Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr XL/225/2014 RADY GMINY BOROWIE z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Zbieranie statystyk

UCHWAŁA Nr XL/225/2014

RADY  GMINY  BOROWIE

z dnia 23 września 2014 roku

 

 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności  pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji

 
 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (t.j. z 2013 roku poz. 594 z póź.zm.) oraz w związku z art.5 ust.5 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. z 2014 roku poz. 1118 z póź.zm.);

Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Określa sposób i tryb przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,   projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  tych organizacji w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Załącznik do Uchwały Nr XL/225/2014

Rady Gminy Borowie

z dnia 23 września 2014 roku

 

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI Z RADAMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU  PUBLICZNEGO LUB ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI  W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU  PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, PROJEKTÓW AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO W  DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOSCI STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI

 

1.      Przedmiotem konsultacji są:

a)  projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów  wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,

b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy  Borowie z organizacjami pozarządowymi.

 

2.  W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie  gminy Borowie w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie lub Rada Działalności Pożytku Publicznego od  chwili jej powołania.

 

3.      Konsultacje dotyczące zakresu ujętego w §1 prowadzone są z inicjatywy  Wójta Gminy Borowie.

 

4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie  Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borowie, na  tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Gminy oraz doręczane Gminnej Radzie  Działalności Pożytku Publicznego, jeśli taka jest utworzona.

 

5.      Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno zawierać:

a)      cel konsultacji,

b)      przedmiot konsultacji,

c)       czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d)      formę konsultacji.

 

6.      1. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

a)      otwarte spotkania z mieszkańcami,

b)      za pośrednictwem strony internetowej (przyjmowanie uwag),

c)       konsultacje pisemne (formularz ankietowy),

d)      przyjmowanie uwag w Urzędzie Gminy.

 

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych      sporządza się protokół, którego załącznikiem jest lista obecności  uczestników spotkania.

 

3. Wyboru formy bądź form konsultacji w zależności od przedmiotu konsultacji dokonuje Wójt Gminy.

 

4. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania    ogłoszenia Wójta Gminy Borowie o rozpoczęciu konsultacji w BIP, na  stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy oraz od dnia doręczenia ogłoszenia Gminnej Radzie Działalności  Pożytku Publicznego.

 

7.      1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłaszane w zakresie konsultacji   kierowane są do wyznaczonego przez Wójta Gminy pracownika Urzędu  Gminy lub jednostki organizacyjnej Gminy w zależności od przedmiotu  konsultacji, w formie pisemnej na formularzu określonym przez Wójta  Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

2. Wyznaczony przez Wójta Gminy pracownik lub jednostka organizacyjna  rozpatruje w.w. opinie i uwagi i przekazuje propozycję stanowiska w tej  sprawie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.

 

3. Wyniki konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag z  uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są przekazywane Radzie  Gminy wraz z stosownym projektem uchwały a także publikowane w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu  Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

4. W uzasadnionych przypadkach wyniki konsultacji mogą być  prezentowane w trakcie otwartych spotkań.

 

8.      Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów w nich  uczestniczących.

9.       Konsultacje mają charakter opiniodawczy; ich wyniki nie są wiążące dla  organów gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2014-11-05
Data ostatniej zmiany:
2014-11-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)