Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY BOROWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Borowie

www.borowie.pl
Ikona statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2009 z obrad XXVI sesji Rady Gminy Borowie zwołanej na wniosek Wójta Gminy Borowie, która odbyła się dnia 07 sierpnia 2009 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

Zbieranie statystyk

P R O T O K Ó Ł nr XXVI/2009

z obrad XXVI sesji Rady Gminy Borowie zwołanej na wniosek Wójta Gminy Borowie, która odbyła się dnia 07 sierpnia 2009 roku

w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu.

 

Stan Radnych 15, obecnych na sesji 10 Radnych, co stanowi 66,67% składu Rady, co oznacza, że podejmowane uchwały będą miały moc prawną.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Albert Baran otworzył obrady XXVI sesji Rady zwołanej na wniosek Wójta Gminy, powitał  obecnych.

Przechodząc do pkt. 2 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek sesji:

1.            Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

2.            Przyjęcie porządku obrad.

3.            Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie.

4.            Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad pkt 3. Przewodniczący Rady poprosił Skarbnika Gminy Panią Hannę Ośko o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2009 rok.

Pani Hanna Ośko omówiła zmiany w budżecie przedstawione w uchwale.

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania do przedstawionego projektu uchwały.

Pan Krzysztof Osiak Radny ze Słupa Pierwszego zapytał czy zmiany w budżecie dotyczą mostu do Dębego.

Pan Sławomir Wielgosz Radny z Gozdu zapytał jaki będzie ten nowy most.

Głos zabrał Wójt Gminy wyjaśniając, iż nowy most będzie konstrukcji drewnianej.
Ze względu na bardzo zły stan techniczny, zagrażający bezpieczeństwu most musi być natychmiast wyremontowany.

Więcej pytań nie wniesiono, Przewodniczący Rady Gminy poprosił o głosowanie nad przyjęcie uchwały.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 4. Przewodniczący Rady podziękował za udział w obradach sesji, po czym zamknął XXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Borowiu.

Na tym zakończono protokół z XXVI sesji Rady Gminy.

 

        Protokolant                        Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marta Serzysko         mgr inż. Albert Baran         

Podmiot udostępniający:
Gmina Borowie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
mgr Krzysztof Wągrodzki (krzysiek)
Data wytworzenia:
2009-09-08
Data publikacji:
2009-09-08
Data ostatniej zmiany:
2009-09-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-10-17 13:52:41, zmian dokonał(a): borowie

WCAG 2.0 (Level AA)