Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXXVIII/2017 z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 30 listopada 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

 P R O T O K Ó Ł nr XXXVIII/2017

 

z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 30 listopada 2017 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XXXVIII sesji Rady, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąskę, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, dyrektorów, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.
 13. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 14. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła wniosek wójta gminy o wprowadzenie do porządku obrad następujących dodatkowych punków:

 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 • Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach deklaracji podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy Borowie Nr XV/61/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych.

 

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad.

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie dodatkowych punktów został przyjęty jednogłośnie.

 

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

W  wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 

 1. Otwarcie XXXVIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach deklaracji podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy Borowie Nr XV/61/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.
 15. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 16. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Następnie przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad pkt 4.  Przewodnicząca rady gminy poprosiła Joannę Gajowniczek inspektora ds. płac, informacji niejawnych i kontroli o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Zaproponowała aby przedstawić tyko te stawki podatku, które występują w naszej gminie.

Joanna Gajowniczek przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Danutę Bielak Baran inspektora do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych o przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie.

 

Danuta Bielak Baran  poinformowała, iż proponuje się obniżyć średnią kwotę ceny drewna uzyskaną przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2017 roku z 197,06zł za 1 m3 drewna do kwoty 155 zł za m3 drewna. Obniżka ceny spowoduje, iż podatek od 1 hektara lasu będzie wynosił 34,10zł.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Danutę Bielak Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie.

Danuta Bielak Baran omawiając projekt uchwały poinformowała, iż prezes Głównego Urzędu Statystycznego wskazał średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów w wysokości 52,49zł za 1 dt przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego. Proponuje się obniżyć średnią cenę żyta do wysokości 40zł za 1 dt . Obniżka średniej ceny żyta do kwoty 40zł za 1 dt spowoduje, że wysokość podatku rolnego będzie wynosiła 100zł za 1 hektar  przeliczeniowy i 200zł za 1 hektar  fizyczny.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Danutę Bielak Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Danuta Bielak Baran przedstawiła projekt uchwały poinformowała, iż wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych stawek kwotowych podatków i opłat w 2018 roku ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku.

Poinformowała również, iż stawki podatku względem 2017 roku się nie zmieniły. Następnie przedstawiła stawki podatku od nieruchomości proponowane na 2018 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Danutę Bielak Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.

Danuta Bielak Baran przedstawiła proponowane stawki opłaty targowej.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Danutę Bielak Baran o przedstawienie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

Danuta Bielak Baran poinformowała, iż stawki od posiadania psów proponujemy ustalić w niezmienionej od 5 lat wysokości tj. 50zł  od jednego psa oraz 30zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Danuta Bielak Baran dodała, iż rolnicy są ustawowo zwolnieni z opłaty  od posiadania 2 psów, natomiast właściciele nieruchomości są zwolnieni z opłat za posiadanie jednego psa.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. Pkt. 10. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały  w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, iż ostatnie lata nie sprzyjały przyrodzie ponieważ silne wiatry powodowały, że stare drzewa przewracały się i wyłamywały. Jedno z drzew przewróciło się w parku przy urzędzie i uszkodziło nowo wyremontowany budynek. Parki mają to do siebie, że powinno w nich rosnąć dużo pięknych drzew, a do tego powinny być objęte ochrona prawną w postaci pomników przyrody. W parku przy Urzędzie Gminy znajduje się tylko jeden okazały pomnik przyrody dlatego wójt podjął decyzję aby zaproponować projekt uchwały w sprawie objęcia 8 drzew znajdujących się w parku przy budynku urzędu. Poprzedzone to zostało uzgodnieniami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie. Uzgodnienie to zostało zatwierdzone 15 listopada 2017 roku w związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie oby tych osiem drzew objąć ochroną prawną w postaci pomników przyrody. Wójt gminy dodał, iż przyszłe koszty będą stanowiły jedynie ich oznakowanie. Jak wynika z mapy załączonej do uchwały każde z 8 drzew jest oznaczone za pomocą współrzędnych GPS, drzewa są starsze niż 100 lat i mogą być ustanowione pomnikami przyrody.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Wójt gminy przedstawiając projekt uchwały poinformował, iż przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązują radę gminy do corocznego uchwalania Programu współpracy Gminy Borowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyjęcie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie umożliwiało klubom sportowym i stowarzyszeniom ubieganie się o środki finansowe na swoją działalność. W bieżącym roku ogłoszony konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta i środki te były rozdysponowane we własnym zakresie. Środki finansowe mogą być wykorzystywane na upowszechnianie kultury fizycznej, ochronę promocji zdrowia, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologią społecznym. Działania te mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe. W przyszłym roku na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 20 000zł i na początku roku zostanie ogłoszony konkurs na zagospodarowanie tych środków. 

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach deklaracji podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy Borowie Nr XV/61/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych.

Wójt gminy poinformował, iż 21 listopada 2017 roku do przewodniczącej rady gminy Borowie wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę Rady Gminy Borowie z dnia 11 grudnia 2015 roku Nr XV/61/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych. Uchwała ta została wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Prawny, na stronach internetowych Ministerstwa Finansów we wzorach podatkowych do dzisiaj  znajduje się taki zapis. Prokurator dwa miesiące temu poprosił o przesłanie uchwały i w listopadzie skierował wniosek ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na część zapisów zawartych w załącznikach Nr 2, Nr 6 oraz Nr 10 do zaskarżanej uchwały, w pouczeniu, oświadczenia o treści: „Za podawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.” Prokurator uznał, iż taki zapis nie należy do kompetencji rady gminy to może uczynić tylko konkretny pracownik Urzędu Gminy wobec konkretnego podatnika.

