłaty targowej wymienionej w § 1 pkt. 1 i 4  nie  może  przekroczyć 681,54 złotych dziennie.

 

§ 3

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym  dokonywana  jest  sprzedaż.

§ 4

Pobór   opłaty  targowej  zarządza  się w  drodze  inkasa.

 

§ 5

1. Wyznaczenie inkasenta opłaty targowej oraz wysokość  wynagrodzenia  za  inkaso  określona  została  w  Uchwale  Rady  Gminy   Borowie  Nr XIV/87/2004  z  dnia  31 marca  2004  roku.

 

2.  Inkasent  dokonując  poboru  opłaty  targowej  każdorazowo  potwierdza  pobranie  opłaty  biletem  opłaty  targowej  będący  drukiem  ścisłego  zarachowania.

 

3.  Inkasent  pobierający  opłatę  targową  rozlicza  się  przekazując  wpływy  z  opłaty  targowej  do  kasy  Urzędu  Gminy  w  każdy  ostatni  dzień  roboczy  miesiąca za  dany  miesiąc.

 

§ 6

Traci  moc  Uchwała  Nr  XXIX/146/2009  Rady  Gminy  Borowie  z  dnia 27  listopada  2009  roku  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  opłaty  targowej  na  2010  rok.

§ 7

Wykonanie  Uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy.

§ 8

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia 
w  Dzienniku Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-01-27
Data publikacji:
2010-01-27
Data ostatniej zmiany:
2010-01-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)