Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA NR XL/224/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA   NR XXXX/224/2014

Rady Gminy Borowie

z dnia 23 września 2014 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

§ 1

 

I.       Dokonuje zmian w dochodach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                                                                                        
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

758

  
  

 

  
  

 

  
  

Różne   rozliczenia

  
  

7 187 144,00

  
  

63 621,85

  
  

7 250 765,85

  
  

 

  
  

75814

  
  

 

  
  

Różne   rozliczenia finansowe

  
  

3 500,00

  
  

63 621,85

  
  

67 121,85

  
  

 

  
  

 

  
  

2030

  
  

Dotacje   celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących   gmin (związków gmin)

  
  

0,00

  
  

52 953,69

  
  

52 953,69

  
  

 

  
  

 

  
  

6330

  
  

Dotacje   celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów   inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

  
  

0,00

  
  

10 668,16

  
  

10 668,16

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata   i wychowanie

  
  

402 894,41

  
  

153,00

  
  

403 047,41

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły   podstawowe

  
  

6 872,00

  
  

153,00

  
  

7 025,00

  
  

 

  
  

 

  
  

2010

  
  

Dotacje   celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu   administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)   ustawami

  
  

6 872,00

  
  

153,00

  
  

7 025,00

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska

  
  

926 241,55

  
  

36 057,00

  
  

962 298,55

  
  

 

  
  

90002

  
  

 

  
  

Gospodarka   odpadami

  
  

13 489,00

  
  

36 057,00

  
  

49 546,00

  
  

 

  
  

 

  
  

2700

  
  

Środki   na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów   (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

13 489,00

  
  

36 057,00

  
  

49 546,00

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

17 020 252,24

  
  

99 831,85

  
  

17 120 084,09

  

 

II.    Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

010

  
  

 

  
  

 

  
  

Rolnictwo   i łowiectwo

  
  

5 658 106,54

  
  

38 200,00

  
  

5 696 306,54

  
  

 

  
  

01010

  
  

 

  
  

Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi

  
  

5 534 259,26

  
  

38 200,00

  
  

5 572 459,26

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

1 000,00

  
  

- 900,00

  
  

100,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup   usług remontowych

  
  

1 000,00

  
  

- 900,00

  
  

100,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

5 526 394,26

  
  

40 000,00

  
  

5 566 394,26

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport   i łączność

  
  

573 465,00

  
  

10 668,16

  
  

584 133,16

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi   publiczne gminne

  
  

473 465,00

  
  

10 668,16

  
  

484 133,16

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

135 000,00

  
  

23 338,00

  
  

158 338,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup   usług remontowych

  
  

60 297,00

  
  

- 23 338,00

  
  

36 959,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

193 168,00

  
  

10 668,16

  
  

203 836,16

  
  

750

  
  

 

  
  

 

  
  

Administracja   publiczna

  
  

2 452 915,00

  
  

7 000,00

  
  

2 459 915,00

  
  

 

  
  

75023

  
  

 

  
  

Urzędy   gmin (miast i miast na prawach powiatu)

  
  

2 163 401,00

  
  

3 000,00

  
  

2 166 401,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4140

  
  

Wpłaty   na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  
  

24 760,00

  
  

3 000,00

  
  

27 760,00

  
  

 

  
  

75075

  
  

 

  
  

Promocja   jednostek samorządu terytorialnego

  
  

37 000,00

  
  

4 000,00

  
  

41 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

30 000,00

  
  

4 000,00

  
  

34 000,00

  
  

751

  
  

 

  
  

 

  
  

Urzędy   naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz   sądownictwa

  
  

27 103,00

  
  

0,00

  
  

27 103,00

  
  

 

  
  

75108

  
  

 

  
  

Wybory   do Sejmu i Senatu

  
  

12 046,00

  
  

0,00

  
  

12 046,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4110

  
  

Składki   na ubezpieczenia społeczne

  
  

183,09

  
  

- 81,54

  
  

101,55

  
  

 

  
  

 

  
  

4120

  
  

Składki   na Fundusz Pracy

  
  

26,23

  
  

- 11,68

  
  

14,55

  
  

 

  
  

 

  
  

4170

  
  

Wynagrodzenia   bezosobowe

  
  

1 070,68

  
  

93,22

  
  

1 163,90

  
  

754

  
  

 

  
  

 

  
  

Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  
  

299 832,00

  
  

52 953,69

  
  

352 785,69

  
  

 

  
  

75412

  
  

 

  
  

Ochotnicze   straże pożarne

  
  

299 832,00

  
  

52 953,69

  
  

352 785,69

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup   usług remontowych

  
  

149 420,00

  
  

52 953,69

  
  

202 373,69

  
  

757

  
  

 

  
  

 

  
  

Obsługa   długu publicznego

  
  

402 797,00

  
  

- 80 000,00

  
  

322 797,00

  
  

 

  
  

75702

  
  

 

  
  

Obsługa   papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu   terytorialnego

  
  

402 797,00

  
  

- 80 000,00

  
  

322 797,00

  
  

 

  
  

 

  
  

8110

  
  

Odsetki   od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę   samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

  
  

402 797,00

  
  

- 80 000,00

  
  

322 797,00

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata   i wychowanie

  
  

5 527 400,41

  
  

153,00

  
  

5 527 553,41

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły   podstawowe

  
  

2 518 356,00

  
  

153,00

  
  

2 518 509,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

41 333,72

  
  

1,53

  
  

41 335,25

  
  

 

  
  

 

  
  

4240

  
  

Zakup   pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

  
  

7 203,28

  
  

151,47

  
  

7 354,75

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup   energii

  
  

118 660,00

  
  

