Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/196/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Garwolin na realizację zadania pn. : Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXXIX/196/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Garwolin na realizację zadania pn. : Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. l ustaw)7 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 póz. 1240) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 §1

Udziela się pomocy finansowej Miastu Garwolin z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie.

 §2

Pomoc finansowa o której mowa w § l zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Borowie w wysokości 100 000 zł,( słownie: sto tysięcy złotych).

przy czym pomoc:

-  na rok 2011 wyniesie 50 000 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

-  na rok 2012 wyniesie 50 000 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 §3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i rozliczenia środków zostaną określone w umowie pomiędzy Miastem Garwolin a Gminą Borowie.

 §4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)