Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XL/2018 z obrad XL sesji Rady Gminy Borowie, która odbyła się 17 stycznia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

 P R O T O K Ó Ł nr XL/2018

 

z obrad XL sesji Rady Gminy Borowie,

która odbyła się 17 stycznia 2018 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. 

 

Stan radnych 15, obecnych na sesji 15 radnych, co stanowi 100% składu Rady, oznacza to, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną. Lista obecności radnych, sołtysów oraz pozostałych osób przybyłych na sesję stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca rady gminy Alicja Szaniawska otworzyła obrady XL sesji Rady, a następnie powitała, wójta gminy Wiesława Gąskę, radnych rady powiatu garwolińskiego Martę Serzysko oraz Adama Zboinę, radnych rady gminy Borowie, kierowników jednostek podległych, sołtysów, przybyłe media oraz wszystkich przybyłych na sesję.

 Przechodząc do pkt.2 obrad Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany  porządek  sesji:

 

 1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
 7. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 8. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca rady gminy przedstawiła wniosek wójta gminy o wprowadzenie do porządku obrad następującego dodatkowego punku:

 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Borowie.

 

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem wniosku o wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad.

W wyniku głosowania wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu został przyjęty jednogłośnie.

 

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 

W  wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i brzmi następująco:

 

 1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Borowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.
 8. Informacja wójta gminy o podejmowanych działaniach pomiędzy sesjami.
 9. Zapytania, interpelacje i sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 3. Następnie przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. Uwag do protokołu nie zgłoszono, po czym poprosiła o przegłosowanie sprawy przyjęcia protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy. Za przyjęciem protokołu zagłosowało 14 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu z powodu nieobecności na poprzedniej sesji Rady Gminy. Większością głosów protokół został przyjęty. 

 

Ad pkt 4.  Przewodnicząca rady gminy poprosiła Tadeusza Baranka przewodniczącego komisji rewizyjnej o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.

Tadeusz Baranek przedstawił plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2018.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5. Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta gminy o przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Borowie.

 

Wójt gminy poinformował, iż poprosił o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad ponieważ w dniu 3 lutego 2017 roku rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Borowie. Wójt gminy dodał, iż chodzi o działkę nr 268 w Borowiu gdzie umiejscowiona jest oczyszczalnia ścieków oraz wieża telekomunikacyjna. Uchwała ta zawiera załącznik w postaci mapy, na którą wrysowane zostało miejsce gdzie w przyszłości miała powstać wieża telekomunikacyjna sieci Play. Okazało się, iż w pobliżu miejsca gdzie ma powstać wieża telekomunikacyjna przebiega sieć gazowa średniego ciśnienia. Dlatego jest propozycja wykreślenia § 2 w uchwale mówiącym o załączniku do uchwały, który określał dokładne miejsce usytuowania wieży telekomunikacyjnej. Dokładne miejsce usytuowania wieży telekomunikacyjnej będzie określała podpisana umowa dzierżawy. Umowę chcemy podpisać jak najwcześniej ponieważ sieci Play zależy na tym, aby jak najszybciej wybudować tymczasową wieżę telekomunikacyjną z uwagi na słaby zasięg tej sieci w okolicach Borowia. Następnie zostanie wybudowana właściwa wieża telekomunikacyjna.

Radny Stanisław Michna zapytał czy sieć Play będzie wnosiła opłaty za dzierżawę gruntów.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż czynsz będzie wynosił 1000zł netto miesięcznie i będzie podlegał corocznej rewaloryzacji o wielkość inflacji ogłaszanej przez Prezesa GUS.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 6 Przewodnicząca rady gminy poprosiła Skarbnika Gminy Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2018-2034.

 

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2017-2034.

Przewodnicząca rady gminy zwróciła się z pytaniem o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano.

Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7. Przewodnicząca rady gminy poprosiła Hannę Ośko Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Hanna Ośko przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2018 rok.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pytań nie zadano. Następnie przewodnicząca rady gminy poprosiła o głosowanie nad przyjęciem uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8. Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.

Wójt gminy szeroko omówił sprawozdanie między sesjami, przedkładając podjęte zarządzenia, decyzje oraz podpisane umowy. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9. Zapytania interpelacje oraz sprawy różne.

Przewodnicząca rady gminy poprosiła wójta o przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 roku.

Wójt gminy przedstawił sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Następnie głos zabrał P.J. mieszkaniec Filipówki, który zwrócił się z pytaniem do radnych i przewodniczącej czy otrzymali z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach pismo znak sprawy SKO.4000-1831/2017.

Przewodnicząca Rady Gminy potwierdziła, iż takie pismo wpłynęło do biura rady.

P.J. zapytał czy w związku z tym może liczyć w najbliższym czasie na odpowiedź w tej sprawie.

Przewodnicząca Rady Gminy potwierdziła, iż zajmie się tą sprawa.

 

Adam Zboina radny powiatu garwolińskiego poinformował, iż w końcu udało się uregulować stan prawny drogi powiatowej Iwowe – Jamielne, który umożliwi w przyszłości przeprowadzenie jej modernizacji. Droga ta do tej pory nie była ujmowana w planach inwestycyjnych starostwa ponieważ nie był uregulowany jej stan prawny. Adam Zboina poinformował, iż jest taka propozycja, aby gmina znalazła część środków finansowych na modernizację tej drogi powiatowej co ułatwiłoby Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg Markowi Jonczakowi poszukania środków w budżecie starostwa na modernizację tej drogi.

Następnie Adam Zboina zaprosił sołtysów i osoby zainteresowane na ważną debatę w sprawie afrykańskiego pomoru świń ASF. Debata została zwołana w trybie kryzysowym przez służby odpowiedzialne za walkę z ASF. 

