Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXV/173/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXV/173/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c  i art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Borowie uchwala  co następuje:

 § 1

Zaciąga się długoterminową pożyczkę do kwoty  500 000 zł ( słownie : pięćset tysięcy zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie-Kamionka- Dudka”.

 § 2

Spłata pożyczki, o której § 1 nastąpi w latach 2012-2015 z dochodów własnych budżetu Gminy Borowie  tj. z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych .

 § 3

Szczegółowe warunki zaciągnięcia pożyczki określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Borowie a W.F.O.Ś i G.W. w Warszawie.

 § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

            W budżecie Gminy Borowie na 2010 rok i na lata 2011-2012 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w tym: III etap : Borowie-Chromin-Łopacianka-Iwowe-Laliny(13 951 028); IV etap: Borowie-Kamionka-Dudka (8 518 083)”, które zostanie sfinansowane między innymi ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

Jednym z wymogów stawianych przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przy składaniu wniosków o udzielenie pożyczki jest przedłożenie podjętej przez Radę Gminy odrębnej uchwały o zaciągnięciu pożyczki.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-09-10
Data publikacji:
2010-09-10
Data ostatniej zmiany:
2010-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)