Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XLI/2018 z obrad XLI sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 14 lutego 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

 P R O T O K Ó Ł nr XLI/2018

 

z obrad XLI sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 14 lutego 2018 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 14 radnych, co stanowi 93% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XLI sesji Rady, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąskę, radną rady powiatu garwolińskiego Martę Serzysko, Marzannę Nowak pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 1.  
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w związku ze zmianami w 2018 roku w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Borowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie ciągu pieszego przy drodze powiatowej na terenie gminy Borowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
 11. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 12. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła wniosek wójta gminy o wprowadzenie do porządku obrad następującego dodatkowego punku:

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2018.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad.

W wyniku głosowania za wprowadzeniem dodatkowego punktu do porządku obrad zagłosowało 13 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu.

 

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz z dodatkowym punktem. 

W  wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 

 1.  
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.
 4. Wystąpienie pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w związku ze zmianami w 2018 roku w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Borowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie ciągu pieszego przy drodze powiatowej na terenie gminy Borowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
 12. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 13. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XL sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XL sesji Rady Gminy. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 4.  Przewodnicząca rady gminy poprosiła o zabranie głosu Marzannę Nowak przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w związku ze zmianami w zasadach składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych w 2018 roku.

Marzanna Nowak poinformowała, iż została upoważniona przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiat Garwoliński do przedstawienia zmian w składaniu wniosków o ubiegani się o dopłaty obszarowe. Dodała, iż w tym roku zachodzą duże zmiany ponieważ jedyną dopuszczalną formą złożenia wniosku jest wersja elektroniczna za pomocą aplikacji internetowej „eWniosekPlus”, dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Marzanna Nowak poinformowała, iż gospodarstwa rolne w których nie nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2017, maja możliwość złożenia tylko oświadczenia potwierdzającego brak wystąpienia zmian. Termin na złożenie oświadczenia rozpoczyna się od 15 lutego i trwa do 14 marca. Oświadczenia mogą złożyć jedynie właściciele gospodarstw rolnych posiadających nie więcej niż 10 hektarów gruntów ornych, uprawiających rośliny strączkowe, na ziarno lub rośliny pastewne. Rolnicy, którzy posiadają w gospodarstwie zwierzęta mogą zaś złożyć wniosek uproszczony. W związku, iż na Sesji Rady Gminy nie ma tyle czasu, aby omówić wszystkie zmiany, Marzanna Nowak zaprosiła na szkolenie prowadzone przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 20 lutego 2018 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu oraz  szkolenie prowadzone przez  pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w dniu 28 lutego 2018 roku o godz. 1000 również w budynku GOK.

 Przewodnicząca rady gminy podziękowała Marzannie Nowak za przedstawienie informacji.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca rady gminy przechodząc do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Borowie zwróciła się do osoby skarżącej czy wyraża zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych na dzisiejszej sesji.

Skarżący wyraził zgodę na przedstawienie swoich danych osobowych. Następnie przedstawił się, iż nazywa się Pan P. J. , jest mieszkańcem wsi Filipówka, gdzie w 2015 roku nabył tam nieruchomość, którą  przejął w kwietniu 2016 roku.

Następnie przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż do Biura Rady Gminy w dniu 15 stycznia 2018 roku wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach z prośbą o rozpatrzenie skargi na działalność wójta gminy Borowie, które następnie odczytała. Kserokopia pisma znak SKO.4000-1831/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku Samorządowego Kolegium Odwoławczego stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż po zapoznaniu się z pismem postanowiła przekazać sprawę łącznie z materiałami do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia i zajęcia przez nią stanowiska. Następnie zwróciła się do przewodniczącego komisji rewizyjnej Tadeusza Baranka, aby przedstawił przebieg komisji.

Tadeusz Baranek poinformował, iż zanim przedstawi opinię Komisji Rewizyjnej to w pierwszej kolejności zapozna z materiałami jakie były załączone do wniosku z Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Tadeusz Baranek poinformował, iż sprawa rozpoczęła się od wniosku złożonego przez Pana P.J. w dniu 17 października 2017 roku  do Wójta Gminy Borowie z prośbą o określenie warunków i kosztów przyłączenia do kanalizacji przy założeniu, że odcinek 60 metrowy między budynkiem a kolektorem ulicznym wnoszący wykona na koszt własny – potrzebne włącznie wpięcie do kolektora. Tadeusz Baranek odczytał wniosek Pana P. J.. Kserokopia wniosku stanowi załącznik do protokołu. Następnie Tadeusz Baranek zapoznał z odpowiedzią z dnia 23 października 2018 roku znak RG.271.01.2017 na wniosek Pana P.J. Kserokopia pisma stanowi załącznik do protokołu. Tadeusz Baranek poinformował, iż w dalszej kolejności Pana P. J. pismem z dnia 11 grudnia 2017 roku za pośrednictwem Wójta Gminy Borowie wniósł ponaglenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach. Następnie zapoznał z treścią ponaglenia skierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach. Kserokopia ponaglenia stanowi załącznik do protokołu. W dalszej części wystąpienia Tadeusz Baranek przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borowie, uznając skargę za bezzasadną. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Borowie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła, aby do tej sprawy odniósł się właściciel nieruchomości Pan P.J.