5 000,00

  
  

123 660,00

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych

  
  

5 050,00

  
  

- 5 000,00

  
  

50,00

  
  

854

  
  

 

  
  

 

  
  

Edukacyjna   opieka wychowawcza

  
  

135 708,00

  
  

2 138,00

  
  

137 846,00

  
  

 

  
  

85412

  
  

 

  
  

Kolonie   i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także   szkolenia młodzieży

  
  

12 000,00

  
  

258,00

  
  

12 258,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

12 000,00

  
  

258,00

  
  

12 258,00

  
  

 

  
  

85415

  
  

 

  
  

Pomoc   materialna dla uczniów

  
  

26 574,00

  
  

1 880,00

  
  

28 454,00

  
  

 

  
  

 

  
  

3240

  
  

Stypendia   dla uczniów

  
  

17 674,00

  
  

1 880,00

  
  

19 554,00

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   komunalna i ochrona środowiska

  
  

1 704 987,29

  
  

40 357,00

  
  

1 745 344,29

  
  

 

  
  

90002

  
  

 

  
  

Gospodarka   odpadami

  
  

260 824,00

  
  

40 357,00

  
  

301 181,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup   usług pozostałych

  
  

256 400,00

  
  

40 357,00

  
  

296 757,00

  
  

921

  
  

 

  
  

 

  
  

Kultura   i ochrona dziedzictwa narodowego

  
  

445 057,00

  
  

28 362,00

  
  

473 419,00

  
  

 

  
  

92109

  
  

 

  
  

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i kluby

  
  

271 636,00

  
  

23 562,00

  
  

295 198,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup   usług remontowych

  
  

86 271,00

  
  

23 562,00

  
  

109 833,00

  
  

 

  
  

92195

  
  

 

  
  

Pozostała   działalność

  
  

113 421,00

  
  

4 800,00

  
  

118 221,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup   materiałów i wyposażenia

  
  

14 994,00

  
  

2 000,00

  
  

16 994,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4260

  
  

Zakup   energii

  
  

6 755,00

  
  

1 800,00

  
  

8 555,00

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup   usług remontowych

  
  

0,00

  
  

1 000,00

  
  

1 000,00

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

19 474 522,24

  
  

99 831,85

  
  

19 574 354,09

  

 

 

§ 2

 

1. Dochody ogółem po zmianach wynoszą                                                17 120 084,09 zł

w tym:

a)  dochody bieżące                                                   14 626 161,38 zł,

b)  dochody majątkowe                                               2 493 922,71 zł

 

2. Wydatki  ogółem po zmianach wynoszą                                                         19 574 354,09 zł

 w tym:

a) wydatki bieżące                                                     12 462 621,38 zł

b) wydatki  majątkowe                                                    7 111 732,71 zł

 

§ 3

 

Tabela nr 2c do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

 

Tabela nr 3 do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2014 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w  załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.                                                 

                                                                      

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 o kwotę 63 621,85 zł następuje na podstawie zawiadomienia z MUW nr FCR-I.3111.14.5.2014 i dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku. Po stronie wydatków dotację zarachowano do działu 754 w kwocie 52 953,69 zł i do działu 600 rozdział 60016 § 6050 w kwocie 10 668,16 zł na zadanie inwestycyjne p.n. „ Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny” (poz. 9
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 153,00 zł dokonuje się na podstawie pisma z MUW nr FCR-I.3111.15.13.2014 z przeznaczeniem na zakup podręczników  i materiałów edukacyjnych dla uczniów klas I szkoły podstawowej wraz z kosztami obsługi zadania.

W dziale 801 ponadto w planach wydatków zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn.”Modernizacja kotłowni w PSP w Brzuskowoli” (poz.14 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały )
z przeznaczeniem na dostawę energii i gazu do budynków szkolnych.

W dziale 900 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 36 057,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚ i GW na realizację programu usuwania azbestu na budynkach znajdujących się na terenie gminy Borowie. Ponadto w dziale 900 zwiększa się plany wydatków o 4 300,00 zł na udział własny
w realizacji zadania.

W planach wydatków w dziale 010 zwiększa się plan o 40 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w miejscowościach: Chromin; Łopacianka; Głosków” (poz.1 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały).

W dziale 600 zmiany w planach wydatków bieżących dotyczą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Borowie; Gózd i Słup Drugi. W wymienionych sołectwach zaplanowano przeprowadzenie remontów dróg gminnych jako usługa, natomiast remont będzie polegał na zakupie  kruszywa.

W dziale 750 zwiększenie planu wydatków o 7 000,00 zł  dotyczy wpłat na PFRON oraz promocji gminy.

Zmiany w planach wydatków w dziale 751 dotyczą dostosowania planów do wypłat wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP z tytułu umów cywilno-prawnych za obsługę informatyczną uzupełniających wyborów do Senatu RP.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 757 o kwotę 80 000,00 zł z uwagi na ponoszone w mniejszej wysokości (według zmiennej stopy procentowej) koszty odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Zmiany w planach wydatków w dziale 854 dotyczą kosztów dowozu dzieci szkolnych na wypoczynek letni w kwocie 258,00 zł oraz udziału własnego gminy w zakresie udzielanej pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 1 880,00 zł.

W dziale 921 zwiększa się plany wydatków o 28 362,00 zł w celu przeprowadzenie remontów świetlic wiejskich, jak też na sfinansowanie kosztów konserwacji i dostawy gazu do budynku nieczynnego, zabytkowego kościoła.

Zmiany w planach dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych dotyczą PSP w Głoskowie – rozdział 80101.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-11-05
Data publikacji:
2014-11-05
Data ostatniej zmiany:
2014-11-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)