Po analizie wyroków sądów wynika, iż treść takiego pouczenia nie powinno znajdować się na deklaracjach podatkowych stąd też jest propozycja podjęcia uchwały auto lustracyjnej w której sami, przed skierowaniem jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stwierdzimy jej nieważność w tym zakresie. Stąd też na dzisiejsze obrady sesji został przygotowany taki projekt uchwały, który w załącznikach Nr 2, Nr 6 oraz Nr 10 stwierdza nieważność w pouczeniu, w części obejmującej „za poświadczenie nieprawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 13 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Skarbnika Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2030.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2017 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 15. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz podpisane umowy.  Wójt gminy poinformował również, iż 10 września skutecznie została rozwiązana umowa z wykonawcą sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Wilchta, Słup Pierwszy, Słup Drugi, Jaźwinach, Goździe, Lalinach i Iwowem. Następnie zostały podjęte dwa zarządzenia. Pierwsze dotyczyło powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych dotychczas robót. Drugie zarządzenie dotyczyło powołania komisji do oceny wykonanych robót, czyli zdiagnozowania jakości. Inspektor nadzoru budowlanego po przeprowadzonej inwentaryzacji przy pracach przygotowawczych do ponownego przetargu na to zadanie wykrył , iż o ponad 300 metrów sieci kanalizacyjnej jest mniej wykonane niż powinno być. Następnie komisja wymieniła wszystkie niedociągnięcia, usterki i braki, które będzie trzeba wykonać aby sieć kanalizacji sanitarnej poprawnie funkcjonowała i można było ją przekazać do administracji. Wykonawca nie może już naprawić wykrytych wad ponieważ umowa został już rozwiązana, dlatego trzeba zatrzymać część środków na poczet uzupełnienia wad, które wykona najprawdopodobniej przyszły wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. Pozostały jeszcze do ustalenia koszty naprawy poniszczonych dróg. Wykonawca nie określił wartości tych robót dlatego zwróciliśmy się do dwóch firm drogowych o wycenę tych prac ponieważ będzie to podstawą do zatrzymania części środków.

Wójt poinformował, iż w dniu dzisiejszym został ogłoszony ponownie przetarg na wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie. Od wyników tego przetargu będą zależały losy przyszłorocznego budżetu oraz kolejnych lat ponieważ niezależnie od tego ta inwestycja musi zostać wykonana do czerwca 2020 roku.  Wójt gminy  dodał, iż inwestycja ta została podzielona na II etapy i dwóch wykonawców może ją jednocześnie realizować. I etap to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lalinach i Iwowem poczynając od Chrominka natomiast II etap obejmuje pozostałe miejscowości.

Wójt poinformował, również, iż Gmina Borowie zakończyła realizację zadania według umowy nr 0589/17/OZ/D z dnia 26 września 2017 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na budynkach znajdujących się na terenie Gminy Borowie”, dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie  w formie dotacji w kwocie 53 274,00zł. Pozyskane środki finansowe umożliwiły w 2017 roku zdjęcie i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych z 45 budynków o łącznej powierzchni 12 150m2 co wynosi 170,10Mg.

Wójt gminy poinformował, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi spis zwierząt gospodarskich, który należy wykonać do końca grudnia 2017 roku. Poinformował, iż na stronie urzędu znajduje się link do strony internetowej o stanie środowiska w województwie mazowieckim. Powietrze jest bardzo zanieczyszczone przez to że palimy w kotłach paliwami stałymi zanieczyszczonymi. Dlatego możemy się spodziewać, że w najbliższych latach będzie zakaz palenia w piecach tradycyjnych.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 16. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Radny Jakub Wiechetek zapytał jakie są koszty powołania przez wójta dwóch komisji do inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej oraz do oceny jakości jej wykonania.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż gmina za prace obu komisji nie poniosła żadnych kosztów ponieważ w jej skład wchodzą pracownicy urzędu, przedstawiciel wykonawcy, inspektor nadzoru budowlanego i kierownik budowy. Te osoby są związane z budową i nie otrzymały dodatkowego wynagrodzenia za członkostwo w komisjach. Prace tych komisji trwały dwa dni, każdą studzienkę odkrywano i opisywano. Protokół z pracy komisji jest bardzo obszerny ponieważ tych usterek było dużo. Wykonawca usterki do których się przyznał wycenił na kwotę około 50 000zł. W chwili obecnej weryfikuje to inspektor nadzoru budowlanego czy wykonawca właściwie wycenił usterki.

Jakub Wiechetek zapytał czy połączenia poszczególne rur były zbadane i są zrobione właściwie.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż cała siec kanalizacji sanitarnej została skamerowana i do tego nie było uwag.

Radny Krzysztof Osiak poinformował, iż w Słupie Pierwszym nie ma gazu, a wójt nakazuje ogrzewać domy gazem, nie ma kanalizacji ponieważ się nieudała inwestycja.

W odpowiedzi wójt poinformował, iż kanalizacja zawsze ma swój początek i koniec. W Słupie Pierwszym nie można wcześniej wykonać sieci kanalizacyjnej dopóki nie będzie wykonana sieć w Wilchcie. Jeśli chodzi o sieć gazową to najpierw trzeba zebrać grupę chętnych osób wówczas gazownia idzie na współpracę i rozbudowuje sieć gazową.   

Więcej pytań nie zgłoszono.

 

Ad. pkt. 17. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XXXVIII sesję Rady Gminy.

 

 Na tym zakończono protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

  

      Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

Krzysztof Wągrodzki                                                               Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2017-12-14
Data publikacji:
2017-12-14
Data ostatniej zmiany:
2017-12-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)