Pan P. J. poinformował, iż z przykrością stwierdza że mamy tu do czynienia z rażącą nierzetelnością i służalskim zachowaniem członków komisji rewizyjnej oraz pracowników tutejszej gminy zwłaszcza wójta gminy. W trakcie komisji rewizyjnej padł zarzut, iż będąc niezadowolonym z odpowiedzi, która padła w dniu 23 października 2017 roku w tej sprawie o treści, iż „Gmina po uzyskaniu potwierdzenia możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej przez Kierownika Budowy poprosi pana do Urzędu Gminy w celu podpisania umowy na wykonanie przyłącza”, skarżący powinien wnieść prośbę o dodatkowe wyjaśnienia.  Przewodniczący i pozostali członkowie komisji rewizyjnej byli świadkami, iż obecny na komisji rewizyjnej wójt nie zaprzeczył faktom, iż podczas spotkania z wójtem, dał do przeczytania wystąpienie o określenie warunków i kosztów przyłączenia do kanalizacji oraz otrzymanej odpowiedzi w tej sprawie Jacka Waleckiego. Wówczas wójt stwierdził, iż otrzymana odpowiedź nie ma nic wspólnego z treścią wystąpienia o ustalenie warunków i kosztów przyłącza do kanalizacji. W trakcie komisji rewizyjnej wójt nie zaprzeczył, iż takie spotkanie miało miejsce, nie zaprzeczył, iż interweniował w sprawie uściślenia tej nierzetelnej odpowiedzi Jacka Waleckiego. Pan P. J. poinformował, iż o tej okoliczności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dziś nie wspomniał ani słowa. Pan P. J. poinformował, iż komisja rewizyjna pracuje nierzetelnie i uprzedził, iż każde kolejne posiedzenie komisji będzie prze niego protokołowane. Pan P. J. przypomniał, iż od października 2017 roku do momentu złożenia skargi w ramach przewlekłości minęło wiele miesięcy. Pan P. J. poinformował, iż sam osobiście podjął pewne czynności w miejsce Jacka Waleckiego, ustalając z firmą z Siedlec, iż zagłębienie studzienki kanalizacyjnej do której powinno być wpięte przyłącze kanalizacyjne wynosi -233 w stosunku do poziomu gruntu. Urząd Gminy wraz z Jackiem Waleckim i pracownikami przez wiele miesięcy nie potrafili tego ustalić i odpowiedzieć czy wpięcie do kanalizacji sanitarnej  ze względów technicznych patrząc na spadki będzie możliwe, czy też nie. Wójt natomiast na komisji rewizyjnej stwierdza, iż to ustalenie może trwać jeszcze pół roku, rok, półtora czy też dwa lata. Pan P. J. poinformował, iż nie zamierza tak długo czekać. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego przewiduje, iż instytucją do rozpatrzenia „Ponaglenia” jest wyłącznie Samorządowe Kolegium Odwoławcze, nie tutejsza Rada Gminy.

Głos zabrała Alicja Szaniawska informując, iż Rada Gminy Borowie nie ma kompetencji zmiany decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest adresowane do Rady Gminy i to Rada Gminy powinna je rozpatrzeć, pomimo tego, iż pismo tytułowane było jako ponaglenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach potraktowało to ponaglenie jako skargę na działalność Wójta Gminy i dlatego Rada Gminy musi to rozstrzygnąć. Na poprzedniej sesji Rady Gminy Pan P.J. zwrócił się z pytaniem czy wpłynęło pismo z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach. W odpowiedzi uzyskał informację, iż takie pismo wpłynęło i tą sprawą zajmie się Komisja Rewizyjna, a następnie Rada Gminy. 

