Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXIX/195/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr  XXXIX/195/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia  28 października 2010 roku

 

w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 § 1

Gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzące na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w § 2, określa załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2

            Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące:

  1. ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej      na rzecz jednostki budżetowej,
  2. z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone      mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
  3. z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach,
  4. z odsetek bankowych,
  5. z czynszów za wynajem sal, pomieszczeń i innych      powierzchni,
  6. z opłat z tytułu organizowania dla dzieci i      młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
  7. z organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń,      aukcji, zbiórek, loterii fantowych.

 § 3

            Dochody uzyskane ze źródeł określonych w § 2 przeznaczone są na:

1.      zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach szkolnych, przedszkolnych i gimnazjalnych,

2.      wydatki dotyczące organizacji dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,

3.      finansowanie wydatków dotyczących organizacji i współorganizacji imprez, szkoleń, aukcji, zbiórek, loterii fantowych,

4.      finansowanie wydatków obsługi bankowej,

5.      cele wskazane przez spadkodawcę oraz darczyńcę,

6.      remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania dochodów z tytułów wymienionych w § 2 pkt 2,

7.      wydatki związane z  bieżącą działalnością jednostek budżetowych.

 § 4

1.      Kierownicy jednostek budżetowych wymienionych w załączniku do uchwały opracowują i przekazują Wójtowi Gminy projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

 2.      Projekty planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych  sporządza się w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.

3.      Projekty plany finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.

 4.      Plany finansowe dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych ujęte w załączniku do uchwały budżetowej stanowią prognozę tych dochodów, są podstawą gospodarki finansowej i powinny być zatwierdzone przez kierowników jednostek w terminie 14 dni od podjęcia uchwały budżetowej.

5.      Na wniosek kierownika jednostki budżetowej Rada Gminy dokonuje zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

 § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 6

            Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

do uchwały Nr XXXIX/195/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 28 października 2010 roku.

 

                                    
  

Lp.

  
  

Nazwa jednostki budżetowej

  
  

1

  
  

Publiczne Przedszkole w   Borowiu

  
  

2

  
  

Publiczne Przedszkole w   Głoskowie

  
  

3

  
  

Publiczna Szkoła Podstawowa   w Borowiu

  
  

4

  
  

Publiczna Szkoła Podstawowa   w Brzuskowoli

  
  

5

  
  

Publiczna Szkoła Podstawowa   w Głoskowie

  
  

6

  
  

Publiczna Szkoła Podstawowa   w Iwowem

  
  

7

  
  

Publiczne Gimnazjum w   Borowiu

  
  

8

  
  

Publiczne Gimnazjum w   Głoskowie

  

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)