Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2013 - 2019

Zbieranie statystyk

Uchwała Nr XXIII/123/2012

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 grudnia 2012 roku

         

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2013 - 2019

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust.1, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) oraz art. art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Borowie na lata 2013 – 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej Uchwały.

§ 2

 Upoważnia się Wójta do:

1.      Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej   uchwały;

b)    z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest   niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013

 

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 § 3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 § 4

Z dniem 31 grudnia 2012 uchyla się Uchwałę Nr XIV/66/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borowie na lata 2012 – 2016 z późniejszymi zmianami.

 § 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2013-02-13
Data ostatniej zmiany:
2013-02-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)