Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XLII/236/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 10 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA  Nr XLII/236/2014

RADY  GMINY   BOROWIE

 z dnia  10 listopada 2014 roku

zmieniająca uchwałę  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U z 2013 roku, poz. 594)   oraz   art. 6k ust. 1 pkt 1  w związku z art. 6i pkt 1 i 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399),  

Rada  Gminy  Borowie  uchwala, co następuje:

§ 1.

 

W uchwale nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty, dotychczasowa treść § 2 otrzymuje brzmienie:
       „§ 2  1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
                    7 złotych miesięcznie.

             2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady

              zbierane są w sposób selektywny w wysokości   5,00  złotych miesięcznie. ”

 

 

§ 2.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2014-12-31
Data publikacji:
2014-12-31
Data ostatniej zmiany:
2014-12-31

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)