 

Pan P. J. wyjaśnił iż rozumie, że pismo zostało skierowane do Rady Gminy i Rada Gminy musi zająć się tą sprawą. Ale nie jest tak, że prawo przestało obowiązywać. Jeżeli wyłączną i właściwą do rozpatrzenia ponaglenia na przewlekłość i bezczynność jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, to Rada Gminy otrzymując taką korespondencję powinna podnieść tę okoliczność, że SKO niewłaściwie skierowało korespondencję do Rady Gminy, tym bardziej że członek SKO radca, który rozpatrzył ponaglenie nie miał uprawnień na podstawie art. 19 K.P.A. do zmiany jego decyzji i trybu. Gdyby pismo było skargą wówczas właściwym do jego rozpatrzenia byłaby Rada Gminy. Ale pismo było ponagleniem i stąd ta niefortunność, że Rada Gminy musi rozpatrywać coś czego w jego przekonaniu nie powinna rozpatrywać. W tym przypadku Rada Gminy powinna zwrócić sprawę do SKO z wyjaśnieniem, iż nie jest uprawniona do rozpatrywania tej sprawy.

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, iż Rada Gminy nie ma możliwości negowania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Skoro Samorządowe Kolegium Odwoławcze skierowało do Rady Gminy takie pismo to rada ma obowiązek rozpatrzeć tę sprawę i wysłać odpowiedź.

Pan P. J. zwrócił się z pytaniem w jakim trybie Rada Gminy rozpatruje tę sprawę. Komisja Rewizyjna nie może merytorycznie rozpatrzyć sprawy skoro Statut Gminy Borowie w §74 pkt 1. określa: „Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań”. Poprosił o wskazanie podstawy prawnej w jakim trybie Rada nawet przy pomocy Komisji Rewizyjnej zamierzała rozpatrzeć to skierowane bezprawnie przez SKO pismo.

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do Pana P. J. abyśmy nie szukali podstaw prawnych tylko aby Pan P. J. ustosunkował się do meritum sprawy, czyli do tego co jest zawarte w ponagleniu. Dodała, iż w dalszej części dyskusji radni będą mogli zadać pytania Panu P. J. W porządku obrad jest jeszcze wiele punktów, dlatego zwróciła się do Pana P. J. o wyjaśnienie z czego jest niezadowolony.

Pan P. J. wyjaśnił, iż jest niezadowolony z tego iż sprawa rozpatrywana jest bez trybu. Rada Gminy nie jest „Panem Kaczyńskim”, on sam nie jest „marszałkiem sejmu”, dlatego nie można do tego podchodzić w ten sposób. Ponownie zwrócił się o tryb i podstawę prawną w jakiej jest procedowana dzisiejsza sprawa w ramach Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Wiesława Gąskę.

