Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Program ochrony środowiska

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XXVI/130/2005

RADY GMINY  BOROWIE

z dnia 6 maja 2005 roku

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska

 dla Gminy Borowie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)

i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627, Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 233,

poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175,

poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464,

Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959);

RADA GMINY BOROWIE uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się  Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borowie stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
Krzysztof Wągrodzki
Informację wprowadził:

Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-11-14
Data ostatniej zmiany:
2005-11-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-18 14:10:38, zmian dokonał(a): mgr Krzysztof Wągrodzki

WCAG 2.0 (Level AA)