Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVII/177/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr XXXVII/177/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia  30 sierpnia 2010 roku

 w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 )

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 § 1

I.        Dokonuje zmian w  dochodach budżetu gminy            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

010

  
  

 

  
  

 

  
  

Rolnictwo i łowiectwo

  
  

651 536,00

  
  

- 217 000,00

  
  

434 536,00

  
  

 

  
  

 

  
  

01010

  
  

 

  
  

Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi

  
  

575 000,00

  
  

- 217 000,00

  
  

358 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

0970

  
  

Wpływy z różnych   dochodów

  
  

550 000,00

  
  

- 217 000,00

  
  

333 000,00

  
  

 

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport i łączność

  
  

5 237 905,00

  
  

- 2 405 978,08

  
  

2 831 926,92

  
  

 

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi publiczne gminne

  
  

5 237 905,00

  
  

- 2 405 978,08

  
  

2 831 926,92

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2007

  
  

Dotacje celowe w ramach   programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których   mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach   budżetu środków europejskich

  
  

0,00

  
  

11 666,25

  
  

11 666,25

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6207

  
  

Dotacje celowe w ramach   programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o   których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności   w ramach budżetu środków europejskich

  
  

0,00

  
  

2 795 260,67

  
  

2 795 260,67

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6260

  
  

Dotacje otrzymane z   funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji   inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

  
  

0,00

  
  

25 000,00

  
  

25 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6297

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

5 237 905,00

  
  

- 5 237 905,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

851

  
  

 

  
  

 

  
  

Ochrona zdrowia

  
  

1 259 102,00

  
  

- 16 712,87

  
  

1 242 389,13

  
  

 

  
  

 

  
  

85121

  
  

 

  
  

Lecznictwo   ambulatoryjne

  
  

1 259 102,00

  
  

- 16 712,87

  
  

1 242 389,13

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2007

  
  

Dotacje celowe w ramach   programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności   w ramach budżetu środków europejskich

  
  

0,00

  
  

10 370,00

  
  

10 370,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6207

  
  

Dotacje celowe w ramach   programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których   mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich

  
  

0,00

  
  

639 713,72

  
  

639 713,72

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6297

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

720 612,00

  
  

- 720 612,00

  
  

0,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6299

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków   powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

538 490,00

  
  

53 815,41

  
  

592 305,41

  
  

 

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

  
  

232 252,00

  
  

263 798,56

  
  

496 050,56

  
  

 

  
  

 

  
  

90003

  
  

 

  
  

Oczyszczanie miast i   wsi

  
  

170 000,00

  
  

155 000,00

  
  

325 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

0690

  
  

Wpływy z różnych opłat

  
  

170 000,00

  
  

155 000,00

  
  

325 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

90095

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

62 252,00

  
  

108 798,56

  
  

171 050,56

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

0970

  
  

Wpływy z różnych   dochodów

  
  

62 252,00

  
  

62 000,00

  
  

124 252,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

2700

  
  

Środki na   dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów   (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

  
  

0,00

  
  

46 798,56

  
  

46 798,56

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  

 

  

Razem:

  
  

20 615 636,00

  
  

- 2 375 892,39

  
  

18 239 743,61

  
  

 

  

II . Dokonuje zmian w  wydatkach  budżetu gminy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

600

  
  

 

  
  

 

  
  

Transport i łączność

  
  

6 529 742,00

  
  

- 2 539 737,08

  
  

3 990 004,92

  
  

 

  
  

 

  
  

60016

  
  

 

  
  

Drogi publiczne gminne

  
  

6 429 742,00

  
  

- 2 539 737,08

  
  

3 890 004,92

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

83 000,00

  
  

55 000,00

  
  

138 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4307

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

0,00

  
  

11 666,25

  
  

11 666,25

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4309

  
  

Zakup usług pozostałych

  
  

0,00

  
  

2 058,75

  
  

2 058,75

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

100 000,00

  
  

25 000,00

  
  

125 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6057

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

5 237 905,00

  
  

- 2 485 089,93

  
  

2 752 815,07

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6059

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

924 337,00

  
  

- 148 372,15

  
  

775 964,85

  
  

 

  
  

700

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   mieszkaniowa

  
  

52 426,00

  
  

4 000,00

  
  

56 426,00

  
  

 

  
  

 

  
  

70005

  
  

 

  
  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami

  
  

52 426,00

  
  

4 000,00

  
  

56 426,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

12 000,00

  
  

4 000,00

  
  

16 000,00

  
  

 

  
  

750

  
  

 

  
  

 

  
  

Administracja   publiczna

  
  

1 958 127,00

  
  

15 188,00

  
  

1 973 315,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75075

  
  

 

  
  

Promocja jednostek   samorządu terytorialnego

  
  