Wójt gminy poinformował, iż zabierał już głos na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, co jest dokładnie opisane w protokole z dnia 1 lutego 2018 roku. Pan P.J. zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Gminy o załatwienie konkretnej sprawy. Wójt poinformował, iż rzekomo miał stwierdzić, iż odpowiedź na pismo jest bzdurą i nie na temat. Niemniej z pisma wynika, iż była udzielona odpowiedź. Nie można stwierdzić, iż Urząd Gminy nie rozpatrzył wniosku Pana P. J. Tak jak wcześniej było nadmienione, jeśli petent jest niezadowolony z treści odpowiedzi, uważa że jest nie na temat bądź jest niewystarczająca, to zawsze może zwrócić się do Urzędu Gminy o ponowienie i udzielenie dodatkowych informacji. Taka jest procedura i tak Kodeks Postępowania Administracyjnego przewiduje. Rzeczą niebywałą jest, że od razu zostało skierowane ponaglenie w tej sprawie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie może merytorycznie rozpatrzeć tej sprawy, ponieważ kompetencje niezałatwienia, bądź niekompletnego załatwienia lub nie w terminie sprawy należą do kompetencji Rady Gminy. W tej sprawie odpowiedź udzielona została niezwłocznie. Wójta gminy poinformował, iż trochę inaczej udzieliłby odpowiedzi pisząc wprost, iż nie możemy podać rzędnych i właściciel nieruchomości nie może sam we własnym zakresie wykonać przyłącza kanalizacji sanitarnej. Jak Państwo już usłyszeli kanalizacja budowana jest w okresie wieloletnim. Mówione było, iż dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę dla całej gminy uzyskane było w 2007 roku. Od tego czasu systematycznie trwa budowa zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Wiadomo, iż w tamtym czasie nie było jeszcze wielu budynków, ponieważ powstały nowe. Niektórzy właściciele nieruchomości wówczas zrezygnowali z projektowania przyłącza, a teraz zmienili zdanie i chcieliby takie przyłącze wykonać. W związku z tym, na zebraniach z mieszkańcami przekazywana jest informacja, iż właściciele budynków dla których są nieustalone rzędne przyłączy kanalizacyjnych są zobowiązani do złożenia podania o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z zaznaczeniem jego przebiegu na załączonej mapie. Wracając do dzisiejsze sprawy, Pan P. J. wnosi aby określić rzędne dla odcinka trzymetrowego od głównej sieci do działki. Dalej wykona przyłącze we własnym zakresie. Założywszy, iż byśmy w ten sposób zrobili i podali rzędne tylko tego odcinka, wówczas nie byłoby można założyć, iż te rzędne na końcówce dość długiego 60 metrowego przyłącza przy wejściu do budynku będą wystarczające. W terenie widać, iż jest spadek. Jeśli byśmy pozwolili na wykonanie przyłącza we własnym zakresie w tym czasie kiedy trwa budowa to narazilibyśmy się na zarzuty i postępowanie sądowe bo właściciel mógłby wnieść że wprowadziliśmy go w błąd ponieważ podaliśmy mu rzędne na początku działki, a w głębi działki są zupełnie inne rzędne i ścieki nie będą spływały z uwagi na zbyt mały spadek niezgodny z przepisami. Do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy tych rzędnych, ponieważ tak jak wiadomo budowa trwa. Systematycznie zgodnie z dokumentacją są podłączane nieruchomości od strony drogi powiatowej, a następnie podłączane są osoby, które złożyły podanie i zawarta została z nimi umowa cywilnoprawna na finansowanie przyłącza kanalizacyjnego. Po komisji rewizyjnej została udzielona dodatkowa odpowiedź Panu P. J., która również jest niesatysfakcjonująca ponieważ nie znamy nadal rzędnych. Tak jak mówione było to na komisji rewizyjnej, rzędne te ustalane są w momencie wybudowania danego odcinka kanalizacji. Wówczas przychodzi geodeta, który jest zatrudniony na budowie i on ustala na jakiej głębokości są położone rury kanalizacyjne i ustala ich rzędne. Dopiero na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej możemy określić rzędne. W sytuacji gdy wykonujemy nieplanowane przyłącze to najpierw geodeta z kierownikiem budowy ustalają możliwości wykonania takiego przyłącza. Pan P. J. złożył wniosek o rzędne, natomiast nie złożył nadal wniosku o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z zaznaczeniem wejścia do budynku. Złożenie wniosku o przyłącze kanalizacyjne umożliwiłoby przekazanie kierownikowi budowy niezbędnych dokumentów i faktyczne ustalić czy w miejscu wcinki do budynku rzędne będą zgodne z przepisami. Wieś Filipówka jest w trakcie budowy i mamy całą listę nowych wniosków o wykonanie przyłączy. Wykonawca systematycznie po wykonaniu głównej sieci i zaplanowaniu studzienek, wykonuje te przyłącza. Wykonawca nie wykonuje tych przyłączy wcześniej, ponieważ musi być wykonany cały odcinek sieci liniowej łącznie z czyszczeniem jej oraz inspektor nadzoru budowlanego musi ją dopuść do dalszej kontynuacji budowy poprzez wykonywanie przyłączy. W tym przypadku ta procedura została przyspieszona. Pan P. J. chciał uzyskać pewne informacje wcześniej natomiast wójt musi być w każdym przypadku bardzo ostrożny, bo nie działa dla własnego interesu, a reprezentuje gminę i jej interesy i nie chce jej narazić na ewentualne koszty. Dziwi się Panu P.J., iż w jego słowach i postępowaniu jest tyle złośliwości i zgryźliwości, które usłyszał w dniu dzisiejszym i wcześniej. Dodał, iż nie rozumie takiego postępowania. Jeśli ktoś kupił działkę i chce tu mieszkać i utrzymywać dobre stosunki z sąsiadami, mieszkańcami oraz władzami to takiego sposobu postępowania nikt nie będzie tolerował. Wójt poinformował, iż pismo skierowane do SKO jest skargą, ponieważ z jego treści wynika, że to jest skarga. Właściwy organ do którego trafia takie pismo decyduje zgodnie z przepisami jaki tok postępowania użyć. W tym przypadku z treści „ponaglenia” wynika, iż jest to skarga, ponieważ wójt jest nieudolny, nie odpowiedział właściwie na pismo. Wójt uważa, iż ta skarga jest przedwczesna, nieuzasadniona i trudno wyprzedzać pewne fakty. W związku z tym mając, na uwadze sposób postępowania Pana P. J., będziemy postępować zgodnie z naszymi uwarunkowaniami. Inwestycja jest niezakończona, w związku z tym nie możemy określić warunków wykonania przyłącza. Jeśli Pan P. J. złoży podanie, zaznaczy na mapie przebieg przyłącza wówczas podamy mu rzędne i ewentualnie określimy długość przyłącza i koszty. Wójt Gminy przyznał, iż podczas podpisywania pisma z odpowiedzią do Pana P. J. nie pamiętał treści jego pierwotnego wystąpienia. Kierownik Jacek Walecki w odpowiedzi powinien wprost napisać, iż na dzień dzisiejszy rzędne są nieznane jak zostaną ustalone wówczas je przekażemy i nie ma możliwości wykonania przyłącza we własnym zakresie. Pan P. J. powinien złożyć podanie z zaznaczeniem lokalizacji i wówczas we właściwym czasie będzie to ustalone. W tym przypadku miesięczne terminy czy jakiekolwiek inne nie obowiązują, ponieważ możemy odpowiedzieć tylko w taki sposób jak to wynika na dany czas. Inwestycja trwa i pewnych rzeczy nie da się przyspieszyć.

