Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXXVI/176/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała  Nr  XXXVI/176/2010

Rady Gminy Borowie

z dnia  16 lipca 2010 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku D.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 )

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

I.        Dokonuje zmian w  wydatkach budżetu gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  

Dział

  
  

Rozdział

  
  

Paragraf

  
  

Treść

  
  

Przed zmianą

  
  

Zmiana

  
  

Po zmianie

  
  

 

  
  

010

  
  

 

  
  

 

  
  

Rolnictwo i łowiectwo

  
  

648 903,00

  
  

72 000,00

  
  

720 903,00

  
  

 

  
  

 

  
  

01010

  
  

 

  
  

Infrastruktura   wodociągowa i sanitacyjna wsi

  
  

562 917,00

  
  

72 000,00

  
  

634 917,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6059

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

550 000,00

  
  

72 000,00

  
  

622 000,00

  
  

 

  
  

700

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka   mieszkaniowa

  
  

48 426,00

  
  

4 000,00

  
  

52 426,00

  
  

 

  
  

 

  
  

70005

  
  

 

  
  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami

  
  

48 426,00

  
  

4 000,00

  
  

52 426,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4300

  
  

Zakup usług   pozostałych

  
  

8 000,00

  
  

4 000,00

  
  

12 000,00

  
  

 

  
  

754

  
  

 

  
  

 

  
  

Bezpieczeństwo   publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  
  

109 592,00

  
  

23 000,00

  
  

132 592,00

  
  

 

  
  

 

  
  

75412

  
  

 

  
  

Ochotnicze straże   pożarne

  
  

106 592,00

  
  

23 000,00

  
  

129 592,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

21 700,00

  
  

23 000,00

  
  

44 700,00

  
  

 

  
  

801

  
  

 

  
  

 

  
  

Oświata i wychowanie

  
  

6 962 278,00

  
  

- 193 000,00

  
  

6 769 278,00

  
  

 

  
  

 

  
  

80101

  
  

 

  
  

Szkoły podstawowe

  
  

5 031 012,00

  
  

- 193 000,00

  
  

4 838 012,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

3020

  
  

Wydatki osobowe   niezaliczone do wynagrodzeń

  
  

119 222,00

  
  

- 15 000,00

  
  

104 222,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4210

  
  

Zakup materiałów i   wyposażenia

  
  

168 300,00

  
  

- 18 000,00

  
  

150 300,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4270

  
  

Zakup usług   remontowych

  
  

131 302,00

  
  

- 20 000,00

  
  

111 302,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

6050

  
  

Wydatki inwestycyjne   jednostek budżetowych

  
  

2 181 200,00

  
  

- 140 000,00

  
  

2 041 200,00

  
  

 

  
  

900

  
  

 

  
  

 

  
  

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska

  
  

520 895,00

  
  

94 000,00

  
  

614 895,00

  
  

 

  
  

 

  
  

90095

  
  

 

  
  

Pozostała działalność

  
  

219 792,00

  
  

94 000,00

  
  

313 792,00

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

4430

  
  

Różne opłaty i składki

  
  

125 040,00

  
  

94 000,00

  
  

219 040,00

  
  

 

  
  

Razem:

  
  

21 790 667,00

  
  

0,00

  
  

21 790 667,00

  
  

 

  

  § 2

               

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku  do niniejszej uchwały

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Uzasadnienie

 

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01010 § 6059 o kwotę 72 000,00 zł . Zwiększenie dotyczy zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie IV etap: Borowie- Kamionka-Dudka” , które w załączniku do niniejszej uchwały występuje pod poz. nr 2.

Zadanie to powstało w wyniku podziału na dwa przedsięwzięcia zadania przyjętego do uchwały budżetowej w brzmieniu : .Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie w tym: III etap : Borowie-Chromin-Łopacianka-Iwowe-Laliny ( 13 951 028); IV etap: Borowie-Kamionka-Dudka (8 518 083)”.

 Pierwsze zadanie otrzymało brzmienie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie
( 13 961 028 zł) w tym: III etap: Borowie – Chromin- Łopacianka-Iwowe-Laliny ( 13 951 028 zł)”  
( poz. nr 1 w załączniku do uchwały) natomiast drugie zadanie otrzymało brzmienie zacytowane wyżej.

            Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 rozdział  70005 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z gospodarką gminnymi nieruchomościami.

            Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdział 75412 § 4210 o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup hełmów ,butów strażackich specjalnych i prądownic dla OSP z terenu gminy Borowie.

            Zwiększa się także plan wydatków w dziale 900 rozdział 90095 § 4430 o kwotę
94 000,00 zł z przeznaczeniem na odprowadzenie do Urzędu Marszałkowskiego opłaty za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku w  I półroczu  2010 roku.

            Środki na powyższe zwiększenia pochodzą ze zmniejszenia planów wydatków o kwotę 193 000,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tym ; rozdział 80101 § 3020 o kwotę 15 000,00zł, § 4210 o kwotę 18 000,00 zł, § 4270 o kwotę 20 000,00 zł, § 6050 o kwotę 140 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu ulega plan wydatków na 2010 rok do kwoty 12 600,00 zł dla zadania inwestycyjnego p.n.” Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Oświatowym w Borowiu” występującego pod poz. 6 w załączniku do niniejszej uchwały. Kwota 140 000 ,00 zł zostaje przesunięta na rok 2011. Ogólna kwota przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2010-09-10
Data publikacji:
2010-09-10
Data ostatniej zmiany:
2010-09-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)