18 000,00

  
  

15 188,00

  
  

33 188,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

0,00

  
  

1 001,00

  
  

1 001,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

18 000,00

  
  

14 187,00

  
  

32 187,00

  
  

 

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata i wychowanie

  
  

6 769 278,00

  
  

43 000,00

  
  

6 812 278,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80110

  
  

 

  
  

Gimnazja

  
  

1 133 296,00

  
  

43 000,00

  
  

1 176 296,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

0,00

  
  

43 000,00

  
  

43 000,00

  
  

 

  
  

851

  
  

 

  
  

 

  
  

Ochrona zdrowia

  
  

1 313 936,00

  
  

- 22 141,87

  
  

1 291 794,13

  
  

 

  
  

 

  
  

85121

  
  

 

  
  

Lecznictwo   ambulatoryjne

  
  

1 284 536,00

  
  

- 22 141,87

  
  

1 262 394,13

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4307

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

0,00

  
  

10 370,00

  
  

10 370,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4309

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

0,00

  
  

1 830,00

  
  

1 830,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6057

  
  

Wydatki inwestycyjne jednostek   budżetowych

  
  

720 612,00

  
  

- 88 157,28

  
  

632 454,72

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6059

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

563 924,00

  
  

53 815,41

  
  

617 739,41

  
  

 

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

  
  

614 895,00

  
  

123 798,56

  
  

738 693,56

  
  

 

  
  

 

  
  

90003

  
  

 

  
  

Oczyszczanie miast i   wsi

  
  

85 480,00

  
  

15 000,00

  
  

100 480,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4530

  
  

Podatek od towarów i   usług (VAT).

  
  

31 000,00

  
  

15 000,00

  
  

46 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

90095

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

313 792,00

  
  

108 798,56

  
  

422 590,56

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4170

  
  

Wynagrodzenia   bezosobowe

  
  

0,00

  
  

14 000,00

  
  

14 000,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

16 720,00

  
  

22 000,00

  
  

38 720,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

2 732,00

  
  

26 000,00

  
  

28 732,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

50 300,00

  
  

46 798,56

  
  

97 098,56

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

21 815 636,00

  
  

- 2 375 892,39

  
  

19 439 743,61

  
  

 

  

   § 2

 

Tabela nr 2c  do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1  do niniejszej uchwały.

      § 3

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

      § 4

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

     § 5

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

      § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

 Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 § 0970 o kwotę 217 000,00 zł . Zmniejszenie ma związek z realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie- Kamionka-Dudka” oraz zadania p.n.” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w tym: III etap : Borowie-Chromin-Łopacianka-Iwowe-Laliny ( 13 951 028); IV etap: Borowie-Kamionka-Dudka (8 518 083)”. W bieżącym roku budżetowym rozpoczęto budowę kanalizacji na odcinku Borowie- Kamionka – Dudka, w związku  z czym wpłaty przyjmowane są tylko od mieszkańców z tych miejscowości.

Zadanie to w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ( poz.2) uległo modyfikacji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, która polega na zmianie ogólnej kwoty zadania i zmianie wydatków planowanych do poniesienia w roku 2011 i w roku 2012. Wydatki w roku 2011 będą wynosić 4 957 160,00 zł natomiast w roku 2012 -  718 280,00 zł. Źródła finansowania określa załącznik nr 2.

Dokonuje się zmian w planach dochodów w dziale 600 Transport i łączność.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania p.n. „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno- gospodarczej gminy Borowie”
( poz. nr 6 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały) uległ obniżeniu ogólny koszt projektu w związku
z czym, Gmina Borowie podpisała aneks do  umowy  zawartej z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w/w projektu ze środków EFRR w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Aneks do umowy dotyczył zmniejszenia kwoty dofinansowania ze środków EFRR  o kwotę 510 047zł, jak też rozłożenia realizacji przedsięwzięcia na lata 2010-2011 zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym. W wyniku tych zmian kwota dofinansowania w 2010 roku będzie wynosić 2 806 926,92 zł natomiast w 2011 r. - 1 920 930,68 zł.

W związku z zadekretowaniem przez MJWPU w Warszawie dotacji dotyczącej powyższego projektu do § 2007( wydatki dotyczące promocji projektu) i § 6207 dokonuje się także zmian polegających na zmniejszeniu planu  w § 6297 o kwotę 5 237 905,00 zł a wprowadzeniu planu dochodów w § 2007 w kwocie 11 666,25 zł oraz w § 6207 w kwocie 2 795 260,67 zł ( umowa nie wskazywała klasyfikacji budżetowej).