Następnie głos zabrał Pan P. J. przyznając wójtowi dobre zdolności oratoryjne oraz umiejętną ocenę co do jego złośliwości. Pan P. J. przyznał, iż nadal nie poznał podstawy prawnej na jakiej zasadzie toczy się wobec niego postępowanie. Dodał, że nie jest zadowolony z takiego przebiegu sprawy.  Przyznał, iż sam z firmą z Siedlec ustalił parametry przyłącza o które prosił pismem z października. W listopadzie ustałby problem z brakiem i nieznajomością parametrów przyłącza. Pracownik Jacek Walecki pozostając dalej w bezczynności nie czynił żadnych ustaleń geodezyjnych. Dlatego po odczekaniu kolejnego miesiąca, czyli łącznie 60 dni wniósł w grudniu skargę na przewlekłość do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach. Wójt wyjaśniał, iż odpowiedź była wysłana niezwłocznie z czym Pan P. J. się nie zgadza. Wniesienie skargi to reakcja na nieróbstwo i bezczynność Jacka Waleckiego. Pan P. J. wyjaśnił, iż sobie nie pozwoli na to aby pracowników urzędu nie obowiązywał kodeks postępowania administracyjnego. Termin na realizację sprawy jest 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej 60 dni. Pan P. J. zaapelował do wójta, aby nie robił pewnych zabiegów psychologicznych w stosunku do radnych o to, że skarżący jest jakiś nierozgarnięty, nie wie o co chodzi. Z wystąpienia wójta i treści pisma wynika, iż Pan P. J. w ogóle nie występował z podaniem o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. W związku z tym, tę informacje iż skarżący nie występował o przyłącze kanalizacyjne zostanie do urzędu dostarczone odpowiednim pismem i w stosownym czasie.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się do radnych czy mają w tej sprawie pytania.

Radna Beata Pasternak wyjaśniła, iż nastąpiła aktualizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wie również, że SKO jest nadrzędną jednostką wobec Rady Gminy. Jednak w SKO również pracują ludzie, którzy również mogą popełniać błędy. Beata Pasternak poinformowała, iż ma wrażenie że to właśnie SKO zrobiło błąd kierując sprawę do rozstrzygnięcia przez Radę Gminy. Pan P. J. użył w treści pisma  słowa określającego jego jako skarżącego i z tego mogło wynikać, iż to pismo jest skargą. Beata Pasternak zwróciła się z pytaniem czy podejmowana uchwała będzie w sprawie skargi czy w sprawie ponaglenia.

Przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż z pisma nadesłanego z SKO wynika iż jest to skarga i uchwała będzie podejmowana w sprawie skargi. Z treści ponaglenia Pana P. J. wynika, iż złożył on skargę na działalność wójta gminy.  

Pan P. J. poinformował, iż prawo w Polsce narzuca obowiązek rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze pisma nadesłanego w trybie ponaglenia o czym mówiła radna Beata Pasternak. Takie rozpatrzenie kończy się decyzją. Na decyzję SKO przysługuje zaskarżenie do Sądu. Po to, aby nie mieć prawa do zaskarżenia do sądu Samorządowe Kolegium Odwoławcze powołało się na art. 19 K.P.A. bezprawnie i bez zgody skarżącego kierując pismo do rozpatrzenia przez Radę Gminy. Dodał, iż żaden radca prawny nie ma uprawnień  wchodzenia w kompetencje skarżącego i zmiany oświadczenia woli.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła Pana P. J. o wyjaśnienie meritum sprawy.

