Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XXXIX/188/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA   Nr XXXIX/188/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia 28 października 2010r.

 

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1,art.42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 ,poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 ,poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214 , poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717,Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 Nr 52,poz.420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 ), art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach  lokalnych 1)( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) w związku z obwieszczeniami Ministra Finansów z dnia  30 lipca  2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) i z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.( M. P. Nr 75, poz. 950)

Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Podatek od środków transportowych wynosi rocznie :

1.        od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :        

·        powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie    -    600,00                     

·        powyżej 5,5 ton do 9 ton    włącznie         - 1 130,00                      

·        powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                 - 1 330,00 zł                              

 

2.      od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż  12 t , stawki podatku określone są  w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3.      od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej   12 ton        

     - 1 645,67 zł               

 

4.   od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z  naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub  wyższej niż 12 t , stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

  

5.      od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                    - 1 410,58 zł                

 

6. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą   prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.                                    

 

7.      od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

-  mniejszej niż 30 miejsc do siedzenia             - 1 330,00               

- równej lub wyższej niż 30 miejsc do siedzenia      - 1 850,00 zł                   

 

§ 2.

 

Traci moc uchwała Nr XXIX/145/2009 Rady Gminy w Borowiu z dnia 27 listopada 2009 r.  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2010.

 

§ 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do podatku ustalonego na 2011 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-11-19
Data publikacji:
2010-11-19
Data ostatniej zmiany:
2010-11-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)