            Po stronie wydatków w wyniku wymienionych zmian dla powyższego projektu, zmniejsza się plan w rozdziale 60016 § 6057 o kwotę 2 485 089,93 zł oraz w § 6059 o kwotę 148 372,15 zł, wprowadza się natomiast plan wydatków dla § 4307 w kwocie 11 666,25 zł oraz dla § 4309 w kwocie 2 058,75 zł.

            Powstała różnica w wysokości 42 445,60 zł pomiędzy kwotą dochodów ze środków unijnych  a kwotą wydatków( czwarta cyfra „7” paragrafu klasyfikacji budżetowej) wynika z otrzymanej w bieżącym roku budżetowym refundacji na wydatki poniesione w latach 2008-2009 dotyczące realizacji projektu.

    Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6260 w wysokości 25 000,00 zł w związku z podpisaną umową na dofinansowanie ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zadania p.n.” Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaźwiny”
( poz. nr 4 w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały).  Ogólny koszt zadania będzie wynosił 168 410,00 zł.

Finansowanie zadania będzie odbywać się przez okres 2 lat tj. w roku 2010 wydatki będą wynosić
125 000,00 zł w tym ze środków własnych 100 000,00 zł , natomiast w roku 2011 w kwocie 43 410,00 zł
( środki własne).

             Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się także w dziale 851 Ochrona zdrowia.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85121 § 6297 o kwotę 720 612,00 zł, a wprowadza się plan  dla § 2007 na kwotę 10 370,00 zł, dla § 6207 na kwotę 639 713,72 zł  oraz zwiększenie dla
§ 6299 o kwotę 53 815,41 zł ( Porozumienie z SP ZOZ w Borowiu na dofinansowanie niżej wymienionego zadania).

Zmiany powyższe dotyczą projektu p.n. „ Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką  poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia” ( załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, poz. 5) a wynikają z aneksu do zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013.

Aneks został wprowadzony w wyniku zmniejszenia kwoty dofinansowania o kwotę 70 528,65 zł po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego  na wymieniony projekt oraz na wskutek wyłączenia niektórych pozycji wydatków z wydatków kwalifikowalnych.

Umowa nie wskazywała klasyfikacji budżetowej dochodów . Klasyfikacja została wskazana w momencie otrzymania  środków  po wystosowaniu wniosku o płatność do MJWPU w Warszawie.

Z powyższym wprowadza się  następujące zmiany w planach wydatków dla wymienionego projektu:

1.       wprowadza  się plan w rozdziale 85121 § 4307 na kwotę 10 370,00 zł dla wydatków dotyczących promocji projektu,

2.       wprowadza  się plan w rozdziale 85121 § 4309 na  kwotę  1 830,00 zł dla wydatków j.w.,

3.       zmniejsza się plan w rozdziale 85121 § 6057 o  kwotę  88 157,28 zł,

4.       zwiększa się plan w rozdziale 85121 § 6059 o  kwotę  53 815,41 zł.

            Powstała różnica w kwocie dochodów i wydatków dla środków unijnych w wysokości
7 259,00 zł wynika z otrzymanej  w bieżącym roku budżetowym refundacji wydatków poniesionych w 2009 roku.

                        Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 rozdział 90003 § 0690 o kwotę 155 000,00 zł dla wpływów uzyskanych za przyjęcie odpadów na gminne składowisko .

             Zwiększa się także plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095  o kwotę 62 000,00 zł dla wpływów z Zarządu Województwa  ( WFOŚ i GW) z tytułu opłaty dokonanej przez Gminę za składowanie odpadów stałych ,która w 50% stanowi dochód gminy z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska na terenie gminy  tj.: § 4170 -  14 000,00 zł, § 4210 – 22 000,00 zł,:

§ 4270 – 26 000,00 zł.

             Wprowadza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 90095 w wysokości 46 798,56 zł w wyniku podpisanej umowy z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest  z budynków z terenu gminy Borowie( wydatki § 4300 ).

             Dokonuje się zwiększenia planu wydatków  w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu mostu na rzece Borowianka w miejscowości Borowie oraz na wykonanie odwodnienia ulicy Kasztanowej.

             Zwiększa się plan wydatków  w dziale 700 rozdział 70005 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł na sfinansowanie usług dotyczących gospodarki  nieruchomościami gminnymi.

             Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 14 187,00 zł oraz wprowadza się plan wydatków dla § 4210 w kwocie 1 001,00 zł . Zmiany dotyczą organizacji gminnych dożynek.

             Wprowadza się plan wydatków w wysokości 43 000,00 zł dla zadania inwestycyjnego p.n.
„ Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy Publicznym Gimnazjum w Borowiu” w rozdziale 80110
§ 6050 które w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały występuje pod poz. 4.

             Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90003 § 4530 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku VAT.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-09-29
Data publikacji:
2010-09-29
Data ostatniej zmiany:
2010-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)