Pan P. J. poinformował, iż Pan Jacek Walecki od listopada 2017 roku stoi w uporze aby nie ustalić i nie przekazać oficjalnie skarżącemu na jakiej rzędnej stoi studzienka kanalizacyjna, a  ustalenie w jakiej odległości stoi budynek nie ma żadnego związku ze sprawą.

W dalszej części przewodnicząca rady gminy przedstawiła treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem uznającą skargę Pana P. J. za bezzasadną.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały oddano 9 głosów, 4 głosy oddano wstrzymujące. Jeden radny opuścił salę obrad przed głosowaniem. Większością głosów uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Pan P. J. zwrócił się ponownie o przedstawienie w jakim trybie zostało rozpatrzone pismo.

Przewodnicząca rady gminy udzieliła głosu Marcie Serzysko Sekretarzowi Gminy Borowe.

Marta Serzysko poinformowała, iż z art. 229 ustęp 3 kodeksu postępowania administracyjnego wynika, iż „Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy”. Natomiast Rada Gminy kontroluje działalność Wójta i w tym celu powołuje komisję rewizyjną – art. 18a ustawy o samorządzie gminnym.

Pan P. J. dodał, iż komisja rewizyjna nie może pracować ponieważ z regulaminu komisji i statutu gminy z art. 74 wynika, iż Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

Marta Serzysko wyjaśniła, iż komisja rewizyjna może zająć się sprawą na każdym etapie jej rozpatrzenia.

Pan P. J. poinformował, iż sprawa ta trafi do Sądu Administracyjnego ponieważ nie może być tak, iż jest rozpatrywana bez trybu.

 

Radny Jakub Wiechetek zawnioskował o pięciominutową przerwę.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła, iż przerwa odbędzie się po rozpatrzeniu kolejnego punktu obrad.

 

Ad pkt. 6 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Martę Serzysko Wiceprzewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Borowiu o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Borowie na rok 2018.

Marta Serzysko poinformowała, iż w zastępstwie Marzeny Nowak Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawi Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Poinformowała, iż Program składa się z trzech głównych zadań: działań profilaktycznych, działań na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań administracyjnych. Następnie Marta Serzysko przedstawiła treść Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Marta Serzysko poinformowała, iż wpływy z opłat za 2017 rok za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 39 469,52zł. Wydatki ogółem wyniosły 30 120,41zł w tym diety dla przewodniczącej i członków komisji wyniosły 10 034zł,  zakup nagród 4800zł, opłaty za skierowania osób uzależnionych na terapię 1 364zł, spektakle i warsztaty profilaktyczne 3 736zł, wynagrodzenie dla terapeuty leczenia uzależnień 4 200zł, wynajem urządzeń podczas festynów i pikników rodzinnych 6 000zł, bilety na program profilaktyczny „Niećpa” 2000zł.

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

 Radna Beata Pasternak zapytała, czy kwota na realizację budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzi tylko i wyłącznie z dokonanych wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Marta Serzysko potwierdziła, iż całość budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzi z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Następnie przewodnicząca rady gminy zarządziła pięciominutową przerwę.

 

Ad pkt 7. Po wznowieniu obrad przewodnicząca rady gminy poprosiła Martę Serzysko Sekretarza Gminy Borowie o przedstawienie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.

Marta Serzysko poinformowała, iż uchwała o ustaleniu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli jest podejmowana corocznie. Projekt uchwały, który był przekazany w materiałach na sesję  był uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału Garwolin. Następnie Marta Serzysko przedstawiła treść projektu uchwały wraz z załącznikiem.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Przewodnicząca rady gminy zwróciła się do wójta o przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy przebudowie ciągu pieszego przy drodze powiatowej na terenie gminy Borowie.