Adam Zboina zaprosił również na Powiatowy Dzień Seniora, który odbędzie się 31 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca rady gminy poinformowała, iż ostatnie porównanie drogi powiatowej Iwowe-Jamielne odbyło się w trudnych warunkach atmosferycznych co spowodowało, iż droga zrobiła się kompletnie nieprzejezdna. Zwróciła uwagę, iż od 9 lat na ten odcinek drogi nie był sypany żwir. Dwa razy w roku droga jest równana równiarką. Jednak na tak często uczęszczaną drogę jest to niewystarczające.

Adam Zboina poinformował, iż dróg powiatowych w takiej klasie jak droga Iwowe-Jamielne jest jeszcze około 40 kilometrów. Do tej pory status prawny tej drogi był nieuregulowany, dlatego nie można było jej modernizować.

Głos zabrał wójt gminy prosząc radnego powiatowego Adama Zboinę, aby podjął niezbędne działania aby jeszcze w tym roku modernizacja tej drogi została wpisana do budżetu i wykonana. Dodał, iż rozumie że budżet starostwa jest napięty, ale jest początek roku i ma nadzieję że przyniesie dodatkowe środki w budżecie, które umożliwią wykonanie tego odcinak drogi powiatowej. Wójt poinformował, iż jeśli do budżetu gminy Borowie wpłyną dodatkowe środki, wówczas będzie możliwość partycypacji w kosztach modernizacji tej drogi. Następnie wójt poprosił sołtysów i radnych z Iwowego i Lalin, aby zebrali podpisy ich mieszkańców pod petycją o remont tej drogi. Jedna z osób zadeklarowała, iż jeśli będzie takie pismo z podpisami mieszkańców to podejmie działania, aby jeszcze w tym roku zadanie to było wprowadzone do budżetu i wykonane. Ten rok jest szczególny i jeśli nie wykorzystamy tej szansy to w przyszłości może być gorzej. W międzyczasie przygotujemy pisma do starosty i zarządu, aby takie działania zostały podjęte.

Jacek Walecki kierownik wydziału oświaty, geodezji i rozwoju gospodarczego poinformował, iż Gmina Borowie otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 709 631,00zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Łętów”. Pożyczka zostanie wykorzystana do wykonania kanału sieciowego o długości 3 686,5mb i wybudowaniu dwóch pompowni ścieków oraz 45 szt. przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 1 087,5mb. Zgodnie z zawartą umową inwestycja zostanie zakończona w miesiącu czerwcu 2018 roku. 

Radny Krzysztof Osiak zapytał co będzie z budową kanalizacji sanitarnej w Słupie Pierwszym i Słupie Drugim. Czy był przetarg i czy są już jakieś rozstrzygnięcia w tej sprawie.

W odpowiedzi wójt wyjaśnił, iż na dzisiejszej sesji zostały przyjęte zmiany w budżecie po to, aby można było podpisać umowę z wykonawcą kanalizacji sanitarnej we wsiach Słup Pierwszy, Słup Drugi, Jaźwiny, Gózd, Laliny i Iwowe. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapu, które będą realizowały dwie firmy. Zostanie opracowany harmonogram prac według którego, zadanie będzie realizowane. W pierwszej kolejności będzie dokończona Wilchta, a następnie będzie budowana główna linia kanalizacji z Wilchty do Borowia, gdzie w międzyczasie będą podłączani mieszkańcy ze Słupa Pierwszego i Słupa Drugiego. Następnie będzie realizowana kanalizacja sanitarna w Jaźwinach i Goździe. Drugi etap prac, który będzie wykonywany przez inną firmę rozpoczną się od Chrominka przez Lalinki, Laliny i do Iwowego.

Radny Stanisław Michna zapytał czy będzie budowana kanalizacja sanitarna w Głoskowie na nowoprojektowanym osiedlu.

Wójt oświadczył, iż w dalszym etapie będzie tam projektowana kanalizacja i wykonywana jako roboty dodatkowe przez firmy realizujące zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie.

Radny Krzysztof Kania zwrócił uwagę, iż rodzice przywożący dzieci do szkoły w Głoskowie parkują samochody na terenie zielonym do tego nie przeznaczonym co stwarza duże zagrożenie. 

Wójt poinformował, iż poprosi dzielnicowego o zwrócenie uwagi parkującym tam kierowcom.

Następnie radna Beata Pasternak zwróciła się do przewodniczącej rady gminy z pytaniem w jak sposób będzie rozpatrzona sprawa P.J.

W odpowiedzi Alicja Szaniawska wyjaśniła, iż sprawa ta w pierwszej kolejności zostanie skierowana na posiedzenie komisji rewizyjnej, a następnie na sesji rady gminy zostanie podjęta w tej sprawie uchwała.

Wójt poinformował, iż zaprosił P.J. na spotkanie, aby przy udziale pracowników Urzędu Gminy wyjaśnić jak można wyjść z tej sytuacji i jak przerwać ten ciąg spraw, które nie powinny tak przebiegać. To jest obywatel naszej gminy, który zasługuje na wysłuchanie i załatwienie sprawy. Wójt gminy dodał, iż nie wszystko zależy od Urzędu Gminy, bo są strony odwołujące się od pewnych spraw i decyzji. Tym niemniej chcemy się w dniu jutrzejszym spotkać się i sprawy te powyjaśniać.

  

Więcej pytań i spraw nie zgłoszono.

 

Ad. pkt. 10. Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział i dyskusje w obradach sesji rady gminy, po czym zamknęła XL sesję Rady Gminy.

 Na tym zakończono protokół z XL sesji Rady Gminy.

 

             Protokolant                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

           

      Krzysztof Wągrodzki                                                               Alicja Szaniawska 

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data ostatniej zmiany:
2018-02-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)