Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XL/202/2010 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/168/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Iwowe”

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XL/202/2010

RADY GMINY BOROWIE

z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/168/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Iwowe”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY BOROWIE uchwala, co następuje:

 § 1

W Planie Odnowy Miejscowości Iwowe dokonuje się następujących zmian:

1)     W pkt. 4 stanowiącym „Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną” ppkt. 1 otrzymuje tytuł „Przebudowa świetlicy wiejskiej”.

Po pkt. 8 dodaje się punkty 9 i 10 w następującym brzmieniu:

„9.   Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej

       cel: zaspokojenie potrzeb społecznych

       przeznaczenie: sportowo-rekreacyjne

       harmonogram realizacji: 2012 – 2013 r.

       kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 1,5 mln zł. Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego, Budżet Samorządu Gminy Borowie, fundusze unijne.

10. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej

       cel: zaspokojenie potrzeb społecznych oraz wzrost atrakcyjności turystycznej

       przeznaczenie: sportowo-rekreacyjne

       harmonogram realizacji: 2013 – 2014 r.

       kwota końcowa i źródła jej pozyskania: 1,2 mln zł. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Budżet Samorządu Województwa Mazowieckiego, Budżet Samorządu Gminy Borowie, fundusze unijne.”

2)     Po pkt. 4 dodaje się pkt 5 o następującej treści:

„5. Opis i charakterystyka obszaru przestrzeni publicznej

Przestrzeń publiczna definiowana jest na wiele sposobów. Ustawa z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje przestrzeń publiczną jako „obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia
i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. Przestrzeń publiczna to również obszar, przy którym znajdują się najważniejsze obiekty o znaczeniu społecznym, usługowym
i kulturalnym, gdzie mieszkańcy i przyjezdni mają możliwość wzajemnego poznawania się, wymiany poglądów czy integracji.

W przypadku miejscowości Iwowe, przestrzeń publiczna obejmuje kilka obszarów usytuowanych przy obiektach o charakterze publiczno-społecznym:

·        obszar na którym usytuowane są: świetlica wiejska; remiza strażacka; punkt skupu mleka oraz dwa sklepy, skutecznie integruje mieszkańców miejscowości, pomimo złego stanu technicznego większości z wymienionych obiektów;

·        obszar w pobliżu szkoły, stanowi miejsce rozwijania aktywności fizycznej mieszkańców Iwowego - obecna infrastruktura sportowa znajduje się w złym stanie technicznym i nie zaspokaja potrzeb mieszkańców, w związku z czym zaplanowano budowę nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej oraz budowę sali gimnastycznej. W wyniku realizacji tych zadań istotnie wzrośnie atrakcyjność tej przestrzeni publicznej, co prowadzić będzie do poprawy integracji społecznej na terenie miejscowości.”

 § 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-12-29
Data publikacji:
2010-12-29
Data ostatniej zmiany:
2010-12-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)