Wójt gminy poinformował, iż w ubiegłym roku rozpoczęliśmy współfinansowanie budowy ciągu pieszego przy drodze powiatowej od Borowia poprzez Nową Brzuzę do Starej Brzuzy, a w przyszłości być może jeszcze dalej. W ubiegłym roku samorząd gminy przeznaczył na dofinansowanie tej inwestycji kwotę 100 000zł, a z rozliczenia wynika iż starostwo powiatowe w 2017 dofinansowało inwestycję jedynie kwotą 74 000zł. Dlatego wójt gminy uznał, iż udział starostwa powiatowego był niewspółmierny i w związku z tym w projekcie budżetu na 2018 rok nie była przewidziana kwota dotacji dla starostwa na współfinansowanie budowy ciągu pieszego. Z budżetu starostwa na 2018 rok wynikało, iż na realizację tej inwestycji przeznaczona jest kwota 50 000zł. W związku z tym wójt na spotkaniu ze starostą uzgodnił, iż starosta dołożyć jeszcze tę różnice, która wynikała z rozliczenia za ubiegły rok, czyli kwotę 26 000zł natomiast gmina ze swego budżetu dofinansuje inwestycję w kwocie 50 000zł. Wójt poinformował, iż jeśli inwestycja ta będzie kontynuowana, to powinna być zakończona w przyszłym roku. Wójt gminy zaproponował, aby podjąć uchwałę udzielającą Starostwu Powiatowemu pomoc finansową w kwocie 50 000zł.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Radny Janusz Zawadka zapytał, czy odcinek ciągu pieszego, który był dofinansowany przez gminę w kwocie 100 000zł jest już zakończony. Wówczas mówiło się, iż inwestycja będzie prowadzona do końca Nowej Brzuzy, natomiast w chwili obecnej prace zakończyły się na początku Nowej Brzuzy.

Wójt wyjaśnił, iż tamtoroczna inwestycja jest zakończona. Oferty przetargowe są teraz tak drogie, że środków starczyło jedynie na  odcinek około 700 metrów. Również w tym roku za łączną kwotę 126 000zł jaką uda się zgromadzić na realizację tej inwestycji, dopiero po przetargu będzie wiadomo jakiej długości odcinek będzie wykonany. Środki są ograniczone i tylko w ramach określonej kwoty będą wykonane prace.

Radny Janusz Zawadka zapytał, czy firma wykonująca to zadanie określi w przetargu jaki odcinek za daną kwotę będzie w stanie wykonać. W uzasadnieniu jest napisane, iż ciąg pieszy będzie utwardzony kostką do końca odcinka drogi powiatowej do Miastkowa Kościelnego. Natomiast w takiej sytuacji nie wiadomo czy budowa ciągu pieszego dojedzie do Starej Brzuzy.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż można tak przypuszczać że ciąg pieszy nie będzie wykonany do Starej Brzuzy, a zakończy się jeszcze w Nowej Brzuzie.

Głos zabrała Hanna Ośko Skarbnik Gminy informując, iż po szczegółowych uzgodnieniach ze Starostwem Powiatowym zmieniła się nazwa zadania w stosunku z projektem uchwały na „budowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej na terenie gminy Borowie”.

Radny Krzysztof Osiak zapytał, czy jeśli to jest inwestycja powiatowa, a gmina dofinansuje tę inwestycję to czy nie będzie do tego miała zastrzeżeń Regionalna Izba Obrachunkowa w Siedlcach.

Wójt gminy wyjaśnił, iż obecnie prawo dopuszcza współfinansowanie przy drogach o różnej kategorii. Do tego potrzebna jest uchwała Rady Gminy ze zgodą na przeznaczenie na ten cel pewnej kwoty pieniędzy i podpisanie między samorządami porozumienia. Wójt gminy dodał, iż jeszcze nie tak dawno było to zabronione. Wójt gminy zaznaczył, iż chodzi tu o współudział w finansowaniu. Jeśli ciąg drogi nie jest samorządu to trudno aby on w 100% bądź w większej połowie finansował taką inwestycję. Każdy zarządca drogi ma określone fundusze i ma zakres robót do wykonania na własnych drogach.

Radny Janusz Zawadka zapytał czy jeśli dzisiaj postanowimy przekazać środki na ciąg pieszy wówczas fizyczne przekazanie środków nastąpi po wykonania zadania.

Wójt gminy potwierdził, iż środki zostaną przekazane dopiero po odbiorze wykonanego odcinka ciągu pieszego.

Radna Beata Pasternak poprosiła o wyjaśnienia czy są gwarancje że cały odcinek ciągu pieszego zostanie wykonany za tę kwotę.

Wójt gminy wyjaśnił, iż z przetargu będzie wynikało jaki odcinek zostanie wykonany za kwotę 126 000zł.

Beata Pasternak zapytała, jaki jest całościowy koszt wykonania ciągu pieszego od Borowia do końca Starej Brzuzy.

Wójt gminy wyjaśnił, iż na początku zakładano, że tę inwestycję uda się wykonać za około 400 000zł. Przy obecnych cenach przetargowych trudno powiedzieć ile będzie kosztowała ta inwestycja.

Więcej pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania za przyjęciem uchwały oddano 10 głosów, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Większością głosów uchwała została przyjęta i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9. Przewodnicząca Rady Gminy Borowie Alicja Szaniawska poprosiła Skarbnik Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Hanna Ośko przedstawiając projekt uchwały poinformowała, iż pożyczka ta jest ujęta w przyjętej przez Radę Gminy Borowie uchwale budżetowej na 2018 rok oraz w przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w dwóch transzach: w roku 2018 do kwoty 801 199zł oraz w roku 2019 do kwoty 497 903zł. Łączna kwota pożyczki będzie wynosiła 1 299 102zł i będzie finansowała planowany deficyt budżetu gminy Borowie w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowościach Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz” będącego częścią zadania „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów”. Skarbnik gminy poinformowała, iż spłata pożyczki nastąpi z dochodów własnych gminy w latach 2019-2025. Dodała, iż termin spłaty pożyczki został określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034. Skarbnik Gminy poinformowała, iż Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie obecnie nie pobiera prowizji organizacyjnej od udzielanych pożyczek i są one umarzalne do 30% całej kwoty pożyczki. Dodała, iż pożyczki zaciągane w WFOŚiGW są bardzo korzystnie oprocentowane w porównaniu do innych form zaciągania zobowiązań. Oprocentowanie pożyczki będzie wynosiło do 2,5% w skali roku.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 10 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Skarbnika Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2034.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia oraz podpisane umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Głos zabrał Pan P. J., zwracając się z prośbą do Rady Gminy o nadzór nad wypełnianiem zapisów umowy z wykonawcą sieci kanalizacyjnej we wsiach Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz dotyczących przywracania do stanu pierwotnego wjazdów na nieruchomości. Wykonawca pomimo zapisów w umowie, że ma zamiar przywracać wjazdy do stanu umożliwiającego normalne korzystanie z nieruchomości, wykonywał je w miejscowości Filipówka w ten sposób, iż ekipa tam pracująca pozostawiła rozkopany wjazd i pojechała na inną robotę do innej miejscowości. W takim stanie wjazd był pozostawiony na kilkanaście dni, uniemożliwiając normalne korzystanie z nieruchomości. Co do tej okoliczności otrzymał dokument do wysłanej wcześniej korespondencji, iż wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej twierdzi, że tego samego dnia był zabrany szalunek i przywrócony wjazd. Rada Gminy jest w stanie przeanalizować nagranie z monitoringu i zaobserwować, iż stwierdzenie użyte w piśmie jest nieprawdziwe. Pan P. J. oświadczył, iż kiedy on sam zwróci się do swojego rzeczoznawcy o zabezpieczenie zapisów ze swojego monitoringu to będzie w stanie wykazać, że Jacek Walecki wraz z wykonawcą poświadczyli nieprawdę. Pan P. J. poinformował, iż wystąpił o odszkodowanie za uniemożliwienie korzystania w tych dniach z nieruchomości. Pismo pozostało bez „echa” więc informuje, iż sprawa ta znajdzie się w sądzie. Wobec tupetu  w jaki Jacek Walecki porozumiewa się z pokrzywdzonym mieszkańcem. Pan P. J. poinformował, iż w tej sprawie w tych dniach interweniował osobiście u Jacka Waleckiego, który wykonał telefon do koparkowego czy też do kierownika robót, aby przywrócić wjazd. Jednak wykonawca tego nie wykonał. Nie ma w tej gminie inspektora nadzoru budowlanego, który nadzorowałby wykonywane roboty. Pan P.J. stwierdził, iż zapis w umowie o tym, iż wjazd jest przywracany następnego dnia po wykonaniu robót jest nieegzekwowany. W umowie nie ma również zapisanych sankcji w przypadku gdyby wykonawca nie wywiązywał się z punktów zapisanych w umowie. Pan P. J. zawnioskował, aby przyszłe umowy z wykonawcami zawierały w zakresie przywracania dostępu do nieruchomości takie sankcje, że jeżeli podwykonawca ich nie przywraca to musi zrezygnować. Pan P. J. dodał, iż sprawa rozwiązania bieżącego kłopotu poprzez dalsze udawanie, że nie ma tematu, znajdzie się w sądzie. Pan P. J. poprosił o osobisty nadzór nad tą sprawą, ponieważ nie jest w interesie gminy, aby wypłacała odszkodowanie.

  

Więcej pytań i spraw nie zgłoszono.

 

Ad. pkt. 14. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XLI sesję Rady Gminy.

 

 Na tym zakończono protokół z XLI sesji Rady Gminy.

 

 

 

             Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

           

Krzysztof Wągrodzki                                                               Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-02-26
Data publikacji:
2018-02-26
Data ostatniej zmiany:
2018-02-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)